Uppdaterad 29 augusti 2022
Skriv ut

Ekonomi

Kommunens intäkter består till största del av de skatter invånarna betalar. Kommunen får också in pengar genom olika avgifter och taxor, exempelvis för barnomsorg och bygglov samt olika statsbidrag. Tillsammans betalar intäkterna de tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder.

I årsredovisningen hittar du kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Årets resultat

Kommunen har ett positivt resultat för 2021 på 128,7 miljoner kronor. 2020 var det positiva resultatet 93,1 miljoner kronor. Resultatet för 2021 beror bland annat på att kommunen sålt mark som gett intäkter med sammanlagt 64,4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för ekonomisk hushållning och fem av sju har uppnåtts. Utöver de ekonomiska målen har kommunen sex övergripande mål som varje nämnd bryter ner och beslutar om egna mål. Även nämndmålen har god måluppfyllelse.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro växer snabbt och kommer att fortsätta göra det de kommande åren. Vid årsskiftet 2021/2022 hade kommunen 31 082 invånare. Befolkningen i Upplands-Bro kommun ökade med 887 personer under 2021, det motsvarar en ökning på 2,9 procent. Det är den tredje högsta befolkningsökningen i riket under 2021. Enligt befolkningsprognosen kommer vi även under de kommande åren att ha en snabb befolkningsutveckling.

Budgeten är kommunens årliga plan för hur mycket pengar som väntas in och vad de ska användas till. I budgeten bestäms de mål som gäller för kommunens verksamheter.

Så tas kommunens budget fram

Varje höst fastställer kommunfullmäktige kommande års budget med mål. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt förslag.

Budgetbeslutet är det viktigaste under året och sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar pengar till nämnderna, som beslutar om den detaljerade fördelningen av pengarna.

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger varje år, då bedöms både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.

Budget och övergripande mål 2022

Kommunens övergripande mål är.

 • Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
 • Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
 • Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.
 • Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
 • Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
 • I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

För mer information om kommunens budget för 2022 kan du se vår film.

Budget och mål för tidigare år

Här kan du hitta kommunens budget och mål för 2018-2021.

Du kan betala dina fakturor till oss via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Med e-faktura får du din faktura direkt till din internetbank och slipper onödiga pappersräkningar.

Bankgiro för in- och utbetalningar

Upplands-Bro kommun använder bankgiro för in- och utbetalningar. På fakturor som kommer från kommunen finns en bankgiroavi. På den står bankgironummer och OCR-nummer. Dessa ska användas vid betalning.

 • Vid övriga betalningar används bankgironummer 5420-3674. Det är då mycket viktigt att skriva in referens. Bankgironummer 5093-0155 används för betalning av vatten- och avloppsfakturor.
 • Vid betalning från utlandet används Kommunens IBAN: SE9080000830550038392494 och BIC/SWIFT: SWEDSESS.
 • Kommunens organisationsnummer är 212000-0100.
 • Kommunens VAT-nummer är SE212000010001.

Autogiro

Autogiro är ett medgivande om att pengar för dina betalningar kommer att tas från ditt bankkonto. En stor del av kommunens fakturor kan betalas via autogiro, exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, vatten & avlopp och tomträtt.

Om du vill ha autogiro behöver du fylla i en blankett om medgivande. Du kan inte ansöka via internetbanken direkt.

Skicka din blankett till

Upplands-Bro kommun, Ekonomiavdelningen, 196 81 Kungsängen

Skicka din VA-blankett till

Upplands-Bro kommun, VA-enheten, 196 81, Upplands-Bro

E-faktura

E-faktura är kostnadsfri, du får fakturan snabbare och all betalningsinformation är förifylld i internetbanken, det säkerställer att betalningen blir rätt. E-faktura minskar också pappersförbrukningen och är klimatsmart.

Gör så här för att få e-faktura:

 • Anmäl att du vill ha e-faktura på din internetbank och ange ditt kundnummer som står längst upp till höger på pappersfakturan.
 • När anmälan är mottagen och registrerad kommer betalningarna att skickas till din internetbank som e-fakturor. Du kan behöva göra flera anmälningar för olika tjänster/varor (till exempel barnomsorg, äldreomsorg, vatten- och avloppsavgift, avfall) då du har olika kundnummer för olika tjänster/varor.
 • Du kan betala e-faktura för en annan person än fakturamottagaren, exempelvis make/ maka/ sambo. Om det är en annan person än bankkontoinnehavaren som är fakturamottagare, ska dennes personnummer och kundnummer anges på anmälningssidan.

Om du inte längre vill ha e-faktura från Upplands-Bro kommun, gör avanmälan på din internetbank. Avanmälan gäller för alla dina e-fakturor hos Upplands-Bro kommun.

Kontakta oss

Har du frågor om din faktura? Kontakta ansvarigt kontor via kontaktcenter. Du hittar informationen om det i fakturans övre del. Kontakta i första hand handläggaren som står på fakturan.

Kontaktcenter

Här hittar du alla taxor och avgifter i Upplands-Bro kommun.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du nöjd med informationen på sidan?