Uppdaterad 10 november 2023
Skriv ut

Omdaning Bro

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla tätorten Bro, både socialt och fysiskt. Det ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

Bild över Bro centrum en solig dag

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en sammanhållen plats med småstadskänsla.

Ingen innehållsförteckning finns

Om projektet

Social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Genom delaktighet från de som verkar och bor i Bro utvecklas och testas nya idéer. Syftet är att utveckla bostäder, offentliga rum, arbetsliv, näringsliv och utbildning för att skapa ett tryggt och mer integrerat Bro.

Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en småskalig, vacker och sammanhållen plats med småstadskänsla. Omdaning Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen och innefattar handlingsplaner som adresserar följande områden; näringsliv, fysisk planering, gestaltning, rekreation, trygghet, markanvändning, utbildning, arbetsmarknad samt kultur. Övergripande perspektiv i samtliga utvecklingsfrågor är social hållbarhet.

Plan, mark, gestaltning och stationsområdet

Delprojektet arbetar med den fysiska utvecklingen i Bro och hanterar frågor som planprogram, gestaltning, markanvändning och exploatering. Delprojektet utvecklar även innehåll i och kring stationsområdet.

Näringsliv, arbetsmarknad och skolstrategi

Delprojektet arbetar med att stärka kopplingen mellan invånare och näringsliv, utreda det befintliga näringslivets behov av yrkesutbildningar och utveckla fler vägar in till arbetsmarknaden. Delprojektet arbetar även med att utveckla skolvarumärket i Bro.

Rekreation, intervention och trygghet

Delprojektet utvecklar rekreation; idrott, kultur, natur, fritid på ett sådant sätt att det ökar rörligheten inom och mellan Bros olika delar och verksamheter. Delprojektet arbetar även med att identifiera och implementera trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet samt aktiverar tillfälliga ytor/platser där förändring kommer att ske. I det här delprojektet vill vi nå dig som bor och verkar i Bro eller skulle vilja flytta hit. Vi vill även att ni som bor och verkar i Bro, inom t.ex. föreningslivet eller näringslivet är med och tillsammans med oss aktiverar våra offentliga miljöer. I våra interventioner/aktiviteter har vi möjlighet att testa saker temporärt för att se om detta kan vara en bra permanent lösning för Bro.

I arbetet med Omdaning Bro krävs det att delaktighet finns med från strategi till implementering av insats. För att systematiskt arbeta med detta vill vi inom projektet för Omdaning Bro ta fram Upplands Bros modell för delaktighet.

Citat från en undersökning med sommarjobbare 2021

Citaten är från en undersökning som genomfördes av sommarjobbare i Bro under sommaren 2021.

Vi vill skifta fokus från symptom och kortsiktiga resultat till samhällsutmaning och långsiktig effekt. Drivande faktorn är samverkan; både internt inom kommunen och externt mellan kommunen, invånare, näringsliv och civilsamhälle/föreningsliv. Detta möjliggör legitima och hållbara insatser.

Metodutvecklingen utgår från att kombinera förändringsteori (mäta insatsernas effekt) och systematiskt arbete med delaktighet över tid. Detta innebär att vi testar nya arbetssätt och utvecklar nya modeller. För att få utifrånperspektiv på arbetet för vi även dialog med forskare och externa experter om metodutvecklingen.

Omdaning-Bro är ett arbete som ska bygga på verkligheten. För att detta ska bli möjligt måste verkligheten vara med att skapa. En hållbar social utveckling kräver att invånarna är delaktiga och upplever delaktighet.

Genom att organisera genomförandet av projektet utifrån ett helhetsgrepp blandas kompetenser, perspektiv och erfarenheter från kommunens samtliga verksamheter. Projektteamet består av en projektledare, en projektkoordinator, en kommunikatör och fyra delprojektledare.

Arbetet med Omdaning Bro utförs inte endast av projektteamet. Kopplat till de olika handlingsplanerna finns delprojekt och arbetsgrupper med medarbetare från samtliga kontor samt det lokala näringslivet och civilsamhället.

