Uppdaterad 01 mars 2024
Skriv ut

Gödselkartan - skänk, sälj eller hämta hästgödsel

Hästgödsel är en resurs som kan användas i större utsträckning än vad som görs idag. Gödselkartan är ett verktyg där du som har hästgödsel - och du som vill ha hästgödsel - kan hitta varandra. Du registrerar dig enkelt som leverantör eller mottagare. Sen letar du upp en motpart i kartan. En win-win för båda parter, och i förlängningen även en vinst för miljön.

Solen går ner över en grönskande åker. En byggnad vid horisonten.

En resurs att ta vara på

Hästgödsel kan användas för odling, både inom storskalig matproduktion och småskalig hobbyodling. Det innehåller en del näringsämnen som hjälper till att gödsla marken, men framför allt har det egenskaper som ökar mullhalten i jorden, skapar bättre förutsättningar för maskarnas aktivitet och långsiktigt främjar odlingslandskapet.

Ökad hållbarhet

Syftet med gödselkartan är att du som driver en hästgård, och alltså är "leverantör", på ett enkelt och kostnadsfritt sätt kan bli av med din gödsel. "Mottagarna", lantbruk, trädgårdsföreningar, och andra odlingsentusiaster, får å sin sida mull till sin jord.

På så sätt tas hästgödseln om hand. Det är positivt eftersom hästgödsel som inte tas upp från hagarna riskerar att bidra till övergödning av vattendrag och sjöar.

En effektiv lokal hantering av hästgödslet kan alltså ge vinster för både ekonomin och miljön.

Så funkar det

Du skriver in dig i kartverktyget som leverantör eller mottagare av hästgödsel. Som leverantör väljer du själv om du vill skänka eller sälja ditt gödsel, samt eventuellt pris.

Verktyget tillhandahålls av kommunen för att underlätta för parterna att hitta varandra. Överenskommelser sköter ni sedan själva.

Företagare? Så dokumenterar du

Om ditt jordbruksföretag tar emot eller för bort stallgödsel måste det dokumenteras enligt Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket.

För hästgödselleverantörer: detta gäller endast om du har ett jordbruksföretag och har fler än 10 djurenheter.
(1 häst (inkl. föl upp till 6 mån) räknas som 1 djurenhet. Annat kan gälla andra djurslag.)

Detta dokument tillhandahåller den information som kan bli aktuell vid granskning enligt Föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring § 13 och § 14.

Fyll i vid hämtning av gödsel och spara under minst 6 år.

Samverkan med grannkommunerna

Gödselkartan kom till inom ett samarbetsprojekt kring hästgödsel som grundar sig i EU:s vattendirektiv om hållbara vatten som inte får försämras i status.

Upplands-Bro samverkar med Håbo och Sigtuna kommuner i arbetet med hållbara vatten och gödselkartan kommer att användas av leverantörer och mottagare i samtliga tre kommuner.

Är du nöjd med informationen på sidan?