Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Så arbetar vi med

Här hittar du information om hur Upplands-Bro kommun arbetar inom olika ämnesområden så som digitalisering, finsktalandes rättigheter, kollektiv olycksfallsförsäkring samt stipendier och utmärkelser.

I Upplands-Bro kommun betyder digitalisering att vi använder teknik för att förnya, förenkla och förbättra vårt arbete – till nytta för invånarna. Det är människorna som står i fokus. Här kan du läsa om vårt digitaliseringsarbete.

Digitala Upplands-Bro

Vi arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera vårt arbete. Digitalisering är ett av flera verktyg som vi använder.

 • befolkningen i Upplands-Bro har ökat med 7 000 personer de senaste tio åren. År 2020 blev vi fler än 30 000 Upplands-Broare, det ställer höga krav på kommunens verksamheter. Kommunens mål är en effektiv organisation med bra och individanpassade välfärdstjänster.
 • Upplands-Bro kommun arbetar enligt principen "digitalt först". Det innebär att teknik ska användas där och när den gör nytta, för invånarna och för de anställda.
 • kommunen lanserade över 300 e-tjänster på bara två år. De sparar mycket tid och arbete för både personal och invånare.
 • Upplands-Bro var den första kommunen i landet att använda sig av den sociala AI-roboten Tengai, som ett verktyg i arbetet med fördomsfri rekrytering.
 • kommunen har med hjälp av trygghetskameror genomfört trygg tillsyn hos äldre varje natt – utan att behöva störa de äldres sömn.
 • genom att använda kommunens e-tjänstplattform kreativt kunde över 25 000 luncher från lokala restauranger distribueras till gymnasieelever under pandemin. Ett stöd för såväl eleverna som för småföretagen i kommunen.
 • kommunen satsar på innovation. Vid Lillsjön i Kungsängen är badplatsen i dag uppkopplad mot kommunens webb. Redan före ditt besök får du koll på vattentemperatur, trängsel, antal lediga P-platser – och mer!
 • Upplands-Bro har en egen IKT-strategi för utbildningsverksamheterna? IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Begreppet används ofta inom förskola och skola.

Berättelser från våra verksamheter

Vi använder digitalisering på många olika sätt. I förskolan och skolan, inom omsorgen, i rekrytering av personal och inte minst för att underlätta kontakten mellan invånare och kommunen.

Kolla in filmklippen, och hör några av våra medarbetare berätta mer!

Lillsjöns smarta parkeringssystem

Kontaktcenter och den digitala resan

Förskolornas digitalisering i Upplands-Bro kommun

Äldreomsorgens digitala verktyg i Upplands-Bro kommun

RPA och lönehantering i Upplands-Bro kommun

Att intervjuas av rekryteringsroboten Tengai

Digitaliseringsdagen

Sedan 2020 samlas våra chefer, utvecklare och andra medarbetare som jobbar mycket med digitalisering för en gemensam Digitaliseringsdag. På agendan står framsteg och att dela goda exempel med varandra om hur man kan jobba med digital utveckling. Tillsammans blir vi bättre!

År 2020 var det premiär för Digitaliseringsdagen. Se introfilmen till digitaliseringsdagen 2020.

2021 var temat innovation. Se introfilmen till digitaliseringsdagen 2021.

Upplands-Bro kommun har i likhet med FN:s Agenda 2030 tagit fasta på tre dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar till ett gott liv som vi har idag. Här kan du läsa vi vad vi i Upplands-Bro kommun menar när vi pratar om just detta.

Social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att skapa lika förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv för alla kommuninvånare. Vårt engagemang för social hållbarhet märks och gör skillnad i:

 • öppna förskolorna
 • trygghetscentret i Bro centrum
 • kommunens ungdomsmottagningar
 • samverkan med polisen och till dig som utsatts för brott
 • volontärverksamhet på kommunens språkkaféer och äldreboenden

En form av social hållbarhet är att inkludera barn och ungdomar som utreds av vår socialtjänst. Vi låter dem komma till tals och ger dem möjlighet att påverka sin situation.

