Uppdaterad 31 juli 2023
Skriv ut

Vatten och avlopp

Det är skillnad på att ha enskilt vatten och avlopp och på att vara ansluten till det kommunala nätet. Här kan du läsa mer om kommunens VA-abonnemang samt vilka regler som gäller för dig med enskilt vatten och avlopp.

Har du en egenborrad brunn ansvarar du själv för vattenkvalitet och skötsel. Här ger vi dig tips på vad du ska tänka på om ditt dricksvatten kommer från egen brunn. Du som har kommunalt dricksvatten kan läsa om var vårt vatten kommer ifrån, vattenkvaliteten och vad vattnet kostar.

Eget dricksvatten

Med egen borrad vattenbrunn ansvarar du för att vattnet täcker ditt hushålls behov, att det är rent och smakar gott. Får du problem med brunnen är det du själv som måste åtgärda orsakerna.

Brunnsvattnet påverkas av hur brunnen är byggd och var den ligger. Kvaliteten kan dessutom förändras med tiden, både mellan årstiderna och från år till år.

 • Hör om grannarna har vatten att dela med sig av.
 • Köp eller hyr större kärl och fyll på med köpt vatten.
 • Rensa och gör brunnen djupare.

Om problemet inte försvinner, kontakta en brunnsborrare eller annan specialist för att diskutera alternativa lösningar.

Vatten kan innehålla farliga ämnen som varken syns eller smakar. Därför är det bra att testa vattenkvaliteten minst vart tredje år.

Har du småbarn är det extra viktigt eftersom barn är mer känsliga för vissa ämnen, som exempelvis koppar, kväve och bly. Vatten som innehåller ämnen som överskrider gränsvärdena ska varken drickas eller användas i matlagningen.

Välj det företag som grannen rekommenderar eller googla på "vattenanalys". Vanligtvis skickar ditt utvalda företag provflaskor som du fyller. Om provsvaret visar att ditt vatten innehåller föroreningar bör du ta hjälp av en fackkunnig som hjälper dig att säkerställa vattenkvaliteten.

Vid en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller kemikalier, bakterier eller andra mikroorganismer. Om du har en bergborrad brunn bör du komplettera med en analys som inkluderar radonmätning.

Kommunalt dricksvatten

Upplands-Bro kommun är medlem i kommunförbundet Norrvatten. Det kommunala dricksvattnet hämtas från Mälaren och renas i Görvälnverket i Järfälla innan det till slut kommer till din bostad.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Görvälnverket, som ligger vid Mälaren, producerar 1600 liter dricksvatten per sekund. Provtagning och analys av vattnets kvalitet sker löpande under året. Vattnet i Tjusta testas av vår egen personal och resultaten kan fås på begäran.

Vattnets hårdhet i vår kommun är medelhårt på gränsen till mjukt, mellan 5-6 ºdH (tyska grader). Vid tvättmedels- eller diskmedelsdosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning vilket är bättre för miljön. Vattnets pH-värde varierar mellan 8,2-8,4.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Här finns information till dig som bor i ett område där ni har haft enskilt vatten och avlopp och nu ska få kommunalt vatten och avlopp:

Kommunen bygger ut de anläggningar som behövs för att fastigheterna i området ska få tillgång till kommunalt dricksvatten och rening av avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Alla fastigheter får en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är det ställe där fastighetens ledningar ansluter till de kommunala vatten- och avloppsledningarna. Vi samråder alltid med fastighetsägare om förbindelsepunktens placering. Vanligtvis placeras förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Schakt och sprängning

Om det är berg där förbindelsepunkten ska placeras, erbjuder vi ett så kallat frischaktsavtal, vilket ger kommunen rätt att utföra sprängnings- och schaktarbeten en bit in på fastigheten. Detta görs för att minska risken för skador på förbindelsepunkten när du som fastighetsägare sedan ska ansluta dina ledningar.
När kommunen utför sprängningsarbeten besiktas alltid berörda byggnader före och efter sprängningen.

Ansvaret för vatten- och avloppsanläggningen regleras i Upplands-Bro kommuns ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

I korthet säger lagen att Upplands-Bro kommun ansvarar för allmänna ledningar, pumpstationer mm fram till fastighetens förbindelsepunkt. Fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra VA-anordningar inom den egna fastigheten, fram till förbindelsepunkten.

