Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Cyklist i Upplands-Bro

Vi satsar på cyklister och vill göra det enkelt för dig att välja cykeln framför andra färdmedel. Därför investerar vi i utbyggnaden av gång- och cykelnätverket samt moderna cykelparkeringar med väderskydd och luftpumpar. Här hittar du information om cykelvägar och parkeringar.

I våra tätorter hittar du ett omfattande gång- och cykelvägnät. Avstånden är relativt korta och många resor kan du göra delvis till fots eller på cykel om färdsätten knyts samman med kollektivtrafiken.

Våra gång- och cykelvägar

Vi vill uppmuntra fler att välja cykeln

I Upplands-Bro satsar vi på cyklister. Vi arbetar för att utveckla vårt gång- och cykelnätverk, samt öka tillgängligheten och trafiksäkerheten. Läs mer om det arbetet i vår gång- och cykelplan.

I Upplands-Bro kommun finns ett politiskt beslutat mål om att öka cyklandet med två procent fram till 2025 (från 2020).

Kommunen arbetar för att att förbättra förutsättningarna för cyklister, så att fler väljer cykeln som transportmedel.

Kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi som förutom att öka cyklandet även handlar om att utveckla planering, byggande och drift av cykelvägnätet.

Vi förbättrar säkerheten och tillgängligheten i trafiken

För att förbättra säkerhets och tillgänglighet i trafiken i Upplands-Bro kommun jobbar kommunen med att:

  • bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan och
    cykelstrategi som utgångspunkt
  • utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter
  • öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt
    tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen.

Läs mer om arbetet i trafik och tillgänglighetsprogrammet och i projektistan som visar vilka projekt vi arbetar med just nu.

Du hittar cykelparkeringar vid våra knutpunkter för kollektivtrafiken, men dessvärre saknas parkering vid många busshållplatser. Vi arbetar för att öka antalet parkeringar med väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln i cykelramen.

Hitta våra cykelparkeringar

I kommunkartan hittar du alla cykelparkeringar i Upplands-Bro.

Cykelsymbolen markerar platser för cykelparkeringar. Klicka på symbolen och få information om väderskydd och antalet platser vid varje parkering.

Pumpa cykeldäcken

Visste du att det finns luftpumpar i anslutning till flera av våra cykelparkeringar? Passa på att pumpa däcken när du parkerar exempelvis vid Furuhällsplan i Kungsängen eller pendeltågsstationen i Bro och Kungsängen.

Felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar i våra cykelställ samlas in med jämna mellanrum. Vi flyttar cyklar för att öka framkomligheten och för att skapa plats åt aktiva cyklister. Om din cykel har blivit flyttad kan du hämta den på vår uppsamlingsplats.

Vi meddelar om kommande insamling

En månad innan vi påbörjar insamlingen sätter vi lappar, med information om den kommande flytten, på alla cyklar i cykelställen. Hittar du en sådan lapp på din cykel, se till den inte står i cykelstället på insamlingsdagen.

Övergivna cyklar på andra platser

Trasiga och övergivna cyklar som hittas på andra platser än cykelställ förs oftast direkt till vår uppsamlingsplats.

Förvaring av flyttade cyklar

Misstänker du att din cykel har blivit flyttad, kontakta kontaktcenter. Du får tillbaka cykeln genom att ange:

  • ramnummer
  • plats den stod på
  • tidpunkten den försvann.

Anmäl övergiven cykel

Hittar du en trasig cykel som ser övergiven ut, gör en felanmälan via vår e-tjänst.

Fler ska välja cykeln som färdmedel i Upplands-Bro, enligt ett politiskt beslutat mål. Det är bra både för folkhälsan och miljön. För att kunna följa upp vårt cykelfrämjande arbete har vi installerat två cykelräknare på strategiska platser. Du kan själv följa antalet cykelpassager genom att klicka dig in till räknarna.

Är du nöjd med informationen på sidan?