I Upplands-Bro kommun finns en egenutvecklad metod med barnet i fokus. Metoden kallas ”Min utredning” och har nyligen kompletterats med en specialanpassad version för ungdomar. Andra former av social hållbarhet finns i öppna förskolans verksamhet, på ungdomsmottagningen, i föräldrastödgruppernas gemensamma arbete och i den verksamhet som bedrivs inom Kulturskolan.

Trygghetcentret i Brohuset är ett socialt nav för kommunens arbete med social hållbarhet. Hit kan kommuninvånare vända sig för få svar på frågor och vägledning, exempelvis korrespondens med myndigheter och sjukvård. I trygghetscentret har också kommunens fältassistenter sitt kontor vars verksamhet stöttar såväl ungdomar som deras föräldrar.

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/Upplands-Bro har en gemensam överenskommelse kring ökad trygghet. Inriktningen är en tätare samverkan mellan kommun och polis, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.

Samverkansöverenskommelse för 2022–2023

Polisen och kommunen kommer att prioritera följande samverkansområden:

 • Inga utsatta områden i Upplands-Bro
 • Tryggare offentliga miljöer
 • Hjälp till ungdomar i riskzon
 • Våldsprevention

Insatserna ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt den gemensamma åtgärdsplanen.

Volontärverksamheten för äldre i Upplands-Bro kommun har funnits sedan 2008. Under åren har många haft glädjen att få vara volontär och ännu fler äldre har fått stöd och hjälp av en volontär.

Idag pågår volontärverksamhet på flera äldreboenden, servicehus, träffpunkter, bibliotek och med besöksverksamhet i hemmiljö. Flera kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och ideella föreningar samarbetar för att stärka det frivilligarbete som görs i kommunen.

Exempel på volontäruppdrag
 • Hembesök
 • Promenad- eller fikasällskap
 • Högläsning
 • Konversation på lätt svenska via våra språkkaféer
Vill du få besök av en volontär?

Kontakta kommunens volontärsamordnare via vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vill du bli en volontär?

Fyll i en intresseanmälan genom vår e-tjänst!

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi som begrepp handlar om att hushålla med resurser. I Upplands-Bro kommun vill vi fördela våra resurser på ett hållbart sätt. Inte minst för att kunna förverkliga långsiktiga mål som handlar om social och miljömässig hållbarhet. Konkret handlar det bland annat om investeringar med minsta möjliga miljöbelastning och att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand. Ett hållbart företagande driver utvecklingen framåt och bidrar till en ren miljö, en god ekonomi och en god social välfärd för invånare. Därför vill Upplands-Bro kommun uppmärksamma de företag som prioriterar ett integrerat förhållningssätt av hållbarhet i sin affärsmodell, genom att dela ut priset ”Årets hållbara företag”.

Årets hållbara företag, 2022

Happy Tammsvik, vars konferensverksamhet präglas av ett genomtänkt miljö- och hållbarhetsarbete, kunde ta emot priset under 2022.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att vi som jobbar i kommunen ska skapa goda förutsättningar och göra medvetna val för miljön. Upplands-Bro kommun är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas, vilket betyder att vi har ett systematiskt och mätbart miljöarbete som genomsyrar hela organisationen.

Dekal med texten Svensk miljöbas 4:2017

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. För detta har ett särskilt utskott under Kommunstyrelsen inrättats: Miljö- och energiutskottet.

Miljö- och klimatstrategi

Kommunens miljöstrategi fokuserar på tre stora miljöområden: Cirkulär ekonomi, Klimat och hållbar energi samt Biologisk mångfald. Strategin innehåller flera övergripande miljömål, bland annat ska kommunen halvera sina egna klimatutsläpp till år 2030.

Det finns en hög miljömedvetenhet bland kommunens anställda. Det visar den årliga miljörevisionen. Det praktiska miljöarbetet utförs varje dag i våra verksamheter. Exempelvis när vi minskar matsvinn i våra skolor, när vi sköter om våra gator eller naturområden och när vi energieffektiviserar våra fastigheter. Vi strävar efter att ställa välbalanserade miljö- och hållbarhetskrav vid inköp och större upphandlingar och vi byter succesivt ut våra fordon så att de påverkar klimatet så lite som möjligt.

Vi strävar efter att utveckla vårt miljöarbete i dialog med de som bor, verkar och vistas i kommunen. Vi deltar i flera nätverk och samverkansprojekt med andra kommuner, med näringsliv, med lokalsamhälle och med akademi.

