Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ullevi gamla tomt (Bro-Skällsta 1:38 m fl.)

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att möjliggöra uppförande av verksamhetslokaler samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda mindre tomter för industriändamål. En lämplig storlek för en indutrifastighet har ansetts vara 1000-3000 kvm.

Ingen innehållsförteckning finns

Planområdet är cirka 1,4 hektar stort och ligger i Skällsta verksamhetsområde inom Bro tätort. Marken är idag oexploaterat och ägs av Upplands-Bro kommun.

Planområdet är markerat på kartan med röd streckad linje

Planområdet är markerat på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?