Uppdaterad 23 november 2022
Skriv ut

Omdaning Bro

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Det ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

Bild över Bro centrum en solig dag

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad.

Ingen innehållsförteckning finns

Om projektet

Social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Genom delaktighet från de som verkar och bor i Bro utvecklas och testas nya idéer. Syftet är att utveckla bostäder, offentliga rum, arbetsliv, näringsliv och utbildning för att skapa ett tryggt och mer integrerat Bro.

Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla. Omdaning Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen och innefattar handlingsplaner som adresserar följande områden; näringsliv, fysisk planering, gestaltning, rekreation, trygghet, markanvändning, utbildning, arbetsmarknad samt kultur. Övergripande perspektiv i samtliga utvecklingsfrågor är social hållbarhet.

Plan, mark, gestaltning och stationsområdet

Delprojektet arbetar med den fysiska utvecklingen i Bro och hanterar frågor som planprogram, gestaltning, markanvändning och exploatering. Delprojektet utvecklar även innehåll i och kring stationsområdet.

Näringsliv, arbetsmarknad och skolstrategi

Delprojektet arbetar med att stärka kopplingen mellan invånare och näringsliv, utreda det befintliga näringslivets behov av yrkesutbildningar och utveckla fler vägar in till arbetsmarknaden. Delprojektet arbetar även med att utveckla skolvarumärket i Bro.

Rekreation, intervention och trygghet

Delprojektet utvecklar rekreation; idrott, kultur, natur, fritid på ett sådant sätt att det ökar rörligheten inom och mellan Bros olika delar och verksamheter. Delprojektet arbetar även med att identifiera och implementera trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet samt aktiverar tillfälliga ytor/platser där förändring kommer att ske. I det här delprojektet vill vi nå dig som bor och verkar i Bro eller skulle vilja flytta hit. Vi vill även att ni som bor och verkar i Bro, inom t.ex. föreningslivet eller näringslivet är med och tillsammans med oss aktiverar våra offentliga miljöer. I våra interventioner/aktiviteter har vi möjlighet att testa saker temporärt för att se om detta kan vara en bra permanent lösning för Bro.

I arbetet med Omdaning Bro krävs det att delaktighet finns med från strategi till implementering av insats. För att systematiskt arbeta med detta vill vi inom projektet för Omdaning Bro ta fram Upplands Bros modell för delaktighet.

Citat från en undersökning med sommarjobbare 2021

Citaten är från en undersökning som genomfördes av sommarjobbare i Bro under sommaren 2021.

Vi vill skifta fokus från symptom och kortsiktiga resultat till samhällsutmaning och långsiktig effekt. Drivande faktorn är samverkan; både internt inom kommunen och externt mellan kommunen, invånare, näringsliv och civilsamhälle/föreningsliv. Detta möjliggör legitima och hållbara insatser.

Metodutvecklingen utgår från att kombinera förändringsteori (mäta insatsernas effekt) och systematiskt arbete med delaktighet över tid. Detta innebär att vi testar nya arbetssätt och utvecklar nya modeller. För att få utifrånperspektiv på arbetet för vi även dialog med forskare om metodutvecklingen.

Omdaning-Bro är ett arbete som ska bygga på verkligheten. För att detta ska bli möjligt måste verkligheten vara med att skapa. En hållbar social utveckling kräver att invånarna är delaktiga och upplever delaktighet.

Genom att organisera genomförandet av projektet utifrån ett helhetsgrepp blandas kompetenser, perspektiv och erfarenheter från kommunens samtliga verksamheter. Projektteamet består av en projektledare, en projektkoordinator, en metodutvecklare, en kommunikatör och fyra delprojektledare.

Arbetet med Omdaning Bro utförs inte endast av projektteamet. Kopplat till de olika handlingsplanerna finns delprojekt och arbetsgrupper med medarbetare från samtliga kontor samt det lokala näringslivet och civilsamhället.