Projekteringen för VA i ditt område kommer att avgöra om din fastighet kommer att anslutas till ett självfallssystem eller ett så kallat LTA-system.

I ett självfallssystem läggs vatten- och avloppsledningar på frostfritt djup om cirka 1,7 meter. Topografin på fastigheten kan innebära att fastighetsägare behöver installera en pump för att pumpa sitt spillvatten till de kommunala ledningarna. Fastighetsägare anlägger och bekostar eventuella pumpar inom områden med självfalls-system.

LTA-system är ett trycksatt system och då kan ledningarna följa topografin. Ledningar kan läggas grunt med eluppvärmning, alternativt på frostfritt djup eller med isolering. LTA-enheten består av pump, pumptank, styrenhet och larm. Kommunen tillhandahåller LTA-enheten då den anses vara en del i den allmänna anläggningen. Fastighetsägare står för installation, vilket innebär att gräva ner pumptanken, koppla sina ledningar via tanken, dra fram el och installera larm.

LTA-stationen ska placeras lättåtkomligt utifrån arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för VA-enhetens personal. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med en pirra mellan farbarväg och LTA-enheten.

Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-enhetens ytterkant ska vara så plan som möjligt och med lutning från tanken, ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket. Marken ska även vara fri från grövre växtlighet samt byggnation och/eller andra fasta hinder för att underlätta framtida service och underhåll.

LTA-stationen får ej placeras i körbar yta och tanken får endast sticka upp max 25 cm ovan färdig mark.

För mätning av din vattenförbrukning ska en vattenmätare monteras på ledning för inkommande vatten till din fastighet. Vattenmätaren ägs av kommunen och tillhandahålls och monteras kostnadsfritt.

Du som fastighetsägare ska ordna frostfri vattenmätarplats och godkänd konsol med avstängningsventil på båda sidor.

Upplands-Bro kommun är medlem i kommunförbundet Norrvatten tillsammans med 14 andra kommuner i norra Stor- Stockholm. Det kommunala dricksvattnet i vår kommun tas från Mälaren och renas i Görvälnverket i Järfälla.

Vattnets hårdhet är medelhårt på gränsen till mjukt, mellan 5-6 ºdH (tyska grader).

Under vintertid är vattnet något mjukare.

Vid tvättmedels- eller diskmedels-dosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre resultat.

Vattnets pH-värde varierar mellan 8,2-8,4.

Dagvatten är vatten från regn och snösmältning som rinner av tillfälligt på mark, grönytor och tak. Det är vanligen områdets vägförening som ansvarar för det dagvatten som rinner av från vägar och naturmark.

I de fall kommunen är väghållare och ansvarig för grönområden kan dagvatten ingå i kommunens ansvar. Då ansvarar kommunen för avledning av dagvattnet.

Inom den egna fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvattnet.

 • Flytta privata ägodelar som står utanför tomtgräns, exempelvis husvagn, båt, vedhögar med mera.
 • Flytta staket och häckar som är utanför tomtgräns.
 • Planera så att stora leveranser och tunga transporter till fastigheten undviks under byggtiden.
 • Sök efter en seriös entreprenör för arbete mellan hus och förbindelsepunkt. Efterfråga erfarenhet och referenser från liknande arbeten.

Kommunen gör stora investeringar i VA-anläggningen för att förse ett område med dricksvatten och avloppsrening. Anläggande, drift och underhåll av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna finansieras med avgifter.

Kommunens VA-taxa består av två delar; anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Anläggningsavgift

VA-anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgift, är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter du har på din fastighet och hur stor fastigheten är till ytan. Det är den avgift fastighetsägare måste betala för sin förbindelsepunkt och för att få koppla på sig på det kommunala nätet. Faktura skickas när hela det kommunala ledningsnätet är utbyggt och godkänt. Om du som fastighetsägare inte kan betala anläggningsavgiften på en gång, finns möjlighet till kortare anstånd.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av både fasta och rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden är förbrukningsavgiften, där man debiteras ett kubikmeter-pris för förbrukat vatten. En del av den kostnaden är också förmodad förbrukning enligt en preliminär årsförbrukning. Denna kostnad justeras efter faktisk förbrukning, på varje faktura. Kommunalt VA debiteras tillsammans med avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun. Faktura skickas varannan månad.

