Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Vattenkvalitet

Vattnet i våra sjöar och vattendrag ska vara så rent som möjligt. För att upptäcka förändringar görs regelbundna mätningar. I Upplands-Bro kommun mäts vattenkvalitet bland annat genom årlig sjöprovtagning och bakteriologisk analys vid sex badplatser under sommarmånaderna

Sidinnehåll

Kommunens sjöundersökningar

Provtagningar har pågått i Lejondalssjön, Lillsjön och Örnässjön i över 50 år. På så sätt har vi bland annat bevakat fosfor- och kvävehalten i våra vatten. Målsättningen är att alla sjöar och vattendrag i kommunen ska uppnå "god status” enligt Vattenmyndighetens sätt att mäta.

Vattenstatus i kommunen

Våra sjöars ekologiska status beskrivs med Vattenmyndighetens statusklassningar.

Vattenstatus för Lillsjön och Örnässjön är "måttlig" respektive "otillfredsställande", enligt vattenmyndighetens krav, miljökvalitetsnormen.

Lillsjöns siktdjup är bra och vattenvegetationen är mycket intressant med flera bestånd av sällsynta och hotade vattenväxter.

I Lejondalssjön har ytvattnet god badvattenkvalitet. Däremot har fosforhalterna i bottenvattnet stigit och sjön kommer att genomgå en stor restaurering för att få ner halterna.

Miljöövervakningen av Mälaren sköts genom Mälarens vattenvårdsförbund, som är en bred samverkan mellan bl a kommuner och länsstyrelser i Mälarens avrinningsområde.

Är du nöjd med informationen på sidan?