Uppdaterad 05 juli 2024
Skriv ut

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet innefattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för miljön och för människors hälsa. Här kan du läsa om hur du anmäler eller söker tillstånd för sådan verksamhet.

När behövs en anmälan eller ett tillstånd?

Du som planerar att starta en miljöfarlig verksamhet behöver göra en anmälan till Upplands-Bro kommuns miljöenhet. Det gäller även dig som ska genomföra ändringar av befintlig verksamhet.

 • asfaltverk
 • bensinstation
 • biltvätt
 • fordonslackering
 • betongfabrik
 • kemtvätt
 • laboratorium
 • mekanisk verkstad
 • offsettryckeri
 • tak- och fasadtvätt
 • tandläkarmottagning
 • uppställning av kross- eller sorteringsverk

I färgerna som används vid fordonslackering finns det lösningsmedel som inte ska komma ut i luften. Om du lackerar delar av eller en hel bil ska du göra det i en lackeringsbox. Du ska också ha en ventilationsanläggning.

Om du använder mer än 500 kg organiskt lösningsmedel per år är verksamheten anmälningspliktig. Då ska du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur du gör rent sprutor, vilka kemikalier som används och hur du kommer att ta hand om avfallet.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljöenheten kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din verkstad gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

Den verksamhet som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift. Om befogade klagomål inkommer tar miljöenheten ut en timavgift för handläggning av ärendet.

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett storlek på tvätten. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver en verksamhet är ansvarig för att din verksamhet följer reglerna.

När är min verksamhet anmälningspliktig?

Om du tvättar fler än 5 000 personbilar eller 1 000 lastbilar per år är din verksamhet anmälningspliktig. Innan du startar ska du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur vattnet renas, vilka kemikalier som används och hur du kommer göra med avfallet.

Krav på din verksamhet

Oljeavskiljare behövs för att rena vattnet från fordonstvätten. Ofta behövs fler reningssteg för att vattnet ska bli tillräckligt rent. Det kan till exempel vara sandavskiljare eller reningsverk. Riktvärden för fordonstvätt se Käppalas riktlinjer för fordonstvätt.

Välja rätt kemikalie

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Bra kemikalier för fordonstvätt finns på Kemikaliesvepet. Svanenmärkta produkter är också bra val.

Att driva en fordonstvätt

Det är viktigt att du som har en fordonstvätt har rutiner för att hålla koll på följande:

 • Förvaring av farligt avfall

  Farligt avfall ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. För flytande farligt avfall är det extra viktigt att det förvaras så att det inte kan nå avlopp. Det kan exempelvis ställas på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet. Avfallet kan därför behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om det farliga avfallet förvaras i en invallning utomhus krävs det att man har ett tak, för att förhindra att invallningen blir full av regnvatten. Det är nödvändigt för att förhindra kemikalieläckage.
 • Transport av farligt avfall

  Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

  Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan eller ansökan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas.

  Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister som Naturvårdsverket kommer tillhandahålla.
 • Cistern

  Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.
 • Kemikalier

  Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Ställ kemikalierna på uppsamlingstråg eller liknande.
 • Tillsyn

  Bygg- och miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljöenheten kontrollerar att verksamheten följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din fordonstvätt gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

  Den verksamhet som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift. Om befogade klagomål inkommer tar miljöenheten ut en timavgift för handläggning av ärendet.Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet bland annat med tanke på risken för utsläpp av kvicksilver. Kvicksilver är en av de farligaste tungmetallerna och ett hot både mot miljön och mot hälsan. Kvicksilver bryts inte ned utan lagras i mark, vatten och organismer. Hantering av amalgamrester är viktig för att inte sprida kvicksilver till miljön.

Att driva en tandvårdsverksamhet

Du som driver en tandvårdsverksamhet ansvarar för att din verksamhet följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår tandvård. Du behöver inte anmäla att du ska starta tandvårdsverksamhet.

 • Egenkontroll

  För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön ska din verksamhet ha en egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska ha rutiner för att regelbundet kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön och hur ni kan minska påverkan på miljön.
 • Amalgamavskiljare

  Amalgamavskiljare ska finnas installerad vid alla behandlingsstolar och på den vask eller diskho som används för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Avskiljaren ska tömmas/bytas regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.
 • Kemikaliehantering

  Farliga kemiska produkter som kan bytas ut mot mindre farliga produkter ska ersättas med dessa enligt produktvalsprincipen i 2 kap 4 § miljöbalken.

  Kemiska produkter ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

  Förorenad utrustning som till exempel instrument, sugsil och slangar ska rengöras vid vask som är ansluten till amalgamavskiljare. Utrustningen måste vara helt ren från amalgam innan de diskas i maskin.

