Uppdaterad 25 augusti 2023
Skriv ut

Årsredovisning

I årsredovisningen hittar du kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Sidinnehåll

Årets resultat

Kommunen redovisar ett positivt helårsresultat för 2022 på 218,5 mnkr. 2021 var det positiva resultatet 128,7 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med totalt 154,8 mnkr som består till största del av exploateringsintäkter.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för ekonomisk hushållning och sex av sju har uppnåtts. Utöver de ekonomiska målen har kommunen sex övergripande mål som varje nämnd bryter ner och beslutar om egna mål. Även nämndmålen har god måluppfyllelse.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun har vuxit och kommer att fortsätta växa de kommande åren. Vid årsskiftet 2022/2023 var det 31 853 invånare i kommunen. Befolkningen i Upplands-Bro kommun ökade med 771 personer under 2022, vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent. Det är den femte högsta befolkningsökningen i riket under 2022.

Enligt befolkningsprognosen kommer kommunen under de kommande åren även fortsättningsvis ha en hög befolkningsutveckling.

Är du nöjd med informationen på sidan?