Uppdaterad 10 januari 2024
Skriv ut

Regler och styrande dokument

I Upplands-Bro kommun finns många dokument som påverkar hur kommunen ska utföra sina uppdrag. De styrande dokumenten finns i författningssamlingen. Det viktigaste är budgeten, som beslutas av kommunfullmäktige.

Författningssamling

I författningssamlingen finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen, exempelvis reglementen för nämnder, lokala föreskrifter och regler för olika taxor. Alla bestämmelser är antagna av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Arbetsordningar

En arbetsordning är ett styrdokument, som ofta består av stadgar. Innehållet ska vara lättare att ändra och beskriver i detalj hur arbetet i organisationen går till. Ofta innehåller en arbetsordning hur beslutsrätt kan överlåtas och beskriver vem som ska fatta vilka beslut.

Reglementen

Reglementen beskriver nämndernas arbetsformer, varje nämnd ansvarar för sina reglementen och kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvarar för sina. Reglementet ska klargöra befogenhetsfördelning mellan de olika nämnderna och vara arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Bolagsordning och ägardirektiv

För kommunala bolag finns bolagsordning, ägardirektiv samt en övergripande bolagspolicy, som antagits av kommunfullmäktige.

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk. Tillsammans med lagstiftning ger den ramarna för verksamheten. Ägardirektivet gäller tillsammans med bolagspolicyn och fungerar som ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.

Budget

Budgeten är kommunens planering för kommande inkomster och utgifter. Kommunens budgetbeslut är det viktigaste, eftersom det ger ramarna för hela kommunens verksamheter. Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, då bedöms både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.

Föreskrifter och allmänna bestämmelser

Lagen ger grunden för hur en kommuns organisation och verksamhetsformer ska se ut. Kommunerna har getts rätten att inom vissa områden utforma olika bestämmelser och föreskrifter, exempelvis lokala ordningsföreskrifter eller regler för tillåtelse att använda fyrverkerier.

Taxor och avgifter

Här kan du hitta alla avgifter och taxor för kommunens service och tjänster.

Delegation från styrelser och nämnder

Delegation betyder att man överlämnar beslutsrätt, att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. För att ett beslut ska kunna delegeras måste det finnas en delegeringsordning, den beskriver vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt.

Planer, policyer, program

Här finns en sammanställning av Upplands-Bro kommuns planer, policyer och program.

Riktlinjer, regler och strategier

Här finns en sammanställning av Upplands-Bro kommuns riktlinjer, regler och strategier.

Är du nöjd med informationen på sidan?