Några exempel på pågående miljöbra projekt:

Upplands-Bro kommun med bolag värnar kommande generationer likväl som nu levande. Vi ser att en välmående miljö är en absolut förutsättning för ett samhälle som är både ekonomiskt och socialt välmående.

Kommunen med bolag ska genom ständiga förbättringar tillgodose en långsiktig uthållig användning av naturresurser och stärka ekosystemens bärkraft. Kommunen med bolag ska följa gällande miljölagstiftning, förebygga och förhindra föroreningar och skydda vår gemensamma miljö.

Miljöarbetet präglas av att:

 • vi antar ett helhetsperspektiv enligt de globala hållbarhets målen i Agenda 2030
 • vi söker samverkan får att nå längre
 • vi baserar våra strategier, målsättningar och åtgärder på aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • vi ökar kunskap och engagemang hos alla som bor, vistas och verkar i kommunen
 • vi redovisar och informerar öppet om Upplands-Bro kommuns miljöarbete.

På särskilda dagar flaggar vi i Kungsängens centrum och i Bro centrum. Här hittar du våra flaggdagar.

Ingen innehållsförteckning finns

Flaggdagar

Datum

Helgdag

1 januari

Nyårsdagen

28 januari

Konungens namnsdag

24 februari

Sverigefinnarnas dag

8 mars

Internationella kvinnodagen

12 mars

Kronprinsessans namnsdag

17 april

Påskdagen

30 april

Konungens födelsedag

1 maj

1 maj

9 maj

EU-dagen

17 maj

Internationella HBTQ-dagen

5 juni

Pingstdagen

6 juni

Nationaldagen

25 juni

Midsommardagen

14 juli

Kronprinsessans födelsedag

1-7 augusti

Regnbågsflaggan, hissas samma vecka som Stockholm Pride (v.31)

8 augusti

Drottningens namnsdag

24 oktober

FN-dagen

6 november

Gustav Adolfsdagen

6 december

Finlands självständighetsdag

10 december

Nobeldagen

23 december

Drottningens födelsedag

25 december

Juldagen

I vår flaggpolicy kan du läsa mer om när och varför vi flaggar i kommunen.

Vi delar årligen ut ett antal priser, utmärkelser och stipendier inom en rad områden. Här kan du nominera privatpersoner och föreningar till olika utmärkelser som exempelvis Årets Upplands-Broare eller Årets Upplands-Broförening. Du kan också läsa om tidigare års vinnare och ansöka om vårt kultur- och miljöstipendium.

Årets Upplands-Broförening

2020 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att införa pris till Årets Upplands-Broförening. Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet.

Vilken förening kan få priset?

Kriterierna för priset är:

 • att det ska gå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller Upplands-Bro i stort.
 • Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet.
 • Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd enligt kommunens bidragsregler.
 • Den demokratiska värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och välförankrat.

Nominering

1 mars - 16 juni 2024 kan du nominera föreningar som du tycker passar in på beskrivningen.

Föreningen måste finnas och verka i Upplands-Bro kommun.

Du skickar in din nominering via vår e-tjänst.

Karateklubben Tatakai Kyokushin Bro är årets Upplands-Broförening 2023.

Utdrag ur nämndens motivering

"Föreningen arbetar aktivt och målinriktat med jämställdhet och inkludering på
olika sätt. Målsättningen är att alla ska få vara med oavsett ålder, kön och
personliga förutsättningar. Viktigt för föreningen är att alla deltagare ska känna
sig välkomna, trygga, finna glädje och utvecklas inom ramen för föreningens
verksamhet."

Gymmix Upplands-Bro är årets Upplands-Broförening 2022.

Utdrag ur nämndens motivering

Gymmix Upplands-Bro visar på ett starkt engagemang för ett liv i rörelse utifrån var och ens egen förmåga. Föreningen bidrar med både rörelse och gemenskap i en tid där ensamhet och stillasittande ökar. Gymmix i Upplands-Bro kommun har en bred variation av gruppträning som vänder sig till alla från 11 år och uppåt, oavsett kön, träningsnivå eller funktionshinder. Föreningen har funnits i kommunen sedan 1959, då under namnet "Kungsängens gymnastikförening. Förutom veckovisa ordinarie träningspass anordnar föreningen specialevents med "mixpass" och insamling till olika hjälp- och stödorganisationer såsom Cancerfonden och UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) och deras hjälparbete i Ukraina.

