Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Upphandling

Är du intresserad av hur Upplands-Bro kommun köper in sina varor och tjänster? Har du eller ditt företag en produkt eller tjänst som kommunen kan ha användning för? Här hittar du information om upphandlingsprocessen, pågående upphandlingar och hur du lämnar intresse för att bli leverantör.

Är du intresserad av att veta hur Upplands-Bro kommun arbetar med upphandlingar? Här kan du läsa mer om kommunens upphandlingsprocess.

Så här startar en upphandling

En upphandling börjar alltid med ett behov av en vara eller en tjänst. Ibland kan det kan behovet vara nytt, men det kan också vara så att ett ramavtal är på väg att löpa ut och därför behöver ersättas med ett nytt avtal.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om upphandling, och de lagar och regler som styr upphandlingsprocessen.

Delta i en upphandling

 • 1

  Hämta upphandlingsdokumentet

 • 2

  Lämna anbud

 • 3

  När anbudstiden löpt ut

 • 4

  Tilldelningsbeslut

 • 5

  Avtal tecknas

1

Hämta upphandlingsdokument

När vi annonserat en upphandling hittar du alla upphandlingsdokument via upphandlingssystemet Kommersannons.

Får du tag på upphandlingsdokumentet på annat sätt, är det viktigt att du registrerar dig för att inte missa eventuella kompletteringar, förtydliganden och svar på frågor som skickas ut till registrerade intressenter under anbudstiden.

2

Lämna anbud

Läs noga igenom kraven om hur anbud ska lämnas. Om upphandlingen annonserats krävs att ditt anbud ska lämnas elektroniskt via Kommersannons. Ett tips är att du loggar in en tid före anbudslämnandet, för att bekanta dig med systemet.

Under hela upphandlingsprocessen, fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen.

När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta sekretessen och samtliga handlingar blir – i de allra flesta fall – offentliga.

Om kommunen väljer att inte lämna ut handlingar ska det framgå varför i ett skriftligt beslut. Beslutet ska också innehålla hänvisningar till hur man kan överklaga beslutet.

3

När anbudstiden löpt ut

När anbudstiden har löpt ut öppnas samtliga inkomna anbud. Öppningen, som sker under absolut sekretess, protokollförs och innan beslut fattas om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal kontrolleras att alla formella krav uppfylls. Anbuden prövas och utvärderas strikt utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

4

Tilldelningsbeslut

När beslut om vilken leverantör som får anbudet är fattat ska samtliga anbudsgivare underrättas om tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet ska innehålla information om vem eller vilka som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal samt skälen för beslutet. Där ska även anges under vilken tidsrymd den så kallade avtalsspärren gäller.

Vid direktupphandling gäller ett annat förfaringssätt när beslut meddelas.

Alla anbudsgivare informeras om vem som tilldelats kontraktet. Därefter råder avtalsspärr under minst tio dagar. Under avtalsspärren har anbudsgivare möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet i en allmän förvaltningsdomstol. I vår kommun är det förvaltningsrätten i Stockholm som anbudsgivare vänder sig till. 

Informationen om avtalsspärr och överprövning finns med i tilldelningsbeslutet så att du som anbudsgivare kan tillvarata din rätt att ansöka om prövning.

Även i de fall en upphandling avbryts ska samtliga anbudsgivare meddelas.

Vid direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning (FKU) finns inget krav på avtalsspärr, men Upplands-Bro kommun tillämpar i regel en avtalsspärr om 10 dagar även för direktupphandlingar och FKU:er.

Om du som anbudsgivare är missnöjd med kommunens upphandlingsbeslut kan du ansöka om överprövning i förvaltningsrätten.

5

Avtal tecknas

När avtalsspärren löpt ut tecknas avtal med den eller de leverantörer som tilldelats kontraktet.

Våra upphandlingar görs i regel genom med förenklat och öppet förfarande, men vid till exempel låga värden använder vi oss av direktupphandlingar.

Upphandlingsformer

Det finns flera olika upphandlingsformer, som i grunden styrs av vilket värde man uppskattar att upphandlingen kommer att ha. I huvudsak gör kommunen upphandlingar med förenklat och öppet förfarande och ibland som direktupphandlingar.

Innan kommunen väljer upphandlingsförfarande behöver upphandlingens värde uppskattas. Vid beräkning av upphandlingens värde ska hela kommunens tänkta köp beräknas, inklusive optioner och förlängningar.

Kommunen betraktas som en myndighet och det går inte att dela upp kontraktsvärdet på olika år eller olika kontor för att få ner värdet. När värdet på upphandlingen är uppskattat väljs upphandlingsförfarande.

Öppet förfarande (EU-upphandling)

Upphandlingen annonseras i Tenders Electronic Daily (TED) och alla upphandlingsdokument publiceras elektroniskt i hela EU. Anbudstidens minimilängd är fastställd enligt lag och förhandling får inte förekomma.

