Uppdaterad 28 september 2022
Skriv ut

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet innefattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för miljön och för människors hälsa. Här kan du läsa om hur du anmäler eller söker tillstånd för sådan verksamhet.

När behövs en anmälan eller ett tillstånd?

Du som planerar att starta en miljöfarlig verksamhet behöver göra en anmälan till Upplands-Bro kommuns miljöenhet. Det gäller även dig som ska genomföra ändringar av befintlig verksamhet.

 • asfaltverk
 • bensinstation
 • bilvård
 • betongfabrik
 • fordonslackering
 • kemtvätt
 • laboratorium
 • mekanisk verkstad
 • offsettryckeri
 • tak- och fasadtvätt
 • tandläkarmottagning
 • uppställning av kross- eller sorteringsverk
Mindre miljöfarliga verksamheter

En verksamhet med mindre miljöpåverkan kräver vanligtvis inte tillstånd eller anmälan men miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och verksamheterna omfattas av tillsyn. Kontakta miljöenheten för att förvissa dig om att din verksamhet inte behöver tillstånd.

Exempel på mindre miljöfarliga verksamheter
 • byggföretag
 • små verkstäder

Kontakta miljöenheten genom Kontaktcenter

Så anmäler du din verksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Beslut

1

Samla information

Du är skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Vänd dig till Länsstyrelsen eller bygg- och miljönämnden via vårt kontaktcenter om du vill diskutera om din verksamhet behöver ett tillstånd eller om det räcker med en anmälan.

För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig, oavsett om den är ny eller om det gäller förändring av befintlig verksamhet, önskar bygg- och miljönämnden få information innan verksamheten startar.

2

Skicka in din anmälan

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

 • Tänk på att en komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var därför noga med följande:
 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan.

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas varje anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet.

Handläggningstid

Gör din anmälan senast sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten.

4

Beslut

Beslutet meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

Ditt ansvar efter beslut

När beslutet har registrerats har du ansvaret för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Du har också ansvaret för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Egenkontroll

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Bygg- och miljönämnden besöker miljöfarliga verksamheter i Upplands-Bro kommun. Tillsynen innebär att bygg- och miljönämnden regelbundet inspekterar företag inom kommunen, för att kontrollera att miljöbalken och alla gällande föreskrifter följs. Det innebär att bygg- och miljönämnden kan komma att ställa krav på dig som verksamhetsutövare att vida åtgärder om beslutade villkor för verksamheten inte anses vara aktuella och tillräckliga.

Är du nöjd med informationen på sidan?