Tibble Sjöscoutskår är årets Upplands-Broförening 2021 med följande motivering:

Med ett stort engagemang har Tibble Sjöscouter gjort skillnad för många unga under pandemin. I stället för att ställa in sina aktiviteter flyttade sjöscouterna omedelbart ut sin verksamhet, oavsett väder. Föreningen har trots pandemin hittat sätt att engagera fler ledare och föräldrar än någonsin och medlemsantalet har ökat. Under det gångna året har barn och ungdomar erbjudits stunder av normalitet under de särskilda förhållanden som rått på grund av Covid-19.
Förutom en tydlig värdegrund som genomsyrar föreningen har deltagare från föreningen genomfört och bidragit i kultur- och fritidskontorets utbildningsprojekt Förening för alla.

Pedagogiskt pris

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som utmärker sig i sitt uppdrag. Priset delas ut vid läsårets slut.

För varje år bestäms ett fokusområde för priset. Fokusområdet för 2022/2023 är Utmana och stödja varje barns/elevs utveckling och lärande.

Nominering

Du som arbetar i kommunal eller fristående verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg eller skola i Upplands-Bro kommun kan nominera en enskild pedagog, ett arbetslag, ämneslag eller en enhet till kommunens pedagogiska pris. Även vårdnadshavare med barn i förskola och skola kan nominera.

Skicka in din nominering via vår e-tjänst senast den 17 september 2023.

Har du frågor om priset om priset är du välkommen att kontakta utbildningsstaben via kontaktcenter.

Priset är på 30 000 kronor. En jury bedömer hur summan fördelas. Priset ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, exempelvis kompetensutveckling.

Vinnaren av 2021/2022 års pris var Marika Löf som arbetar på Lillsjöskolan.

En jury bedömer samtliga nomineringar och utbildningsnämnden tar beslut utifrån juryns förslag. Juryn består av:

 • Utbildningsnämndens beredning
 • Utbildningschef
 • Representanter från utbildningsstaben
 • Utbildningssamordnare vid Stockholms universitet

De nominerade pedagogerna bedöms utifrån det aktuella fokusområdet och följande kriterier:

 • Hen skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.
 • Hen utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande.
 • Hen anpassar undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar.
 • Hen skapar olika former av samarbete med barn/elever, kollegor eller annan personal.
 • Hen bidrar genom detta arbete till ökad måluppfyllelse för barn/elever.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens kvalitetspris

Varje år delar gymnasie- och arbetslivsnämnden ut ett kvalitetspris till nämndens verksamheter. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god kvalitet. Kvalitetspriset delas ut i september varje år.

Priset ska ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.

Nominering

Du som arbetar inom gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter kan nominera en person, ett arbetslag, en verksamhet eller en avdelning via vår e-tjänst senast den 17 september 2023.

Har du frågor om priset om priset är du välkommen att kontakta kontaktcenter via mejl eller telefon.

Priset är på 30 000 kronor. En jury bedömer hur summan fördelas. Priset ska användas till utvecklingsarbete.

En jury bedömer samtliga nomineringar och gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar utifrån juryns förslag.

Juryn består av:

 • Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning
 • Utbildningschef och avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad
 • Representanter från utbildningsstaben

De nominerade bedöms utifrån följande kriterier:

 • Utvecklande arbetssätt och metoder
 • Förändringsskapande genom nytänkande och kreativitet
 • Bidragande till olika former av samarbete
 • Anpassning av verksamheten utifrån behov och förutsättningar

Årets Upplands-Broare

Varje år utses Årets Upplands-Broare. Priset infördes 2005 och delades ut första gången 2006, till Annika Sörenstam. Sedan 2012 nominerar allmänheten kandidater.

Priset ska gå till en eller flera personer som varit en god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Den/de som får priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara verksamma i kommunen den dag nominering sker.

Utmärkelsen Årets Upplands-Broare är inte kopplat till en prestation under någon specifik tidsperiod.