Upphandling under tröskelvärdet

Våra upphandlingar annonseras nationellt i Kommersannons där du också hittar upphandlingsdokumenten för nedladdning. Anbudstidens längd ska vara skälig och förhandling får förekomma.

Direktupphandling

Direktupphandling är benämningen på upphandlingar som understiger 700 000 kronor för hela avtalsperioden.

Om du är intresserad av att bli tillfrågad vid direktupphandlingar i Upplands-Bro kommun kan du registrera dig på vår intresselista för direktupphandlingar.

Intresselistan ger kommunens verksamheter en överblick över tänkbara leverantörer inom olika branscher, men är ingen garanti för att just ditt företag ska få en förfrågan vid direktupphandling.

Du som är företagare och vill delta i någon av de upphandlingar som pågår i Upplands-Bro kommun just nu hittar pågående upphandlingar i Kommersannons.

Pågående upphandlingar

Ingen innehållsförteckning finns

Upphandlingsplan 2024

I kommunens upphandlingsplan för 2024 finns upphandlingar som kommer att påbörjas och genomföras under 2024. Planen är preliminär och kan komma att förändras löpande beroende på behov som uppstår eller försvinner från kommunens olika verksamheter.

Upplands-Bro kommun ska följa gällande lagstiftning vid inköp av varor, tjänster och entreprenader. Vem som blir leverantör avgörs i regel efter utvärdering av inkomna anbud i kommunens upphandlingar.

Så går det till

För att kunna bli leverantör måste du lämna en offert eller ett anbud i en relevant upphandling. Om du vinner upphandlingen kommer du att bli meddelad och teckna avtal med kommunen.

Bevaka kommunens upphandlingar för att kunna lämna anbud på relevanta upphandlingar.

Intressentlista för direktupphandling 

Det ska vara enkelt för dig som driver företag inom kommunen att delta i våra direktupphandlingar. Direktupphandling är benämningen på upphandlingar som understiger 700 000 kronor för hela avtalsperioden.

Om du är intresserad av att bli tillfrågad vid direktupphandlingar i Upplands-Bro kommun kan du registrera dig på vår intresselista för direktupphandlingar.

Intresselistan ger kommunens verksamheter en överblick över tänkbara leverantörer inom olika branscher, men är ingen garanti för att just ditt företag ska få en förfrågan vid direktupphandling.

Så får du veta om du blir leverantör

När anbudstiden för en upphandling gått ut och samtliga inkomna anbud utvärderats fattas ett tilldelningsbeslut. I det meddelas vem som vunnit upphandlingen. Tilldelningsbeslutet skickas ut till samtliga anbudsgivare. Om du vinner upphandlingen kommer vi att kontakta dig för att teckna avtal

Du som levererar varor eller tjänster till Upplands-Bro kommun skickar din elektroniska faktura till oss.

Så går det till

Fakturan ska komma från dig som leverantör, det vill säga med ditt organisationsnummer som avsändare. Om du använder factoringbolag eller liknande behöver du kommunens skriftliga medgivande för detta.

Vad ska fakturan innehålla?

 • Fakturan ska alltid ha en referenskod/ansvarskod som är fyra till sju siffror lång. Ansvarskoden får du av kommunens beställare.
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto
 • Fakturadatum
 • Förfallodag och betalningsvillkor (Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat avtalats före faktureringen)
 • Fakturanummer/ OCR-nummer
 • Organisationsnummer/VAT-nummer
 • När organisationsnumret är ett personnummer ska fakturan innehålla information om att F-skatt finns/inte finns.
 • Specifikation som talar om vad fakturan avser

Elektronisk faktura

Fakturor till Upplands-Bro kommun skickas elektroniskt i formatet i PEPPOL3 (PEPPOL BIS Billing 3). Kommunens PEPPOLID är 0007:2120000100.

Kontakta oss

Är du företagare i Upplands-Bro kommun och i behov av råd, stöd och mer information om offentlig upphandling? Här kan du boka en tid med våra upphandlare och få svar på dina frågor.

Vad kan en upphandlare hjälpa till med?

Vill du veta mer om offentlig upphandling? Har du frågor om begränsningar och möjligheter med offentlig upphandling eller har du specifika frågor om hur offentlig upphandling går till i Upplands-Bro kommun? Då kan vi hjälpa dig.

Har du däremot frågor om pågående upphandlingar eller behöver hjälp att formulera ett anbud, kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Detta beror på att samtliga anbudsgivare behöver få samma information vid samma tidpunkt i en upphandling. Genom att ge information om upphandlingen eller hur svar på upphandlingen ska ske till endast en anbudsgivare bryter kommunen mot principen om likabehandling.

Samtliga frågor om pågående upphandlingar hänvisas därför till Kommers fråga-svarfunktion för aktuell upphandling.

Boka tid

Du bokar tid med en upphandlare via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?