Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ekhammars gård

Ett planprogram har tagits fram för ett ca 3 hektarmeter stort område mellan Gröna dalen och de centrala delarna av Kungsängen. Syftet med detaljplanearbetet är att utreda samt planera för hur en framtida bebyggelse kring Ekhammars gård skulle kunna utformas med hänsyn till områdets värdefulla kulturmiljö.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplaneområdet markerat i vitt på flygfoto

Detaljplaneområdet på flygfoto

Det här händer nu

Projektet syftar till att utreda möjligheten att förtäta i området runt om Ekhammars gård. En kulturmiljöutredning har tagits fram för området. Planprogrammet samt samrådsredogörelsen antogs av kommunfullmäktige i maj 2018.

Inför det forsatta arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har kommunen beställt en arkeologisk utredning via Länsstyrelsen för att ytterligare undersöka förutsättningarna för exploatering inom området. När kommunen har fått rapporten från den arkeologiska utredningen kommer arbetet med att ta fram handlingar för detaljplanen påbörjas.

Är du nöjd med informationen på sidan?