Uppdaterad 16 februari 2023
Skriv ut

Ådö-Lagnö naturreservat

Ådö-Lagnö naturreservat på halvön Lagnö, cirka sex kilometer från Bro, utmärks av ädellövskog. Här hittar du bland annat den fridlysta misteln. Reservatet har bildats för att bevara områdets ädellövskogar, men också för att göra området mer tillgängligt för dig som besökare.

Ädellövskogar med mistel

Tycker du om att vandra i lövskog kommer du att tycka om Ådö-Lagnö naturreservat. Mellan åkermark ligger stora sammanhängande ädellövskogar som domineras av ek, ask, lind, alm och hassel och ett fältskikt av lundkaraktär. Inom området hittar du också stora mängder av den fridlysta misteln och hällmarker med tall, gran, ek och lind.

Rikt insekts- och fågelliv

För dig som är fågelintresserad är naturreservatet en fin plats för observationer. Variationer i naturlandskapet ger förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat är det förbjudet att:

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)

medföra hund som inte är kopplad

ställa upp husvagn eller tälta mer än två dygn

göra upp eld

släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall

framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder

parkera annat än på anvisade parkeringsplatser

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Eventuell information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden på startsidan.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?