Nominering

Du som invånarna i Upplands-Bro kommun får lämna in förslag på vem de tycker ska få priset.

I förslaget ska den nominerades fullständiga namn och adress, samt en motivering till varför personen ska tilldelas priset finnas med.

Lämna din nominering till kontaktcenter i Kungsängen eller skicka den till oss via e-post.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

Utmärkelsen till Årets Upplands-Broare bör vara ett konstföremål med anknytning till kommunen, utformat av en lokal konstnär. Summan för priset bör inte överstiga 5 000 kr.

Kommunfullmäktiges presidium (ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande) beslutar vem som ska få utmärkelsen Årets Upplands-Broare.

Den person eller de personer som utnämns till Årets Upplands-Broare kontaktas innan den formella utnämningen. Personen ska ha möjlighet att tacka nej till priset.

Prisutdelningen sker varje år, i samband med kommunfullmäktiges första sammanträde på hösten.

Inkluderingsbonus

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma arbetet för inkludering i Upplands-Bros föreningsliv genom att dela ut en inkluderingsbonus. Utmärkelsen instiftades 2019.

Nominering

I vår e-tjänst kan du nominera föreningar som har gjort en extra insats för inkluderingsarbetet. Föreningen ska finnas och verka i Upplands-Bro kommun.

2022 års bonus tilldelades Karateklubben Tatakai kyokushin Bro för sitt arbete med att aktivt och målinriktat sträva efter att erbjuda alla möjlighet att delta, oavsett kön, ålder och funktionsvariation.

2021 års bonus tilldelades Bro IK för arbetet med Ungt ledarskap och Brotjejernas fotboll.

2020 års bonus tilldelades Upplands-Bro Basket och Tatakai Kyokushin karate för sitt arbete med att strategiskt inkludera alla som fick dela på bonusen.

2019 års bonus tilldelades Upplands-Bro Ryttarförening för sitt tydliga jämställdhetsarbete.

Stipendier

Varje år delar kommunen ut tre kultur- och miljöstipendier till personer eller organisationer som verkar i Upplands-Bro: Kultur- och miljöstipendiet, Sandénstipendiet och Charlie Normans musikstipendie.

Varje år, i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, delas ett antal kultur- och miljöstipendier ut.

Vem kan få stipendiet?

Stipendierna delas ut till en eller flera personer eller sammanslutningar i kommunen som gjort särskilda insatser inom något av dessa områden:

 • Verksamheter inom konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden.
 • Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.
 • Miljö- och naturvårdande verksamhet.
 • Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för engagemang i freds- och samhällsfrågor.
Ansök om stipendium eller föreslå stipendiat

Du kan söka stipendiet själv och föreslå andra. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas via vår e-tjänst senast den 15 oktober.

År 2018 instiftades ett nytt stipendium till makarna Sandéns ära. Stipendiet ska uppmuntra och belöna kulturhistorisk verksamhet. Makarna Sandén har genom föreningen Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut verkat i över 50 år. Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Nominering

Du kan nominera någon som arbetar med kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda senast den 15 oktober via vår e-tjänst.

Charlie Normans musikstipendium är tänkt som uppmuntran för en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Priset instiftades för att uppmärksamma pianisten Charlie Norman, Sveriges okrönte boogie woogie-kung, som bodde i Bro under sina sista år.

Nominering

Du kan nominera någon via vår e-tjänst senast den 15 oktober.

Varje år anordnas en medborgarskapsceremoni där vi välkomnar de kommuninvånare som blivit svenska medborgare. Har du nyligen blivit svensk medborgare får du inbjudan till evenemanget till din folkbokföringsadress.

Ingen innehållsförteckning finns

Bakgrund

Sedan 2015 ska varje kommun, enligt lag, årligen anordna en ceremoni för att fira nya medborgarskap. Den ska förmedla medborgarskapets betydelse: ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.” ( 1 § SFS 2014:481)

Upplands-Bro är finskt förvaltningsområde sedan 2010 vilket ger dig som finsktalande kommuninvånare förstärkta rättigheter. Det innebär exempelvis att du som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när du kontaktar kommunen. Här har vi samlat information om dina rättigheter.