Att göra en VA-utbyggnad är ett omfattande arbete som kommer att innebära störningar för dig och dina grannar. Bland annat kommer framkomligheten att vara begränsad eftersom vi ska lägga ner ledningar i vägarna i området.

Vi kommer även att utföra grävarbeten nära din fastighet då vi ska upprätta förbindelsepunkten utanför din tomtgräns. Glöm inte att ta bort privata ägodelar som står utanför din tomtgräns så att de inte står i vägen för arbetet eller skadas.

Vi kommer efter bästa förmåga att organisera arbetet för att underlätta för alla under byggtiden.

Efter påkoppling på det kommunala spillvattennätet ska du beställa sluttömning av den gamla anläggningen och även kontakta miljöenheten på kommunen för att avregistrera din enskilda anläggning.

Koppla in vatten och avlopp

För att få tillgång till vårt VA-nät måste du först göra en anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. När vi tagit emot din anmälan kontrollerar vi om det redan finns en anslutningspunkt eller om det måste dras fram en ny. Därför bör du göra din anmälan minst två månader innan du planerar att använda ditt vatten och avlopp.

Vid ägarbyte av hus ska säljare och köpare gemensamt fylla i en flyttanmälan för VA och avfall på ägarbytesdagen och skicka in till kommunen.

Så mycket kostar dricksvattnet

Kostnaden för drickvatten består av ett kubikmeterpris samt olika fasta kostnader. Anslutningsavgiften är individuell och beror bland annat på antal bostadsenheter och hur stor fastigheten är. Vill du veta vad avgiften uppskattningsvis blir för just din fastighet, kontakta VA-avdelningen. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

 • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
 • Antal bostadshus/enheter som finns på fastigheten
 • Fastighetens tomtstorlek

Telefontider VA och avfall kontaktcenter

Öppettider vecka 25
Dag Öppet Information
Måndag 17/6
09.00 - 16.30
Tisdag 18/6
09.00 - 16.30
Onsdag 19/6
09.00 - 16.30
Torsdag 20/6
09.00 - 16.30
Fredag 21/6
-
Midsommarafton stängt

Öppettider VA och avfall via kontaktcenter

Alla fastigheter har en vattenmätare. Digitala vattenmätare läses av varje månad och vattenförbrukningen debiteras varannan månad. Har du en analog vattenmätare justerar vi den preliminära årsförbrukningen efter höstens avläsning, så du får pengar tillbaka eller betala mellanskillnaden, beroende på din faktiska vattenförbrukning.

Varje fastighet ska ha en vattenmätare

För att beställa vattenmätare ska du ringa eller maila kommunen. Uppge då uppgifter om fastighet, storlek på mätare och kontaktperson, så tar kommunens VA-driftspersonal kontakt med dig för att boka en tid för montering.

Vattenkvalitetsproblem

Ibland kan det hända att dricksvattnet blir missfärgat, luktar konstigt eller att vattentrycket blir sämre. Följ då råden nedan.

Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt, spola kallvatten en stund. Blir det inte bättre, ta kontakt med oss.

Om ditt vatten är grumligt eller är brunt, spola kallvatten en stund. Blir vattnet inte klart, ta kontakt med oss.

Om du har dåligt vattentryck, kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Finns problemet kvar? Hör i så fall om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på ledningarna i din bostad på eller serviserna till din fastighet. Kontakta i sådana fall en VVS-tekniker eller rådgör med oss på kommunen. Bor du i en hyreslägenhet kontaktar du fastighetsskötaren.

Om du misstänker att det uppstått en vattenläcka, kontakta kommunen.

Felanmälan rörande vatten och/eller avlopp som inte är akut

Om du upptäcker problem med vatten- eller avloppsförsörjningen som inte är akut ska du i första hand kontakta Kontaktcenter VA & avfall.