 • Avfallshantering

  Farligt avfall är avfall som har egenskaper som är farliga för hälsan och/eller miljön. Tänk på att farligt avfall:

  - inte får blandas med varandra eller med annat avfall.
  - ska förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet.
  - ska hämtas av transportör med tillstånd från länsstyrelsen.
  - ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

  Exempel på farligt avfall som kan uppkomma vid en tandvårdsmottagning:

  - Utdragna tänder med amalgamfyllningar.
  - Fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem.
  - Slam, spolvatten, kasserade sugslangar och ledningar som innehåller amalgamrester.
 • Kvicksilver i avloppsrör

  Kvicksilver kan lagras i avloppsrören. Ytterst få tandvårdskliniker har nollutsläpp av kvicksilver. Även kliniker som har haft amalgamavskiljare från start kan ha betydande mängder i stammarna. Avskiljarna fungerar inte alltid optimalt, installationen kan vara bristfällig eller så har man brustit i skötsel och desinfektion. Det innebär att man får utgå från att det finns kvicksilver i alla avloppsrör som varit anslutna till en tandläkarstol eller en diskbänk.

  Enligt miljöbalken har både den som driver en tandvårdsmottagning idag och tidigare verksamhetsutövare ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för de kvicksilverförorenade avloppsledningarna i huset.

Planerar du att starta en verkstad är det bra att känna till att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.

Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som ska driva en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet.

Du behöver inte anmäla att du ska starta bilverkstad. Även om bilverkstäder inte behöver anmälas vill miljöenheten gärna ha en verksamhetens kontaktuppgifter.

Några saker att tänka på inför starten

Det bästa är om verkstaden inte har något avlopp. Ett alternativ för att bli av med vatten från regn och snö är att ha golvrännor som inte är kopplade till avlopp. Då kan vattnet avdunsta och slam och grus kan tas omhand separat. Om det finns avlopp i verkstaden ska vattnet ledas till en oljeavskiljare.

Att driva en bilverkstad

Du som driver en bilverkstad ansvarar för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår bilverkstäder.

Det är viktigt att du som har en bilverkstad har rutiner för att hålla koll på följande:

 • Transport av farligt avfall

  Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan eller en ansökan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan kan göras elektroniskt på länsstyrelsens webbplats.

  Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

  Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister som Naturvårdsverket kommer tillhandahålla.

 • Förvaring av farligt avfall

  Flytande farligt avfall ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Det är extra viktigt att flytande farligt avfall förvaras så att det inte kan nå avlopp, vilket man kan förhindra genom att ställa det på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet, som därför kan behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om avfallet förvaras i en invallning utomhus behövs tak över invallningen. Annars kan invallningen bli full av regnvatten. Då räcker inte invallningen till för att ta hand om kemikalieläckage.
 • Cistern

  Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.

 • Kemikalier

  Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för människors hälsa och miljön. Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Bilar som riskerar att läcka bör i första hand stå inomhus. Om bilen ska stå ute måste uppsamlingstråg läggas under bilen.
 • Städning

  Verkstadsgolv bör torrstädas genom sopning eller dammsugning. Om verkstadens golv behöver våtskuras bör skurvattnet samlas upp och renas (till exempel sedimenteras) innan det leds till avloppet. Ett alternativ är att vattnet lämnas som farligt avfall.

Mindre miljöfarliga verksamheter

En verksamhet med mindre miljöpåverkan kräver vanligtvis inte tillstånd eller anmälan men miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och verksamheterna omfattas av tillsyn. Kontakta miljöenheten för att förvissa dig om att din verksamhet inte behöver tillstånd.

 • byggföretag
 • små verkstäder
 • bilverkstad

Kontakta miljöenheten genom Kontaktcenter

Så anmäler du din verksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Beslut

1

Samla information

Du är skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Vänd dig till Länsstyrelsen eller bygg- och miljönämnden via vårt kontaktcenter om du vill diskutera om din verksamhet behöver ett tillstånd eller om det räcker med en anmälan.

För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig, oavsett om den är ny eller om det gäller förändring av befintlig verksamhet, önskar bygg- och miljönämnden få information innan verksamheten startar.

2

Skicka in din anmälan

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

 • Tänk på att en komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var därför noga med följande:
 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan.

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas varje anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet.

Handläggningstid

Gör din anmälan senast sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten.

4

Beslut

Beslutet meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

Ditt ansvar efter beslut

När beslutet har registrerats har du ansvaret för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Du har också ansvaret för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Egenkontroll

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Bygg- och miljönämnden besöker miljöfarliga verksamheter i Upplands-Bro kommun. Tillsynen innebär att bygg- och miljönämnden regelbundet inspekterar företag inom kommunen, för att kontrollera att miljöbalken och alla gällande föreskrifter följs. Det innebär att bygg- och miljönämnden kan komma att ställa krav på dig som verksamhetsutövare att vida åtgärder om beslutade villkor för verksamheten inte anses vara aktuella och tillräckliga.

Är du nöjd med informationen på sidan?