Projektteamet utgörs av:

Jesse Pistol, Projektledare (föräldraledig)

Amina Ahmed Ibrahim, vikarierande projektledare

Susanna Evert, bitr. projektledare och ansvarig för fysisk planering

Carl-Fredrik Wincent, Delprojektledare Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Sara Bergkvist, Delprojektledare Offentliga rummet

Malin Rülf, Delprojektledare Offentliga rummet

Teo Strömdahl Östberg, Kommunikationsansvarig

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Omdaning Bro? Mejla oss gärna.

Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en vacker småskalig och sammanhållen plats med småstadskänsla.

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata. Bild skapad av CF Møller Architects.

Enköpingsvägen kommer att utvecklas från genomfartsled till småstadsgata och Brorondellen byggs om till en stadsmässig gatukorsning där såväl trafikanter som gående får plats. Centrala bro och Bro Torg får fler verksamheter och arbetsplatser genom nybyggnation och lokaler frigörs genom att Broskolan flyttar till ny skolbyggnad på Kockbacka gärde. Från Bro Torg utvecklas Köpmanvägen till det naturliga stråket till stationsområdet. Stationen kommer att knyta ihop centrala Bro med den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Därför ska stationsområdet utvecklas till en attraktiv, tillgänglig och trygg mötesplats.

När vi knyter samman de olika stadsdelarna skapas även utrymme för fler arbetsplatser, verksamheter och bostäder. Därför satsar vi även parallellt på att utveckla en stark lokal arbetsmarknad. Målet är att fler ska ha ett jobb att gå till i framtidens Bro.

En ökad dagbefolkning innebär också ökad trygghet. Men för att utveckla tryggheten ordentligt ska vi även tillsammans med invånarna fortsätta identifiera och åtgärda otrygga platser. Genom att tillsammans utveckla belysning, gångstråk och utformningen av offentliga rum bygger vi en trygg plats präglad av gemenskap.

Bro ska vara en plats som människor vill bo, vistas och arbeta i. Ett lokalsamhälle som präglas av trygghet, tillit, engagemang och stolthet. Trygga invånare som känner tillit till varandra och samhället vill bidra med sitt engagemang för att förbättra närområdet. Delägarskap och engagemang bygger även stolthet över sig själv, sina grannar och sitt bostadsområde. Därför är delaktighet självklart i utvecklingen. Tillsammans bygger vi ett samhälle som håller ihop.

Läs mer om den fysiska utvecklingen av Bro

Nyheter Omdaning Bro

24 novFullspäckat program för Vinterrum i december

Byggnationen av Vinterrum i Bro är i sin slutfas och fredagen den 1 december invigs platsen. Under december genomförs flera spännande evenemang på platsen, bland annat teaterföreställningar, akrobatik i träden och konsert.

14 novJulbelysningen tänds och Vinterrum invigs 1/12

Fredag 1 december tänder kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos julbelysningen på torgen i Kungsängen och i Bro. I samband med detta invigs också Vinterrum, en plats för umgänge och rekreation i skogspartiet norr om Finnstaskolan i Bro. Varmt välkommen!

14 novNu byggs Vinterrum i Bro

Genom projektet Omdaning Bro vill Upplands-Bro kommun utveckla rekreationsmöjligheterna i Bro, året runt. Därför utvecklas en ny mötesplats i skogen norr om Finnstaskolan. Detta görs utan att skada naturen. I Vinterrum kommer du kunna grilla, fika, leka och umgås, men också uppleva föreställningar ...

23 oktFantasifulla former när barnen designar parken

En glänta i Finnstagårdsparken i Bro har genomgått en magisk förvandling med hjälp av barns kreativitet och fantasifulla idéer. Kommunen bjöd in barn från området att rita teckningar som nu fått liv i form av träskulpturer som bjuder in till lek.

13 sepPlaneringen i gång för framtidens Bro station

Resecentrum, bussterminal och en till entré till perrongen – nu påbörjar Upplands-Bro kommun arbetet med att planera en omfattande utveckling av Bro Station som en del av satsningen Omdaning Bro. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan för det nya stationsområdet.

Är du nöjd med informationen på sidan?