Om kommunen stängt av vattnet

Akut vattenläckage kan uppstå till exempel på grund av rörbrott och rostangrepp. Då kan VA-driftspersonalen snabbt behöva stänga av vattnet till vissa fastigheter. Sker skadan under arbetstid ska du ringa Kontaktcenter VA & avfall på telefon: 08-581 690 00. Där kan du få information om orsak och hänvisning om var vatten finns att hämta under tiden reparationsarbete pågår.

Händer ett akut läckage utanför arbetstid (jourtid) informerar jourpersonal berörda fastigheter via dörrknackning eller genom att du ringer VA-jouren: 070-235 21 06.

Planerade vattenavstängningar

Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver vi stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tid. Du som berörd fastighetsägare informeras normalt via informationsblad om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen görs.

Vattenkiosker

Vattenkiosken finns till för exempelvis brandkår, spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Det är så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten man köper via det stora uttaget.

Du som privatperson kan också ha nytta av vattenkiosken genom att hämta dricksvatten i en mindre tappkran gratis, vid exempelvis avbrott i vattenleveransen. Glöm inte ta med egen flaska eller dunk.

Brunna

Kraftvägen 13, Kungsängen

korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen

Enköpingsvägen 60, Bro

Vid basebollplanen

Skolvägen 25, Kungsängen

Tranbyggevägen

Tranbyggevägen, i höjd med Kyrkbyvägen 64, Bro.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet mot föroreningar inrättas vattenskyddsområden. I Upplands-Bro kommun finns två sådana områden: Östra Mälarens vattenskyddsområde, som innefattar en stor del av Mälaren samt Leran 1:3 vattenskyddsområde, som innefattar en stor del av åsen vid Lindormsnäs.

I ett vattenskyddsområde krävs exempelvis tillstånd från bygg- och miljönämnden för lantbrukare för att kunna gödsla marken eller använda någon form av bekämpningsmedel.

Driftinformation

Akuta driftstörningar publiceras löpande under viktiga meddelanden

Var i kommunen du bor avgör vilken sorts avlopp din fastighet ansluts till. Här hittar du information om hur du ansluter ditt avlopp till det kommunala avloppssystemet, hur du går tillväga för att få en LPS-pump och hur du ansöker om tillstånd för eget avlopp.

Kommunalt avlopp

Om det finns kommunalt vatten och avlopp i området där du bor ska du ansluta ditt avlopp till vårt system.

Om du misstänker att du fått ett avloppsstopp, även om du är osäker vart stoppet ligger, kontakta i första hand kommunen. Vi kan hjälpa till att utreda om stoppet är på kommunala ledningen eller inom din fastighet.

Om du är säker på att stoppet är på dina egna ledningar - kontakta då en spolfirma.

Kostnad för anslutning till kommunalt VA

Avgifterna för anslutning varierar bland annat beroende på hur stor tomtytan är och antalet lägenheter. Som utgångspunkt för avgiftsbeloppen används fastighetsregistret och bygglovshandlingar. Din fastighet ansluts så snart avgifterna är betalda.

Vill du veta vad avgiften beräknas bli för just din fastighet, kontakta VA-enheten. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

 • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
 • Antal bostadshus/ enheter som finns på fastigheten
 • Fastighetens tomtstorlek

Allmänna bestämmelser för VA i Upplands-Bro:

För alla som är anslutna till Upplands-Bro kommuns vatten- och/ eller avloppsnät gäller ABVA som står för: Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningen i Upplands-Bro.

Anslut ditt avlopp till det kommunala avloppet

Skicka in din servisanmälan minst två månader innan önskad anslutning. När vi mottagit din ansökan kontrollerar vi om det är möjligt att ansluta fastigheten till vårt VA-nät. Därefter återkopplar vi till dig som fastighetsägare och informerar om hur inkopplingen går till.

Lätt trycksatt avlopp (LTA/LPS)

Lätt trycksatt avlopp (LTA) eller den engelska termen low pressure sewer (LPS) är samlingsnamnet för trycksatt avlopp för villor och fritidshus där avloppsvattnet leds ut till kommunens ledningsnät med hjälp av en avloppspump. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men det är kommunen som har driftansvaret för själva pumpen.