Suomenkielinen hallintoalue

Upplands-Bron kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä kuntalaisilla on lailla suojattu oikeus puhua äidinkieltään asioidessaan kunnan virastossa.

Jos haluat lisää tietoa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun, joka asut kunnassa ja puhut suomea päivittäin, tulee myös pystyä ottamaan yhteyttä kuntaan suomeksi. Sinulla on myös oikeus saada tarvittaessa vanhustenhoitoa äidinkielelläsi ja lapsilla on oikeus suomenkieliseen esiopetukseen. Konsultoinnin ja referenssiryhmien kautta pääset vaikuttamaan sinua koskeviin asioihin.

Tänne olemme keränneet tietoja oikeuksistasi.

Jos haluat lisää tietoa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Dina rättigheter som finsktalande 

Eftersom att Upplands-Bro är ett finskt förvaltningsområde så har du som talar finska förstärkta rättigheter i vår kommun.

Det innebär att du har rätt att/möjlighet till:

 • använda finska i din kontakt med kommunen.
 • delaktighet och inflytande i frågor som berör dig.
 • få modersmål på finska, även som nybörjare.
 • få äldreomsorg och barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska, vid efterfrågan.
 • behålla och utöva din kultur.

Service till finsktalande 

Som finsktalande ska du exempelvis få service på finska när du kontaktar kontaktcenter, information på finska när du besöker vår webbplats, samt ges möjlighet att delta i finska kulturevenemang och låna finska böcker på biblioteket. Nedan kan du läsa hela listan med service vi erbjuder dig.

Vem tillhör en nationell minoritet?

I Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer med utgångspunkt från etniskt ursprung. Det finns därför ingen statistik över hur många personer som tillhör respektive minoritet. I minoritetslagstiftningen finns det inte heller någon definition kring vem eller vilka personer som tillhör en nationell minoritet i Sverige.

Det är här den så kallade självidentifikationsprincipen kommer in, det innebär att varje individ själv avgör om han eller hon tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna.

Därmed är det upp till varje person att bestämma om hen vill definiera sig som tillhörande en nationell minoritet med rätt att göra anspråk på det stöd som samhället erbjuder. Det finns därför inga förutsättningar att klarlägga hur många av resp. minoritetsgrupp det finns bosatta i Upplands-Bro kommun.

2020, ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och 10 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Totalt ingår 84 kommuner och 15 regioner i en eller flera förvaltningsområden.

 • Finsktalande personal i kontaktcenter som ger möjlighet till kontakt på finska via telefon, reception och mejl
 • Informationsställ med minoritetsinformation samt information på finska
 • Regelbundna samråd med finsktalande invånare
 • Regelbundna möten med invånare i form av referensgrupp
 • Regelbundna möten med finska föreningar
 • Möjlighet till finsk färdtjänstutredning
 • Finsk information på hemsidan
 • Finsk litteratur på biblioteken
 • Finska kulturevenemang
 • Finsk filmvisning
 • Firanden av finska högtider
 • Finsk musik och sång på äldreboenden

Delaktighet och inflytande

För att stärka den finska minoriteten och ge möjlighet till delaktighet och inflytande har vi bildat en referensgrupp med intresserade invånare som ses sex-åtta ggr per år. I gruppen fortsätter vi arbeta med förslag och önskemål som kommit in till oss.

Det finns också en intern referensgrupp där valda personer från de olika kontoren deltar.

Vi håller även samråd och hur dom sker är olika och något som vi ständigt försöker utveckla.

Information om när och var samrådet hålls hittar du, när det är aktuellt, på vår hemsida, infoblad, Facebook, infoskärmarna samt via annonser i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro.

Handlingsplan för de nationella minoriteterna

Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har tagits fram i samråd med representanter i vår interna samrådsgrupp som består av Kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret, kommunledningskontoret samt socialkontoret. Där efter har handlingsplanen gått igenom kommunfullmäktige för godkännande.

Handlingsplanen syftar till att ge en helhetsbild av vad kommunen ska göra samt mål för de nationella minoriteterna från och med 2019 och framåt. Den uppdateras var annat år.

Målet är att handlingsplanen ska vara ett verktyg för verksamheterna, ett sätt att underlätta arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska samverka i fortsättningen.

