Uppdaterad 03 november 2022
Skriv ut

Brandskydd och sotning

Visste du att tre av tio husbränder kan relateras till skorsten och eldstad? Här kan du bland annat läsa om brandskyddskontroll i Upplands-Bro kommun, hur du eldar säkert i din eldstad, samt hantering av fyrverkerier och brandfarliga varor.

Ved som sprakar och värmer är mysigt men eldar du på fel sätt kan det innebära stor brandfara. Dessutom påverkar röken våra luftrör och lungor, vilket gör att alla som eldar också måste vara noggranna med ventilationen.

Eldning inomhus i braskamin/eldstad

Vedeldning ökar i många småhusområden. För att behålla en god grannsämja och för att spara miljön, ska du som eldar med ved i panna eller kamin se till så att förbränningen blir så effektiv som möjligt.

Tänk på att vedpannan ska vara miljögodkänd. Försök att undvika eldning när vädret är sådant att röken har svårt att stiga uppåt och spridas.

Elda rätt inomhus

Elda med torr ved och inget annat i din vedeldade kamin, spis eller ugn. Att elda sopor, plast, målat eller impregnerat virke och liknande är inte tillåtet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.

Stapla vedträna luftigt. Ett smart sätt är att lägga ett par större vedträn underst och sedan ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

För att få bra fart på elden och minimera utsläppen är det bra att använda tändmedel. Antingen kan man använda braständare som till exempel briketter, tändpåsar eller fint huggna vedträn.

Placera tändmedlet under de översta vedträna. Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med att tända i toppen många. Elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.

När elden tänds behövs rikligt med luft. Elda sedan med lagom lufttillförsel. Vid lagom lufttillförsel brinner brasan med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla.

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och omgivningen.

Elda aldrig mer än tre kilo ved per timme i din eldstad och inte längre än fyra timmar åt gången.

Bygglov/bygganmälan krävs vid installation av braskamin

Vid installation av braskamin krävs bygganmälan eller bygglov.

Miljö- och hälsorisker

Eldning ger stora utsläpp av tjära, sot och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller giftiga och retande ämnen som irriterar luftvägarna hos astmatiker, allergiker och andra känsliga personer. Även om du har en bra anläggning och eldar på rätt sätt kan det medföra störningar för omgivningen.

Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan bygg- och miljönämnden besluta om eldningsförbud. Det gäller även om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om bygg- och miljönämnden tidigare godkänt installationen.

Om eldning i egen trädgård

Sverige har sedan 1 januari 2024 en ny avfallsförordning som innebär att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. Upplands-Bro kommun arbetar med att se över vad de nya reglerna avseende eldning innebär.

Eftersom bestämmelserna är så pass nya behöver du 2024 inte söka dispens för eldning under april. Eldning ska ske under uppsikt och utan att orsaka olägenhet för grannar.

Information på hemsidan kommer att uppdateras med vad som ska gälla för kommunen i fortsättningen.

För egen eldning av trädgårdsavfall gäller att det fortsättningsvis ska undvikas och i första hand komposteras eller lämnas till en återvinningscentral.

Så här eldar du på rätt sätt

Undvik att elda när det blåser.

Lämna aldrig elden utan uppsikt.

Du som tänder elden har ansvaret för att den blir släckt.

Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.

Plast, målat eller impregnerat virke, halm, löv, gräs, spånskivor eller liknande material.

 • Kontrollera vilken brandriskprognos som råder i kommunen eller om det råder eldningsförbud.
 • Se till att det inte är några djur som byggt bo eller tagit skydd bland riset och grenarna du just ska tända.
 • Det är inte tillåtet att elda när det är mörkt eller vid stark vind.
 • Ha släckningsutrustning framme och möjlighet att ringa 112.

Ryker det in från någon annans eld? 

Om du blir störd av någon annans eld ska du först prata med den som eldar. Om eldandet fortsätter att störa kan du kontakta kommunen. För att vi ska kunna göra en bra bedömning behöver du beskriva:

 • vilka tillfällen som störningen sker.
 • vem som stör.
 • vilken tid störningen sker.
 • hur länge störningen pågår.
 • utetemperatur och vindriktning.

Kontaktcenter

Visste du att tre av tio villabränder kan relateras till eldning i skorsten och eldstad? Samma sak gäller bränder i fritidshus. Därför måste eldstäder och skorstenar sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbränder. Det är Brandkåren Attunda, och deras utförare är Attunda Sot och Vent AB, som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i kommunen.

Om brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister i en eldstad.

Brandskyddskontroll ska utföras vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad du har. En värmepanna som eldas varje dag ska kontrolleras vart 3:e år. En öppen spis som eldas vid enstaka tillfällen per år ska kontrolleras vart 6:e år.

Om sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Det är kommunen som bestämmer hur ofta du ska sota men ibland finns skäl att göra det oftare. Det gäller i synnerhet om du precis köpt din fastighet eller nyligen installerat en eldstad. Om så är fallet: vänd dig till ditt försäkringsbolag för information om vad som gäller för dig och din fastighet.

Beställ brandskyddskontroll och sotning 

Du beställer brandskyddskontroll och sotning via Attunda. Besök deras webbplats för aktuella priser och information om hur du går tillväga.

Från första lilla flamma till att huset brinner för fullt går ofta fort. Redan efter ett par minuter gör röken från den brinnande inredningen det livsfarligt för alla därhemma. Därför ska du utrusta ditt hem med en brandvarnare.

