Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Ekonomi

Kommunens intäkter består till största del av de skatter invånarna betalar. Kommunen får också in pengar genom olika avgifter och taxor, exempelvis för barnomsorg och bygglov samt olika statsbidrag. Tillsammans betalar intäkterna de tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder.

I årsredovisningen hittar du kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Årets resultat

Kommunen redovisar ett positivt helårsresultat för 2022 på 218,5 mnkr. 2021 var det positiva resultatet 128,7 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med totalt 154,8 mnkr som består till största del av exploateringsintäkter.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för ekonomisk hushållning och sex av sju har uppnåtts. Utöver de ekonomiska målen har kommunen sex övergripande mål som varje nämnd bryter ner och beslutar om egna mål. Även nämndmålen har god måluppfyllelse.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun har vuxit och kommer att fortsätta växa de kommande åren. Vid årsskiftet 2022/2023 var det 31 853 invånare i kommunen. Befolkningen i Upplands-Bro kommun ökade med 771 personer under 2022, vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent. Det är den femte högsta befolkningsökningen i riket under 2022.

Enligt befolkningsprognosen kommer kommunen under de kommande åren även fortsättningsvis ha en hög befolkningsutveckling.

Kommunplanen är kommunens årliga budget för hur mycket pengar som väntas in och vad de ska användas till. I kommunplanen bestäms de mål som gäller för kommunens verksamheter.

Så tas kommunens budget fram

Varje år fastställer kommunfullmäktige kommande års budget med mål. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt förslag.

Budgetbeslutet är det viktigaste under året och sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar pengar till nämnderna, som beslutar om den detaljerade fördelningen av pengarna.

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger varje år, då bedöms både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.

Budget och övergripande mål 2024

Kommunens övergripande mål är:

Stärkt medborgarnytta

Kommunen ska använda skattepengarna mer effektivt och ge invånarna god service och hög kvalitet för varje skattekrona. 

Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

Invånarna i Upplands-Bro ska kunna välja förskola och skola till sina barn, sin egen vård och den äldreomsorg de önskar. Här ska finnas en mångfald med både kommunala och privata alternativ.

Värdigt åldrande

Upplands-Bro kommun strävar efter att vara en äldrevänlig kommun där samhället tar hänsyn till äldres behov. Att åldras med värdighet och möjlighet att leva på egna villkor är viktigt.

Livslångt lärande

Varje barn i förskolan och skolan ska ges rätt förutsättningar för att lyckas. I skolan är kunskap och studiero i fokus. Elevers behörighet till gymnasiet ska öka och beredskapen inför arbetslivet ska stärkas.

Social hållbarhet

Alla ska känna att det är tryggt att bo, leva och verka i Upplands-Bro. Fler ska kunna försörja sig själva. Det ska finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv. 

Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

Byggtakten ska sänkas. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden till de som redan bor i Upplands-Bro.

Minskat klimatavtryck

Upplands-Bro tar sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och ökar takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi.

För mer information om kommunens budget för 2024 kan du se vår film.

Budget och mål för tidigare år

Här kan du hitta kommunens budget och mål för 2018-2023.

Du kan betala dina fakturor till oss via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Med e-faktura får du din faktura direkt till din internetbank och slipper onödiga pappersräkningar.

Bankgiro för in- och utbetalningar

Upplands-Bro kommun använder bankgiro för in- och utbetalningar. På fakturor som kommer från kommunen finns en bankgiroavi. På den står bankgironummer och OCR-nummer. Dessa ska användas vid betalning.

  • Vid övriga betalningar används bankgironummer 5420-3674. Det är då mycket viktigt att skriva in referens. Bankgironummer 5093-0155 används för betalning av vatten- och avloppsfakturor.
  • Vid betalning från utlandet används Kommunens IBAN: SE9080000830550038392494 och BIC/SWIFT: SWEDSESS.
  • Kommunens organisationsnummer är 212000-0100.
  • Kommunens VAT-nummer är SE212000010001.

Autogiro

Autogiro är ett medgivande om att pengar för dina betalningar kommer att tas från ditt bankkonto. En stor del av kommunens fakturor kan betalas via autogiro, exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, vatten & avlopp och tomträtt.

Om du vill ha autogiro behöver du fylla i en blankett om medgivande. Du kan inte ansöka via internetbanken direkt.

Skicka din blankett till

Upplands-Bro kommun, Ekonomiavdelningen, 196 81 Kungsängen

Skicka din VA-blankett till

Upplands-Bro kommun, VA-enheten, 196 81, Upplands-Bro

E-faktura

E-faktura är kostnadsfri, du får fakturan snabbare och all betalningsinformation är förifylld i internetbanken, det säkerställer att betalningen blir rätt. E-faktura minskar också pappersförbrukningen och är klimatsmart.

Gör så här för att få e-faktura:

  • Anmäl att du vill ha e-faktura på din internetbank och ange ditt kundnummer som står längst upp till höger på pappersfakturan.
  • När anmälan är mottagen och registrerad kommer betalningarna att skickas till din internetbank som e-fakturor. Du kan behöva göra flera anmälningar för olika tjänster/varor (till exempel barnomsorg, äldreomsorg, vatten- och avloppsavgift, avfall) då du har olika kundnummer för olika tjänster/varor.
  • Du kan betala e-faktura för en annan person än fakturamottagaren, exempelvis make/ maka/ sambo. Om det är en annan person än bankkontoinnehavaren som är fakturamottagare, ska dennes personnummer och kundnummer anges på anmälningssidan.

Om du inte längre vill ha e-faktura från Upplands-Bro kommun, gör avanmälan på din internetbank. Avanmälan gäller för alla dina e-fakturor hos Upplands-Bro kommun.

Kontakta oss

Har du frågor om din faktura? Kontakta ansvarigt kontor via kontaktcenter. Du hittar informationen om det i fakturans övre del. Kontakta i första hand handläggaren som står på fakturan.

Kontaktcenter

På den här sidan hittar du många av de styrdokument som reglerar hur Upplands-Bro kommun ska styras och vilka beslut som får fattas i kommunen. I författningssamlingen finns övergripande föreskrifter och styrdokument, som taxor och interna bestämmelser om de kommunala organens organisation och verksamhetsformer. Du hittar även övergripande styrdokument och andra styrdokument av allmänt intresse samlade per verksamhetsområde.

Författningssamlingen

Här kan du läsa alla handlingar som ingår i författningssamlingen. I registret får du en överblick över innehållet i författningssamlingen.

Delegation från styrelse och nämnder

Här hittar du gällande delegationsordningar för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Övergripande styrdokument

Här hittar du styrdokument av övergripande karaktär, som gäller för samtliga nämnder i kommunen och i vissa fall även för de kommunala bolagen.

Styrdokument inom utbildning och arbetsliv

Här hittar du styrdokument som omfattar förskola, grundskola, gymnasieutbildning och arbetsliv.

Styrdokument inom samhällsbyggnad

Här hittar du styrdokument som omfattar områdena bygga, bo, miljö, gata och trafik, VA och avfall.

Styrdokument inom socialtjänst och äldreomsorg

Här hittar du styrdokument som omfattar socialtjänst, stöd och familj, LSS och äldreomsorg.

Styrdokument inom kultur och fritid

Här hittar du styrdokument som omfattar bibliotek, kulturskola, fritid och området uppleva och göra.