Det finns flera olika anledningar till att man sätter upp en avloppspump. På grund av höjdskillnad kan avloppsvattnet behöva hjälp för att det ska kunna rinna ut till ledningsnätet. Det kan också finnas ekonomiska och miljömässiga fördelar med att välja en avloppspump istället för ett eget avloppssystem.

Pumpstationen som används på privata fastigheter kallas LTA-enhet. Beteckningen på systemet är LPS2000E.

Har du en LPS-pump på tomten, läs noga igenom våra instruktioner:

 • Om systemet larmar får avloppet inte användas! Ring kommunen för kostnadsfri kontroll eller pumpbyte. Om avloppet används när larmet ljuder fylls brunnen med avloppsvatten och du ansvarar själv för att tömma brunnen innan pumpbyte kan utföras. Detta kan leda till onödiga utgifter.
 • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för tanken och ledningarna till förbindelsepunkten. Kommunen har driftansvar för själva pumpen. Driftansvaret gäller dock inte för fel på pumpen som du själv orsakat.

Har du en LTA-enhet på tomten, här kan du läsa mer om systemet.

Läs informationen om ansvarsfördelning och skötsel av din avloppspump.

Så här går installation av LTA-system till:

 1. Betala VA-anläggningsavgift

 2. Beställ LTA-tanken via kontaktcenter
 3. Följ färdiganmälan vid installation och fyll i blanketten
 4. När du är klar med installationen, beställ installation av LTA-pump och vattenmätare via kontaktcenter
 5. Ditt avloppssystem är klart att använda

Eget avlopp

Ett eget avlopp är en avloppsanläggning som inte är kopplad till det kommunala VA-nätet. Du ansöker om tillstånd hos kommunen innan du installerar en ny avloppsanläggning. Vid ändring av en befintlig avloppsanläggning kan du behöva göra en anmälan.

Innan du ansöker

I VA-guidens film "8 steg till ett nytt avlopp" får du kortfattad genomgång hur det går till att skaffa ett nytt avlopp.

Ansök om tillstånd för eget avlopp

 • 1

  Ta reda på vad som gäller för din fastighet

 • 2

  Kontakta en entreprenör

 • 3

  Gräv en provgrop

 • 4

  Kontakta grannarna

 • 5

  Skicka in ansökan

 • 6

  Ärendet handläggs

 • 7

  Med tillstånd - varsågod och bygg!

 • 8

  Faktura skickas ut

 • 9

  Skicka in din rapport

1

Ta reda på vad som gäller för din fastighet

Val av avloppsanläggning ska ske utifrån markens egenskaper, områdets känslighet och fastighetens skyddsnivå. För att ta reda på vad som gäller i ditt område, se kommunens avloppspolicy eller kontakta en miljöinspektör.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

2

Läs på och kontakta en entreprenör

Börja med att söka information om olika avloppslösningar. Ta kontakt med en entreprenören som kan hjälpa dig att välja den avloppsanläggning som passar dig och de förutsättningar som råder på din fastighet. Entreprenören kan också få hjälp att upprätta handlingar för ansökan/anmälan.

3

Gräv en provgrop

Det är viktigt att veta vilken typ av jord det finns i området eftersom avloppsanläggningen utformas utifrån jordens sammansättning. Fär att bedöma detta krävs en provgropsundersökning.

Provgropen ska grävas till berg eller minst 2,5 meter djup. I provgropen kontrolleras även marklagrens tjocklek och grundvattenytans nivå. Kontakta en miljöinspektör för inspektion av provgropen.

Om vatten ska infiltreras i marken krävs analys av jordprov eller perkolationstest som en del av beslutsunderlaget. Analys av jordprov sker hos ett laboratorium som utför siktanalyser. Ett perkolationstest kan oftast utföras av entreprenören.

4

Kontakta grannarna

Kontakta dina grannar för att få uppgifter om var närliggande dricksvattenbrunnar, bergvärmebrunnar och avloppsanläggningar finns. De ska ritas in på en situationsplan som bifogas till ansökan/anmälan. Alla vattenbrunnar och energibrunnar 100 meter nedströms planerad avloppsanläggning ska tas med om inte miljöenheten meddelar något annat.

När ansökan/anmälan har kommit in bedömer miljöenheten vilka av grannarna som är berörda. De får ta del av ansökan och får möjlighet att lämna synpunkter.