Alla bostäder måste ha en brandvarnare

Enligt lagen ska alla bostäder ha ett fungerande brandskydd för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

I ditt hem måste du ha åtminstone en fungerande brandvarnare, men för din egen säkerhet är det bra att också ha en brandfilt och en brandsläckare. Detsamma gäller om du bor i en tillfällig bostad, som exempelvis ett fritidshus eller en husvagn.

Den som tidigt varnas för brand har mycket större möjlighet att sätta sig i säkerhet och undvika att skadas av branden. Dessutom är möjligheten att släcka branden större, och skadorna är lättare att begränsa när brand upptäcks tidigt.

Bor du i hyreslägenhet är det fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten är utrustad med brandvarnare. Äger du ditt boende är det ditt eget ansvar.

placerar du brandvarnaren

Du ska ha minst en brandvarnare per våningsplan i din bostad. Placera brandvarnaren i eller intill sovrummet så att du hör larmet även när du sover. Placera även brandvarnare nära köket där det är vanligt att bränder startar. Kontrollera därefter att din brandvarnare fungerar en gång i månaden – och glöm inte att byta batteri en gång om året!

Registrera din brandvarnare hos MSB

Registrera ditt mobilnummer hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) så får du en sms-påminnelse när det börjar bli dags att testa hemmets brandvarnare.

Det finns självklart regler för hur fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas. För att få använda fyrverkerier måste du i regel vara minst 18 år och ha tillstånd från polisen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill använda fyrverkerier i Upplands-Bro kommun.

Polistillstånd krävs alltid på offentlig plats

Tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkerier på offentlig plats inom Upplands-Bro kommun, utom på valborgsmässoafton och nyårsafton.

Kom ihåg att fyrverkerier alltid ska avfyras med största möjliga hänsyn till närmiljö, djur och människor.

Fyrverkerier under nyår och valborg

På nyårsafton, den 31 december, och valborgsmässoafton, den 30 april, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 18.00 fram till klockan 01.00 nästföljande dag. Undantaget gäller inte för följande allmänna platser:

 • Bro centrum
 • Kungsängens centrum
 • Tibble torg
 • Kyrkogårdarna
 • Idrottsplatserna, lekplatserna och skolgårdarna
 • Perronger och områden nära järnvägen

Dessutom är det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboendena Norrgården, Solgården, Allégården i Bro och Hagtorp.

Det mesta kan brinna och i varje hem finns sådant som enklast kan sammanfattas som extra brandfarligt, exempelvis: tändvätska, bensin, gasol, lacknafta och sprayburkar. Årligen brinner hus och människor brännskadas på grund av slarv eller olämplig hantering av dessa vätskor. Därför får du inte förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, förutom för eget bruk.

Så hanterar du brandfarliga varor

 • Förvara brandfarliga vätskor i originalförpackningen, på ett säkert ställe, oåtkomligt för barn.
 • Ha så få brandfarliga vätskor hemma som möjligt.
 • Se till att ha en 6-kilos pulversläckare och brandfilt hemma om brand skulle inträffa.
 • Inne i lägenheten får du ha två gasolbehållare som innehåller max fem liter vardera, en som används och en i reserv. Märk alltid ut att det finns gasflaskor i bostaden genom att sätta upp en skylt på exempelvis ytterdörren.
 • På en öppen balkong kan du förvara större flaskor gasol i flaskor som innehåller max 30 liter vardera. Totalt får du förvara 60 liter gasol i din bostad. Ställ gärna behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. På balkongen kan du också förvara som högst 25 liter brandfarlig vätska. På inglasade balkonger gäller samma regler som inomhus. Det vill säga två stycken gasolbehållare på max 5 liter och max 10 liter brandfarlig vätska per behållare.
 • Det är förbjudet att förvara gasol på vinden, i källarförråd och flerbilsgarage. Samma regler gäller för brandfarliga vätskor och sprayburkar med undantag för fordon med tank och reservdunk.
 • Du får inte förvara brandfarliga varor i garage som ligger i bottenplanet på flerbostadshus.
 • I garage för flera hushåll är det förbjudet att förvara gasol. Däremot är det tillåtet att förvara fordon med tank, reservdunk, brandfarlig vätska och sprayburkar under förutsättning att inga obehöriga kan komma åt dem.
 • Inne i din villa, ditt radhus eller fritidshus får du förvara högst två gasolbehållare på mindre än 30 liter vardera. Det innebär vanligen en i drift och en i reserv. De bör förvaras i ett väl ventilerat utrymme med ventilationsöppningar både högt och lågt som leder ut i det fria. Håll utrymmet fritt från lättantänt material som till exempel textilier, papper eller kartonger.
 • Brandfarliga vätskor och sprayburkar får inte förvaras på vinden, däremot i en källare om utrymmet är ventilerat ut till det fria.
 • Du får förvara högst två behållare gasol större än 15 liter i ett förråd, avskilt från bostaden som är ventilerat och håller brandklass EI 30, vilket betyder att konstruktionen är brandtät och isolerande under 30 minuter.
 • Du får förvara högst två gasolbehållare större än 15 liter, brandfarliga vätskor, sprayburkar och två behållare med annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen, i ditt garage om det är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.
 • Om du förvarar brandfarliga varor i ditt garage måste de vara skyddade mot påkörning.

Lämna brandfarliga varor till kretsloppscentralen

Alla brandfarliga varor är mer eller mindre farliga för miljön. Därför får du inte hälla ut dem i avloppet eller i mark och vatten utomhus. Lämna vätskorna till någon av kommunens kretsloppscentraler.

Är du nöjd med informationen på sidan?