Om du har frågor, önskemål eller idéer för vårt arbete med de nationella minoriteterna kan du alltid höra av dig till oss.

Du kontaktar oss antingen via e-post eller genom att eller lämna en lapp/brev till kontaktcenter i Kungsängen eller Bro. Kom ihåg att märka meddelandet med ”finsk förvaltning”.

Kontaktcenter Kungsängen

Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

Kontaktcenter Bro

Bro Centrum 1, 197 31 Bro

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Upplands-Bro kommun har färre än 50 000 invånare, och vi får ett grundbelopp per år om 600 000 SEK som ska täcka merkostnader som uppstår.

Kommunfullmäktige antog den 21 september 2022 en handlingsplan för minoritetsspråken. Handlingsplanen, som uppdateras vartannat år, berör hela kommunen och innehåller en mängd åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken, särskilt finskan, och för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter.

Lagen om nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (särskild ställning som urfolk). De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Den svenska minoritetspolitiken är till för att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande och delaktighet, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och förstärktes 2019.

För elever i grundskolan och gymnasieskolan, klienter inom äldreomsorg, feriearbetande ungdomar och andra grupper har kommunen tecknat en olycksfallsförsäkring. Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla en skada.

Vårt försäkringsbolag

Stockholmsregionens Försäkring AB är det försäkringsbolag som hanterar olycksfallsskador i kommunen.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker kroppsskador som har uppstått av yttre våld mot kroppen. Till exempel kan du få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader och rehabilitering.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för person som är inskriven i någon av kommunens verksamheter eller i verksamhet som kommunen lämnar bidrag till.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet.

Gör skadeanmälan

Det är du själv som kontaktar Stockholmsregionens Försäkring AB och gör en skadeanmälan.

Anmäl patientskada

Du som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård åt kommunen kan få ersättning. Anmäl skadan direkt till Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

Vi hanterar en mängd personuppgifter när vi utför service och tjänster för våra invånare, eller har direktkontakt med dig via telefon, sms, mejl eller sociala medier. Här kan du läsa om varför vi samlar in personuppgifter och hur vi behandlar dem. Du kan också begära registerutdrag, rätta dina personuppgifter och be om att få dem raderade.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR – General Data Protection Regulation, reglerar hur vi ska behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan leda till dig. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller personnummer, din fastighetsbeteckning, ditt telefonnummer. Även bilder kan vara en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Alla kommunala nämnder är personuppgiftsansvariga, det vill säga: de ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom just den nämndens ansvarsområde.

Behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för din personliga integritet och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Kommunen ska se till att dina personuppgifter skyddas.

Dina personuppgifter är en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda personer eller till företag. Innan personuppgifter lämnas ut så genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du ringer till oss, skickar e-post, använder våra e-tjänster eller fyller i en blankett som innehåller personuppgifter så ger du oss information om dig själv.

För att vi ska kunna lösa våra uppgifter har vi ett register över kommunens invånare, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäteriet. De används för att våra personuppgiftsregister ska vara korrekta.

Vi har rätt att samla in personuppgifter för att kunna sköta vår myndighetsutövning. Det kan handla om skolval, ansökan om försörjningsstöd eller byggärenden. I dessa fall krävs inte samtycke.

Vi använder dina personuppgifter när vi kommunicerar med dig i enskilda ärenden. Personuppgifterna ska vara korrekta, relevanta och inte mer omfattande än vad som behövs.

Ibland delar vi dina uppgifter med andra

De personuppgifter vi har om dig kan delas med andra myndigheter, som Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan.

Det gäller också företag som vi anlitar för att de ska utföra delar av våra tjänster och service. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med våra utförare, ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också delas med leverantörer av datasystem som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Ansvarsfördelningen är reglerad i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter sparas så länge det behövs för det syfte som de samlats in. Aktuella arkiv- och gallringsregler bestämmer vad som kan raderas och vad som ska bevaras i allmänna handlingar.

Dataskyddsombudet kontrollerar att kommunen följer dataskyddsförordningen, GDPR, när det gäller hanteringen av personuppgifter.

Personuppgifter i kontaktcenter

När du kontaktar oss via kontaktcenter så lämnar du oftast personuppgifter. Här kan du se hur vi hanterar dina uppgifter beroende på vilken kanal du väljer när du kontaktar oss.