5

Skicka in ansökan

Du ansöker om eget avlopp via vår blankett. I blanketten och nedan framgår vilka bilagor du behöver skicka med. Kontrollera att du får med allt som behövs. Först när ansökningshandlingarna är kompletta kan vi fatta ett beslut.

Till ansökan bifogas en situationsplan i skala 1:300, beskrivning och ritning av anläggningen samt eventuellt servitut.

Situationsplan

Situationsplanen ska innehålla:

 • Fastighetsgränser
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
 • Förslag till placering av avloppsanläggningen och tillhörande ledningar
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon (max 10 från slamavskiljare/tank enligt arbetsmiljöverkets rekommendation)
 • Samtliga vattentäkter (ange om den är grävd eller borrad) inom 100 meter från planerad avloppsanläggning
 • Bergvärmebrunnar inom 100 meter från planerad avloppsanläggning
 • Marklutning i form nivåkurvor eller pilar. Markera grundvattnets flödesriktning med pilar
 • Läget på provgropen/-arna där jordprov har tagits
 • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet
 • Strandlinje vid högvatten

Exempel på situationsplan

Ritad karta över en fastighet

Beskrivning och ritning av anläggningen

Bifoga en beskrivning av anläggningen och anläggningens dimensionering samt en måttsatt ritning av anläggningen i genomskärning, i skala 1:50 - 1:100.

Servitut

Om du planerar att anlägga ditt avlopp på grannens mark eller leda ut vatten till dike på grannens mark så måste du ha ett skriftligt godkännande från grannen. Det bästa är då att upprätta ett servitut. Servitut är ett avtal som ger ägaren av en fastighet vissa permanenta förmåner på en annan fastighet, till exempel rätt till att ha en infiltrationsbädd på den andra fastigheten. För att skriva in ett servitut kontakta kommunens mätavdelning via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

6

Ärendet handläggs

När ansökan är komplett granskas den av miljöenheten. Så här går det till.

 1. Vi registrerar din ansökan
 2. En miljöinspektör kontaktar dig. Eventuellt behöver du göra kompletteringar
 3. Om det behövs gör miljöinspektören en inspektion på plats
 4. Ytterligare kompletteringar och att du samråder med berörda grannar kan krävas
 5. Vi fattar beslut när ansökan är fullständig
 6. Du och dina grannar får ta del av beslutet. Beslutet kan överklagas

7

Med tillstånd - varsågod och bygg!

När handläggningen är klar får du ett skriftligt beslut om tillstånd från bygg- och miljönämnden. Om inghen överklagar inom tre veckor kan arbetet påbörjas.

Anläggningsarbetet bör göras av en person med god kunskap om avloppsrening och med erfarenhet av att bygga avloppsanläggningar. Det är viktigt att anläggningen byggs enligt de uppgifter som skickats in i ansökan. Behöver justeringar göras som avviker från tillståndet ska du kontakta en miljöinspektör innan justeringen görs.

8

Faktura skickas ut

Vi skickar ut faktura för handläggningen.

För att pröva en ansökan om tillstånd och handlägga en anmälan tar miljöenheten ut en avgift enligt den taxa som är fastställd av Kommunfullmäktige.

9

Skicka in din rapport

När avloppet är installerat ska den som har utfört arbetet skicka in en entreprenörsrapport som visar att anläggningen har byggts enligt tillståndet. Rapporten ska innehålla uppgifter om anläggningen, bilder och besiktningsprotokoll.

Avloppsguiden

Söker du mer information om eget avlopp? Då rekommenderar vi att du använder Avloppsguiden som är en oberoende informationshubb som ger tips och råd om allt från planering till inköp av VA-produkter och -tjänster.

Vad får spolas ned i avloppet

Det du kan spola ned i avloppet är det som kommit ur kroppen och toalettpapper.

Annat som bomullstussar, tops, våtservetter, snus, fimpar, tamponger, bindor etc. ska kastas i en papperskorg. Allt detta kan orsaka stopp i avloppet! Tips är att ha en papperskorg bredvid toaletten.

Dagvatten är regn- och smältvatten från vägar och bostadsområden. Här kan du läsa om hur vi i Upplands-Bro kommun jobbar – och hur du kan hjälpa till – för att säkra vattnets naturliga avrinning och värna om miljön.

