Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Boendemiljö

Det är många saker som påverkar hur du trivs hemma. Här tipsar vi dig om vad du själv kan göra för att skapa en god boendemiljö för dig och din familj, och hur du hanterar de problem som ibland kan uppstå i din bostad och närmiljö.

Ljudet av lekande barn kan få den ene att le och den andre att svära. Allt låter – mer eller mindre. Därför finns riktvärden för hur mycket det får bullra i ett bostadsområde. Här kan du läsa om hur du anmäler buller, och vem du i första hand ska kontakta när du störs av olika slags störande ljud.

Om du störs av buller i din bostad

Om du störs av buller, börja med att ta reda på var det kommer ifrån. Beroende på orsaken till bullret, ta kontakt med den som orsakar det eller den som är ansvarig. Fortsätter problemet kan du vända dig till Miljöenheten. Vi gör en bedömning av om störningen kan klassas som olägenhet för människors hälsa, och driver i så fall ärendet.

Om du störs av en verksamhet 

Om du störs av exempelvis en restaurang eller butik i närheten av din bostad ska du kontakta den som driver verksamheten.

Om du störs av ett bygge

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som ansvarar för byggnationen.

Om du störs av trafikbuller

Vägbuller

Om trafiken stör dig ska du vända dig till den så kallade väghållaren, som ansvarar för vägens underhåll och skötsel. I tätorter är det kommunen, men för de större vägarna är det Trafikverket som har ansvaret.

Trafikverket nås på telefon 0771-921 921.

För de mindre vägarna i Upplands-Bro ansvarar kommunens Tekniska avdelning som du når via kommunens växel 08-581 690 00.

Flygbuller

Störs du av flygbuller ska du i första hand kontakta Luftfartsverket. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Arlanda. Luftfartsverket når du på telefon 011-19 20 00.

Tågbuller

Störs du av buller från järnvägen ska ska du i första hand kontakta Trafikverket som du når du på telefon 0771-921 921.

Buller från grannar

Vid klagomål på störande grannar är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, det vill säga att avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande. Störningar som uppkommer från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen.

Anmäl buller

När du störs av ett ljud ska du i första hand prata med den som orsakar störningen. Om bullrandet fortsätter kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadkontoret via kontaktcenter. Vi bedömer om situationen kräver en utredning och åtgärd.

Är du missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar, syns eller smakar. Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. Här kan du läsa om orsakerna till höga radonvärden, när en radonmätning kan behövas och vad du ska göra om du misstänker radon i ditt hem.

Orsaker till höga radonvärden 

Radon i ditt hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller genom hushållsvattnet.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 (årsmedelvärde).

Berggrunden som fastigheten är byggd på. Radon från marken kan läcka in i byggnaden via otätheter i grunden samt där rör och kablar kommer in i huset. Är byggnaden dessutom dåligt eller felaktigt ventilerad kan höga radonhalter uppkomma i inomhusluften.

Byggnadsmaterialet:

Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong. Höga radonhalter kan också finnas i vanlig betong om cementen blandats med sten, sand eller grus som innehåller hög radonhalt.

Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som använts vid husbygget.

Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Hälsorisker med radon

Att ha vistats en kort period i ett hus med höga radonhalter innebär inte ett akut hälsoproblem, men ju längre tid du tillbringar i ett hus som har problem med radon och ju högre radonhalterna är, desto större risk utsätter du dig för.

När behövs en radonmätning?

Du kan beställa en radonmätning om:

 • du köper ett hus
 • du bygger nytt hus, bygger om eller bygger till ditt hus
 • du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
 • ditt hus är byggt med blå lättbetong
 • det är mer än tio år sedan senaste mätningen.

Radonmätning för dig som bor i hus

Det är du som husägare som ansvarar för att göra radonmätningar vid behov. Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Mätningen ska då pågå i minst två månader under perioden 1 oktober – 30 april. Två radondosor behövs för att få ett godkänt medelvärde. Snabbare mätning avråds, en korttidsmätning ger endast indikativa värden och har stor felmarginal.

Hur ofta ska du mäta?

Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken.

Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar, till exempel om du tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen, gör några förändringar i husgrunden, till exempel rörgenomdragningar eller vid andra större förändringar av bostaden.

Därför bör du mäta radon regelbundet. Vi rekommenderar att man gör förnyad radonmätning i sitt hus om det har gått mer än tio år sedan senaste mätning.

Åtgärda radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du vidta åtgärder i huset. Du måste ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt.

Vi rekommenderar att du vänder dig till en radonkonsult som kan hjälpa dig med utredningen och föreslå de åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3

Exempel på åtgärder är att:

 • öka luftomsättningen i bostaden
 • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
 • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
 • lufta dricksvattnet.

Radonmätning för dig som bor i flerbostadshus

Om du som bor i hyres- eller bostadsrätt har frågor om radonmätningar i bostaden, kontakta din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Fastighetsägaren ansvarar för både mätning och sanering.

Kackerlackor, kanadagäss, råttor och vildsvin – en kommer sällan ensam och två, tre är för många. Här kan du läsa om hur du håller ditt hem fritt från ohyra och skadedjur, samt vad du gör om de dyker upp i ditt hem eller på din tomt.

håller du ohyra och skadedjur borta

 • Städa och håll rent, även i skafferier och garderober.

 • Efter resan, gå igenom bagaget noggrant, tvätta direkt så småkrypen från andra land inte börjar föröka sig hemma hos dig.

 • Låt inget ätbart ligga framme eftersom det lockar till sig både råttor och möss.

