Uppdaterad 18 januari 2024
Skriv ut

Avgifter och regler

Hur många timmar i veckan ditt barn får vara på förskolan styrs av hur din arbetssituation ser ut. Du betalar en avgift varje månad när ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Hur stor avgiften är beror på din hushållsinkomst.

Tid på förskolan

Om du arbetar eller studerar får ditt barn vara på förskola eller fritidshem under den tiden som du arbetar och reser till och från jobbet eller skolan.

Är du arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn? Då har ditt barn rätt till förskola i upp till 30 timmar i veckan.

Om du eller den andra vårdnadshavaren är sjukskriven har barnet rätt att vara i förskolan 30 timmar i veckan. Tillsammans med er vårdnadshavare gör rektor en bedömning av barnets behov och bestämmer hur många timmar i veckan som är bäst för barnet.

Barnets schema på förskolan registrerar du i skolplattformen Vklass när barnet har en förskoleplats.

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas som en procentuell andel av hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Har du flera barn i förskola får du syskonrabatt. Från höstterminen då barnet är 3 och upp till 5 år är avgiften reducerad.

Det finns en högstanivå för hur stor avgift du betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det kallas maxtaxa. Om din hushållsinkomst är 56 250 kr i månad eller högre betalar du maxtaxa.

Förskola och pedagisgisk omsorg

 • Barn 1: 3 % av hushållets inkomst – dock högst 1 688 kr per månad
 • Barn 2: 2 % av hushållets inkomst – dock högst 1 125 kr per månad
 • Barn 3: 1 % av hushållets inkomst – dock högst 563 kr per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Fritidshem

 • Barn 1: 2 % av hushållets inkomst - dock högst 1 125 kr per månad
 • Barn 2: 1 % av hushållets inkomst - dock högst 563 kr per månad
 • Barn 3: 1 % av hushållets inkomst - dock högst 563 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift.

Tänk på att det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Har ni gemensam vårdnad om ert barn, och hen bor växelvis hos er båda, kan ni ansöka om delad faktura. Avgiften beräknas på båda hushållens inkomster före skatt, men överstiger aldrig maxtaxan.

För 3-5-åringar som är inskrivna i förskola reduceras avgiften med 25% från och med hösten det år barnet fyller tre år, fram till dess att barnet börjar i förskoleklass.

När betalas förskoleavgiften?

Avgiften för förskola och fritids betalas innevarande månad. Avgiften gäller från den första inskolningsdagen. Du betalar avgift även när ditt barn är sjuk eller ledig. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Är ditt barn sjukt i mer än 30 dagar i sträck och du har ett läkarintyg kan du få avdrag på avgiften från dag 31. Ansök om reducering genom att kontakta utbildningskontoret via kontaktcenter.

Inkomstjämförelse

Avgiften som du betalar varje månad för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är preliminär tills vi jämfört med inkomsten som du deklarerat hos Skatteverket. Vi gör en kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten en gång per år vilket innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut till dig som anmält för låg inkomst efter att vi jämfört med Skatteverkets uppgifter. Du får då en faktura med mellanskillnaden. Den extra fakturan baseras alltså på det familjen/hushållet deklarerat, delat med 12 månader, jämfört med de uppgifter som du skickat in till oss på kommunen.

Hushållets avgifts­grundande inkomst

Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makars eller sammanboendes sammanlagda skattepliktiga inkomst före skatt, oavsett släktskap med barnet. Du ska alltså räkna båda era inkomster även om din partner inte är vårdnadshavare till barnet.

Som inkomst räknas:

 • lön
 • pension
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning, sjukersättning
 • livränta
 • vårdbidrag
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (den skattepliktiga delen)
 • familjehemsersättning (den skattepliktiga delen).

Uppdatera dina inkomstuppgifter varje år

Kom ihåg att uppdatera din inkomst när den ändras men minst en gång per år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte. En påminnelse om att uppdatera uppgifterna skickas ut årligen via e-post och/eller sms. Lämnar du ingen inkomstuppgift får du betala maxtaxa. Dina inkomstuppgifter kontrolleras genom en jämförelse mot Skatteverkets uppgifter. Vi kontorollerar inkomstuppgifterna två år tillbaka.

Det går att uppdatera inkomstuppgifterna från nuvarande månad och framåt i vår e-tjänst. Vill du göra en uppdatering av inkomst tillbaka i tiden går det att göra upp till ett år tillbaka på blankett. Blanketten finns hos kontaktcenter.

Vanliga frågor och svar

Kontakta kontaktcenter för att få en inkomstblankett om du saknar e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning inte kan använda e-tjänsten.

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Det vill säga allt som du är skyldig att betala skatt för.

I den avgiftsgrundade inkomsten ingår bland annat:

 • lön och andra ersättningar från anställning
 • föräldrapenning
 • aktivitetsstöd
 • sjukersättning
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet

I den avgiftsgrundade inkomsten ingår inte:

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd
 • underhållsbidrag/stöd
 • studiemedel från CSN (bidragsdelen)

Har du betalat för mycket i avgift får du en kreditfaktura. För att kunna få pengarna inbetalda på ditt konto måste du skicka dina bankuppgifter till oss. i vår e-tjänst Återbetalning sker till den vårdnadshavare vars namn står på fakturan.

Om inkomsten du uppgett är lägre än din faktiska inkomst, och du därmed har betalt för lite i avgift, kommer du att få utökad faktura.

Har du frågor om avgiften för förskola? Kontakta oss via mejl.

Om du har fått en faktura på mer än 2 000 kr och har svårt att betala den kan du ansöka om avbetalning eller förängt förfallodatum.

Är du nöjd med informationen på sidan?