Uppdaterad 28 juni 2023
Skriv ut

Mål och riktlinjer för avfallshanteringen

I Upplands-Bro kommun tar vi ett gemensamt ansvar för avfallshanteringen. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med avfallstrappan och avfallsplanen, samt om hur du som privatperson kan bidra till en bättre miljö.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas och därför krävs en anmälan till oss om du själv vill ta hand om exempelvis hushållsavfall eller latrin. Vi tar ut en avgift för prövning och tillsyn. Avgifterna hittar du i avfallstaxan.

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Det finns regler och krav för vår avfallshantering. I avfallsföreskrifterna finns bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

Vi har även en avfallsplan som beskriver hur avfallet hanteras idag och hur vi vill att det ska hanteras i framtiden.

Avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallstrappa som anger i vilken ordning avfallet ska tas om hand. I Upplands Bro vill vi stå så högt upp i den trappan som möjligt. Vi arbetar förebyggande för att minska avfallet i kommunen, återanvänder och återvinner det avfall vi har, samt utvinner energi via förbränning av restavfall och biogasutvinning från matavfall.

Illustration av trappa i olika steg.

Som privatperson kan du bidra genom att minska mängden hushållsavfall genom källsortering av ditt avfall för materialåtervinning. Tänk noga igenom dina inköp, ta väl hand om det du äger och låt någon annan få det du inte längre behöver. Även de små handlingarna gör skillnad – dela med grannar, vänner och köp begagnat.

Är du nöjd med informationen på sidan?