Projektteamet utgörs av:

Jesse Pistol, Projektledare

Joel Dosi Roosvall, Projektkoordinator

Carl-Fredrik Wincent, Delprojektledare Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Sara Bergkvist, Delprojektledare Rekreation, intervention och trygghet

Malin Rülf, Delprojektledare Rekreation, intervention och trygghet

Maj Pettersson, Metodutvecklare delaktighet

Teo Strömdahl Östberg, Kommunikationsansvarig

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Omdaning Bro? Mejla oss gärna.

Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata. Bild skapad av CF Møller Architects.

Enköpingsvägen kommer att utvecklas från genomfartsled till småstadsgata och Brorondellen byggs om till en stadsmässig gatukorsning där såväl trafikanter som gående får plats. Centrala bro och Bro Torg får fler verksamheter och arbetsplatser genom nybyggnation och lokaler frigörs genom att Broskolan flyttar till ny skolbyggnad på Kockbacka gärde. Från Bro Torg utvecklas Köpmanvägen till det naturliga stråket till stationsområdet. Stationen kommer att knyta ihop centrala Bro med den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Därför ska stationsområdet utvecklas till en attraktiv, tillgänglig och trygg mötesplats.

När vi knyter samman de olika stadsdelarna skapas även utrymme för fler arbetsplatser, verksamheter och bostäder. Därför satsar vi även parallellt på att utveckla en stark lokal arbetsmarknad. Målet är att fler ska ha ett jobb att gå till i framtidens Bro.

En ökad dagbefolkning innebär också ökad trygghet. Men för att utveckla tryggheten ordentligt ska vi även tillsammans med invånarna fortsätta identifiera och åtgärda otrygga platser. Genom att tillsammans utveckla belysning, gångstråk och utformningen av offentliga rum bygger vi en trygg plats präglad av gemenskap.

Bro ska vara en plats som människor vill bo, vistas och arbeta i. Ett lokalsamhälle som präglas av trygghet, tillit, engagemang och stolthet. Trygga invånare som känner tillit till varandra och samhället vill bidra med sitt engagemang för att förbättra närområdet. Delägarskap och engagemang bygger även stolthet över sig själv, sina grannar och sitt bostadsområde. Därför är delaktighet självklart i utvecklingen. Tillsammans bygger vi ett samhälle som håller ihop.

Läs mer om den fysiska utvecklingen av Bro

Nyheter Omdaning Bro

28 novFototävling – din bild kan pryda Bro centrum!

Gillar du att fotografera din omgivning? Har du tagit fina bilder i och kring Bro? Nu kan du delta i en fototävling där vinnarbilderna sätts upp i Bro Centrum. Tävlingen arrangeras av Upplands-Bro kommun i samarbete med Bro Utveckling.

27 oktTryggt och stämningsfullt med energisnål julbelysning

Under årets mörkaste period sätter Upplands-Bro kommun upp julbelysning på allmänna platser för att sprida ljus och god stämning. Sedan flera år har gammal belysning uppdaterats till energisnåla ljuskällor. Det är miljövänligt – och bra när vi nu ska vara extra sparsamma med el på grund av elkrisen...

21 oktBänk i Bro sprider kärlek genom röster och musik

I Bro har en tillfällig konstinstallation uppförts i form av en bänk. Den som sitter på bänken kan höra musik och intervjuer med Bro-bor om Kärlek.

28 sepFramtidsdag i Bro – var med och påverka utvecklingen!

Lördagen den 8 oktober klockan 11:30-15:30 bjuds allmänheten in att prata om utvecklingen i centrala Bro. På en framtidspromenad ges invånarna möjlighet att tycka till om flera olika frågeområden, exempelvis mötesplatser, trygghet, trafik och naturvärden. Även kommunpolisen kommer vara på plats. Da...

10 sepHärlig stämning under Brodagen 2022!

Lördagen 10 september fylldes Bro torg och Stjärnparken med barn och vuxna under Brodagen. Det blev en dag med aktiviteter, sport, konst, musik och politik. Samtidigt gick första omgången av Upplands-Bro swimrun av stapeln.

Är du nöjd med informationen på sidan?