Uppdaterad 14 november 2022
Skriv ut

Norrboda-Brunna (Tibble 1:331 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om planuppdrag för ändring av del av detaljplanen Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde.

Syftet med den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Förslaget innehåller bostäder, småskalig handel, skola, parkeringshus och äldreboende. Även nya trafiksäkra kopplingar för fordonstrafik och för gång- och cykeltrafikanter föreslås.

Ingen innehållsförteckning finns

Planområdets läge på kartan markerat med blå ifylld cirkel

Planområdets läge på kartan.

Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med gult.

Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med gult.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2022 att anta ändring av detaljplanen för Norrboda-Brunna.
Ett tillkännagivande har satts upp på kommunens anslagstavla den 21 juni 2022. Eventuellt överklagande av beslut om antagande ska göras skriftligt senast den 12 juli 2022.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?