Så skapas dagvatten

Regnet som faller till marken har, innan bebyggelsen, till stor del sugits upp av marken och bildat grundvatten. Då fler hus byggs kan vattnets naturliga avrinning förändras. Vattnet som inte längre kan tas upp av marken rinner bort till diken, sjöar och vattendrag, vilket kallas dagvatten. Kommunen strävar efter att bromsa upp dagvattnet och ta hand om det så nära där det bildas som möjligt.

Allt som ligger på marken sköljs bort med dagvattnet. För att skapa en hållbar dagvattenhantering, fri från smulor från olika förslitningsmaterial och andra kemikalier, ställer samhällsbyggnadskontoret krav på hur dagvattnet tas omhand inom kommunens alla bebyggda områden. Inom kommunen leds dagvattnet oftast ut med självfall, via en dagvattendamm, till närmaste sjö eller vattendrag.

 • Fördröj dagvattnet på tomten genom att leda ut takvattnet på gräsmattan där det kan rinna ner. Samla gärna regnvattnet i tunnor eller dammar för trädgårdsbevattning.
 • Ha så många mjuka ytor som möjligt. Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val. Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.
 • Anlägg gröna tak. Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet och dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.
 • Plantera träd. Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag.
 • Tvätta inte bilen på asfalterade eller stenlagda ytor. Använd tvätthallen på bensinstationen. Om du tvättar bilen på gräsmattan, använd såpa och helst inte avfettningsmedel.
 • Gödsla inte trädgården i onödan.
 • Kör mjukt så minskar du slitaget på däck och vägbeläggning samt mängden avgaser.
 • Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.

Här renas vårt vatten

Den största delen av Upplands-Bros tätbebyggda delar avvattnas till den del av Mälaren som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Eftersom skyddsområdet har upprättats på grund av att vårt dricksvatten tas vid Görväln, som inte är långt härifrån, är det extra viktigt att så liten mängd föroreningar som möjligt når Mälaren.

Vill du veta mer om om vårt vatten och hur det renas, besök Norrvattens webbplats.

Dagvattenplan och dagvattenpolicy

Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står Upplands-Bro kommun inför en rad utmaningar i fråga om dagvatten. Dagvattenplaneringen är avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.

Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenpolicy och en dagvattenplan. Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens plan för vatten och avlopp (VA).

Dagvattenpolicyn ligger till grund för dagvattenarbetet med det övergripande målet att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. I Dagvattenplanen beskrivs kommunens arbete med en hållbar dagvattenhantering.

Hållbar dagvattenhantering

Dagvattenplanen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller och ett långsiktigt perspektiv i dagvattenfrågan har stor vikt lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen revideras regelbundet.

Riktlinjer för dagvattenhantering

För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas i kommunens yt- och grundvatten har Upplands-Bro en åtgärdsnivå för dagvatten och riktlinjer med en checklista för dagvattenutredningar i dokumentet Riktlinjer för dagvattenhantering. Åtgärdsnivån ska tillämpas på all större ny- och ombyggnation. Riktlinjerna syftar till att vara vägledande vid allt från beställning till utförande och granskning av dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för ett detaljplanearbete.

Varje fastighet som är kopplad till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare. Här kan du läsa om vad som gäller för de gamla och de nya digitala mätarna som håller på att installeras i fastigheter med kommunalt vatten.

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras lättåtkomligt, det ska vara utrymme omkring vattenmätaren så att den är lätt komma åt vid byte, service eller avläsning. Platsen ska vara belyst och väggen närmast mätaren ska tåla spill och läckage av vatten.

Fastighetsägarens ansvar inför installation eller mätarbyte

Inför mätarbytet behöver du som fastighetsägare se till att det finns konsol och fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera. Om någon av ventilerna inte går att röra, vilket betyder att det inte går att stänga av vattnet, behöver du byta ut den innan mätarbyte kan ske.

Illustrerad bild på vattenmätare med mått för installation

Installation av vattenmätare

Installation av vattenmätare utförs av kommunens driftspersonal.

Byte av vattenmätare

Byten av vattenmätare utförs av Hydrostandard AB.