När du använder e-tjänsterna Fråga oss och Felanmälan sparar vi eventuellt ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna anonymiseras 30 dagar efter att ärendet har avslutats i ärendehanteringssystemet och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet.

När du skickar e-post till kommun@upplands-bro.se sparar vi ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från vårt ärendehanteringssystem.

När du ringer oss på 08-581 690 00 sparar vi ditt telefonnummer samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt ärende till oss.

Uppgifterna anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från ärendehanteringssystemet.

När du kontaktar oss via vårt Facebookkonto Upplands-Bro kommun sparar vi Facebook-ID samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna i ärendehanteringssystemet anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet där. Meddelandet kommer fortfarande vara synligt i Facebookkontot.

Vi sparar ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna i ärendehanteringssystemet anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet.

I samband med att du använder vårt öppna nätverk WiFi4EU kommer personuppgifter om dig och dina anslutningar sparas. I högst 30 dagar har vi tillgång till wifi-användarnas IP/Mac-adress samt tidpunkt, plats, och datamängd.

Begära registerutdrag, rättning eller radering

Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill ha registerutdrag om personuppgifter, rätta uppgifter eller klaga på hur vi behandlar dina uppgifter.

Du begär registerutdrag via vår e-tjänst.

Begäran om registerutdrag om barn måste godkännas av samtliga vårdnadshavare.

Vill du ha ett registerutdrag inom det familjerättsliga området, vänd dig till Järfälla kommun som ansvarar för den kommungemensamma familjerättsnämnden.

Så får du ditt registerutdrag

Registerutdraget kan du hämta personligen i kommunhuset, om du legitimerar dig, få skickat till mina sidor i vår e-tjänst eller få det postat till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter skickas det som rekommenderat brev.

Du kan ha rätt att få vissa av dina uppgifter rättade eller raderade. Vi kan inte radera uppgifter när det finns lagkrav på lagring, exempelvis bokföringsregler, beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att bli raderad om:

 • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har rätt att få dina uppgifter rättade om:

 • uppgifterna är felaktiga.
 • uppgifterna inte har hämtats en annan myndighet.

VIll du få dina uppgifter rättade eller raderade, kontakta oss via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Vill du klaga på hur vi behandlar dina uppgifter? Vänd dig först till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd kan du kontakta Upplands-Bro kommuns Dataskyddsombud.

Är du inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att gå vidare till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Går du och din partner i giftastankar? I Upplands-Bro kommun kan ni gifta er borgerligt. En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln hålls av vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen. Här kan ni läsa vad ni ska tänka på innan ni bokar vigsel och hur en borgerlig vigsel kan gå till i Upplands-Bro.

Att tänka på inför vigseln

Tänk på att ha god framförhållning när du ansöker om vigsel. Ni önskar datum för vigseln, och vi återkommer med besked om vigselförrättaren är tillgänglig den dagen.

 • Ansök om hindersprövning hos Skatteverket.
 • Ansök om byte av efternamn om så önskas.
 • Boka tid med någon av våra vigselförrättare.
 • Skicka in hindersprövningen och vigselintyget till kommunen.
 • Boka eventuell lokal och två myndiga vittnen över 18 år. Kommunens personal kan vara vittnen om vigseln utförs i kommunhuset under kontorstid. Anmäl i förväg om ni önskar att vi tillhandahåller vittnen.
 • Boka tolk, kommunens vigselförrättare kan genomföra vigslar på svenska eller engelska men för andra språk behöver brudparet boka en legitimerad tolk. Både brudpar och vittnen måste förstå ceremonin på det språk som den utförs på. Ni måste själv betala för tolken.

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ansöker gör ni genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Intyg om hindersprövning och vigselintyg ska sedan i original skickas till Upplands-Bro kommun senast två veckor innan vigselceremonin. Ni kan också lämna in dem i kontaktcenter.

Upplands-Bro Kommun
Kontaktcenter
196 81 Kungsängen

Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket. Kommunarkivet har inga vigselbevis utan ni måste vända er till länsstyrelsen.

Att ansöka om efternamnsbyte är gratis. Om du inte ansöker om att byta efternamn behåller du ditt gamla efternamn.