Uppdaterad 07 maj 2024
Skriv ut

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från vägar och bostadsområden. Här kan du läsa om hur vi i Upplands-Bro kommun jobbar – och hur du kan hjälpa till – för att säkra vattnets naturliga avrinning och värna om miljön.

Så skapas dagvatten

Regnet som faller till marken har, innan bebyggelsen, till stor del sugits upp av marken och bildat grundvatten. Då fler hus byggs kan vattnets naturliga avrinning förändras. Vattnet som inte längre kan tas upp av marken rinner bort till diken, sjöar och vattendrag, vilket kallas dagvatten. Kommunen strävar efter att bromsa upp dagvattnet och ta hand om det så nära där det bildas som möjligt.

Allt som ligger på marken sköljs bort med dagvattnet. För att skapa en hållbar dagvattenhantering, fri från smulor från olika förslitningsmaterial och andra kemikalier, ställer samhällsbyggnadskontoret krav på hur dagvattnet tas omhand inom kommunens alla bebyggda områden. Inom kommunen leds dagvattnet oftast ut med självfall, via en dagvattendamm, till närmaste sjö eller vattendrag.

  • Fördröj dagvattnet på tomten genom att leda ut takvattnet på gräsmattan där det kan rinna ner. Samla gärna regnvattnet i tunnor eller dammar för trädgårdsbevattning.
  • Ha så många mjuka ytor som möjligt. Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val. Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.
  • Anlägg gröna tak. Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet och dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.
  • Plantera träd. Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag.
  • Tvätta inte bilen på asfalterade eller stenlagda ytor. Använd tvätthallen på bensinstationen. Om du tvättar bilen på gräsmattan, använd såpa och helst inte avfettningsmedel.
  • Gödsla inte trädgården i onödan.
  • Kör mjukt så minskar du slitaget på däck och vägbeläggning samt mängden avgaser.
  • Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.

Här renas vårt vatten

Den största delen av Upplands-Bros tätbebyggda delar avvattnas till den del av Mälaren som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Eftersom skyddsområdet har upprättats på grund av att vårt dricksvatten tas vid Görväln, som inte är långt härifrån, är det extra viktigt att så liten mängd föroreningar som möjligt når Mälaren.

Vill du veta mer om om vårt vatten och hur det renas, besök Norrvattens webbplats.

Dagvattenplan och dagvattenpolicy

Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står Upplands-Bro kommun inför en rad utmaningar i fråga om dagvatten. Dagvattenplaneringen är avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.

Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenpolicy och en dagvattenplan. Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens plan för vatten och avlopp (VA).

Dagvattenpolicyn ligger till grund för dagvattenarbetet med det övergripande målet att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. I Dagvattenplanen beskrivs kommunens arbete med en hållbar dagvattenhantering.

Hållbar dagvattenhantering

Dagvattenplanen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller och ett långsiktigt perspektiv i dagvattenfrågan har stor vikt lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen revideras regelbundet.

Riktlinjer för dagvattenhantering

För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas i kommunens yt- och grundvatten har Upplands-Bro en åtgärdsnivå för dagvatten och riktlinjer med en checklista för dagvattenutredningar i dokumentet Riktlinjer för dagvattenhantering. Åtgärdsnivån ska tillämpas på all större ny- och ombyggnation. Riktlinjerna syftar till att vara vägledande vid allt från beställning till utförande och granskning av dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för ett detaljplanearbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?