Så hittar du vattenmätarnumret

På de äldre vattenmätarna syns mätarnumret på lockets insida. Vanligtvis står det ”Norrvatten” och fem till sex siffror under. På de digitala vattenmätarna står mätarnumret vid displayen.

Egna eller kommunala mätare?

Vissa föreningar har egna, så kallade undermätare, som är kopplade till medlemmarnas lägenheter/ hus. De egna mätarna sköts av föreningen. Upplands-Bro debiterar bara efter avläsning på de kommunala vattenmätarna.

Digitala vattenmätare

Just nu sker en övergång från analoga till digitala vattenmätare. De nya mätarna har många fördelar, inte minst vad gäller avläsning. Fastighetsägare slipper läsa av eller lämna mätarställningen och administrationen för oss förenklas. Dessutom går det snabbare att upptäcka avvikelser, exempelvis läckage. Det innebär färre driftstörningar, bättre uppföljning och ett säkrare underlag för debitering.

En vattenmätare byts vart åttonde år. Vi räknar med att alla vattenmätare i Upplands-Bro kommer att vara digitala år 2027. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade i god tid.

Infokoder för digital vattenmätare

Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som visar en extraordinär händelse. Här nedan finns förklaring för felkoderna:

Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning

Leak: Vattnet har inte varit still under en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett

Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott.

Dry: Mätaren är inte vattenfylld

Tamper: Försök till skada på mätare. Mätaren är inte längre godkänd för debitering och måste bytas ut

Radio off: Radio av

Low battery: Svagt batteri.

Vattenmätare med otillåten ventil

Den opålitliga ventilen LK580 är känd som ”Champagnekorken” och tillverkningen av ventilen har sedan länge upphört. Vid manövrering av ventilerna kan de svarta ventilrattarna lossna och orsaka skador då ventillocket flyger i luften som en champagnekork och vattnet sprutar ut. På grund av problem med denna modell av ventiler, bör du som fastighetsägare kontrollera beteckningen på dina ventiler vid vattenmätaren. Kommunen byter inte vattenmätare där denna typ av ventil finns.

Om du har LK580 ventiler i din fastighet bör du kontakta en rörmokare för att få både ventiler och konsol utbytta. Du behöver även boka avstängning av inkommande vatten vid bytet. Avstängning bokas via kommunens kontaktcenter och är kostnadsfritt.

Foto på en vattenmätare med otillåtna ventiler

Bilderna visar en vattenmätare i en konsol med LK580 ventiler.

Kan inte visa öppettider

[object Object]

Felanmälan

Behöver du göra en felanmälan på din vattenmätare gör du det genom vår e-tjänst.

Att tänka på när det kommer till vattenmätare

 • Kommunen ansvarar för och bekostar vattenmätaren och eventuellt byte
 • Mätaren måste vara placerad så att bytet enkelt går att genomföra
 • Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar bytet av ventiler och konsol
 • Mätarkonsolen ska vara rätt monterad och i gott skick
 • Ventilerna före och efter mätaren måste sluta tätt
 • Ledningarna får inte vara så rostangripna så att mätarbyte inte kan göra.
 • Jordklammer från elinstallationen får inte vara monterad på kopplingshylsorna
 • Vattenledningen får inte vara strömförande
 • Vattenmätaren får inte utsättas för frysrisk.

Ibland blir det vattenläckor, avloppsstopp och andra störningar. Under kontorstid ska du höra av dig till kontaktcenter, övriga tider ringer du VA-jouren.

Avloppsstopp

Om du misstänker att du fått ett avloppsstopp och är osäker var stoppet ligger, kontakta i första hand kommunen. Vi utreder om stoppet ligger i den kommunala ledningen eller inom din fastighet.

Om du är säker på att stoppet är någonstans i din egen fastighet, kontakta en spolfirma.

Kontaktuppgifter

Telefontider VA och avfall kontaktcenter

Öppettider vecka 25
Dag Öppet Information
Måndag 17/6
09.00 - 16.30
Tisdag 18/6
09.00 - 16.30
Onsdag 19/6
09.00 - 16.30
Torsdag 20/6
09.00 - 16.30
Fredag 21/6
-
Midsommarafton stängt