 • Tänk på att matning av gulliga småfåglar och kaniner kan välkomna andra mindre mysiga matgäster.

 • Se till att soptunnorna är hela.

 • Täta soprummet och komposterna.

Bekämpning av ohyra och skadedjur

Om du bor i eget hus och drabbas av ohyra eller skadedjur, ska du kontakta ditt försäkringsbolag. De flesta villahemförsäkringar täcker kostnaden för sanering.

Om du bor i lägenhet och upptäcker skadedjur ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Om du inte får någon hjälp kan du kontakta kommunen.

Om du har problem med din lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Tänk på att utförligt beskriva vad problemet gäller och hur ofta du upplever problemet. Skicka ditt klagomål skriftligt som brev eller via e-post.

Ingen innehållsförteckning finns

Om problemet kvarstår

Om felen inte åtgärdas kan du kontakta kommunen.

Upplands-Bro kommun gör då en bedömning om klagomålet är befogat, det vill säga om det finns risk för människors hälsa eller miljön. Om klagomålet bedöms vara befogat tas en timavgift ut av hyresvärden/bostadsrättsföreningen för nedlagd tid i ärendet.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Har du problem med rätt temperatur och ventilation i din bostad? Bor du i eget hus bör du kontakta en ventilationsfirma. Om du bor i lägenhet bör i första hand kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du inte någon hjälp kan du kontakta kommunen.

Riktvärden för inomhustemperatur

Vintertid bör lufttemperaturen i en bostad ligga mellan 20 och 24 grader. Sommartid kan högre temperaturer accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga 18 grader och i lokaler där rörelsehindrade, äldre och barn vistas bör temperaturen vara minst + 20°C.

Om temperaturmätning

Placera helst inte din termometer i ett fönster eller på en yttervägg. Tänk även på att stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen kan hindra den varma luften från att cirkulera i din bostad, vilket kan göra att lägenheten upplevs som kall eller dragig.

För att avgöra om temperaturen innebär en hälsorisk kan man mäta den så kallade operativa temperaturen. Denna är medelvärdet av lufttemperaturen och strålningstemperaturen från omgivande ytor.

Ventilation i din bostad

God ventilation behövs för att du ska kunna trivas och umgås i hemmet. För utan ventilation blir luften snabbt syrefattig eller full av matos, medan fukten lägger sig i dusch- och badrum.

Tips på hur du förbättrar luften i din bostad

Vädra ofta och snabbt genom korsdrag.

Håll ventilerna öppna och rengör dem regelbundet.

Om det saknas fönster i badrummet måste man på annat sätt skapa ett inflöde av frisk luft. Enklaste sättet att skapa detta är genom en kombination av två saker: en springa under dörren samt en frånluftsventil i taket.

Ha köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av lukten.

Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren, eftersom det kan försämra grannarnas ventilation.

Tecken på att ventilationen är dålig

Det uppstår imma eller fukt på insidan av fönstren.

Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du har duschat.

Det kommer in dålig lukt genom dina ventiler i badrum eller kök.

Många uppskattar naturen och särskilt den i närheten av bostaden. Därför ska kommunens mark vara tillgänglig och kunna användas av alla. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för användning av allmän mark i Upplands-Bro.

Olovlig användning av allmän mark

Det är lätt att tro att ytor där det står privata saker är privat mark. Därför är det inte tillåtet att ställa ut exempelvis en studsmatta, husbil eller pallkrage utanför den egna tomtgränsen. Det är dessutom svårare för kommunens parkförvaltare att göra sitt jobb när privata ägodelar blockerar allmän mark.

Exempel på olovlig användning av allmän mark

 • Uppställning av båtar, bilar, och husvagnar

 • Egna planteringar, komposter och vedupplag

 • Placering av byggnader som exempelvis lekstugor och växthus

 • Placering av sandlåda, gungställning och studsmatta

 • Inhägnad för husdjur

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet att använda annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

I enlighet med plan- och bygglagen kan allmän platsmark skyddas i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara upplåtas för enskild verksamhet tillfälligtvis.

Den allmänna platsmarken är inte till för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar eller byggnader för att sköta och använda platsen kan det regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Vad händer om jag använder allmän mark utan tillstånd?

När kommunen upptäcker olovlig användning av kommunal mark skickas först ett informationsbrev ut till den som antas ha ställt ut sakerna. Kommunen informerar då om gällande lagstiftning vilket kan leda till en polisanmälan. Vid olovlig parkering av fordon skrivs först en parkeringsanmärkning. Står fordonet kvar en längre tid har kommunen möjlighet att flytta fordonet.

Du ansvarar för att ta reda på var tomtgränsen går. Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera lagen och plocka bort det du ställt på allmän mark snarast. Om det tar lång tid att återställa ytan eller om du behöver använda allmän mark tillfälligt ska du ta kontakt tekniska avdelning via vårt kontaktcenter.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta gör du via polisens e-tjänst.

Kontakta oss om allmän mark

Har du frågor om användning av allmän mark, kontakta tekniska avdelningen via kontaktcenter.

Fuktfläckar, missfärgningar på väggar, golv eller tak, mögellukt, färg som flagnar eller tapet eller mattor som bubblar sig kan vara tecken på mögel- och fuktskador.

Det här kan du göra för att undvika fuktskador

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Låt dörren till badrummet stå öppen efter dusch och bad för att vädra ut all fukt.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Misstänker du fuktproblem?

Upplever du problem med fukt ska du kontakta fastighetsägaren. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?