Uppdaterad 13 september 2023
Skriv ut

Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkby är ett tätt bebyggt småhusområde med en kyrka, idrottsplats och lägenhetshus. Anslutning mot kommunalt vatten och avlopp är prioriterad, men de nuvarande VA-lösningarna och anslutningsförutsättningarna mot den allmänna anläggningen utreds först för kartläggning av hur omfattande VA-arbetet blir.

Information om projektets utveckling uppdateras löpande här nedan.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta med gul markering för området Håbo-Tibble Kyrkby

VA-utbyggnad Håbo-Tibble Kyrkby

Projektflöde VA från uppdrag till anslutning. Är nu på steg förstudie och planering

Håbo-Tibble Kyrkbys anslutning mot kommunalt vatten och avlopp planeras ske i 3 etapper, dock kommer huvudledningarna längs Tjustavägen/ Tranbyggevägen anläggas samtidigt som huvudledningarna till Tjusta.

Först byggs VA-ledningsnätet ut till fastigheterna inom det blåa området. Arbetet är påbörjat och beräknas vara färdigt i slutet av februari 2022.

Under 2022 planerar vi sen att bygga ut VA-ledningsnätet till fastigheterna inom det svarta området.

I det röda området har en utredning utifrån kommunal standard utförts gällande det befintliga ledningsnätet. Utredningen visade på en del brister, bland annat:

  • avståndet mellan ledningar och byggnader är för litet
  • många ledningar är anlagda på privatmark vilket hindrar kommunen att ta över ägandeskapet för dem
  • förbindelsepunkterna till fastigheterna är felaktigt placerade

Lantmäteriet har därmed bedömt att ett övertagande av det befintliga ledningsnätet är osäkert. Bedömningen medför att kommunen inte får ledningsrätt för en pumpstation i området och därför påbörjas nu istället projektering för ett LTA-ledningsnät. LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp. Ett sånt system innebär att varje fastighet har en pumptank med tillhörande pump på sin tomt. Därifrån pumpas spillvattnet från fastigheten ut till kommunens ledningsnät.

När projekteringen för ledningsnätet blir klar så ansöker vi om ledningsrätt hos Lantmäteriet - ansökan förväntas ta minst ett år.

När ledningsrätten sen är beslutad kommer kommunen upphandla entreprenör för utbyggnad av VA-ledningsnätet i området.

Karta med olika områden markerat i rött, grönt, blått och svart

September 2023

Håbo-Tibble Kyrkbys anslutning mot kommunalt vatten och avlopp planeras ske i 4 etapper. VA-ledningsnätet för det blå området har varit klart för anslutning sedan våren 2022, för att de fastigheterna kan ansluta mot huvudledningarna utmed Tranbyggevägen. Innan kommunen kan fortsätta med sitt arbete med ledningsutbyggnaden till de övriga 3 områdena behöver Lantmäteriet godkänna kommunens ledningsrättansökan. Ledningsförrättningen förmodas blir klar under 2023 och därefter kommer kommunen ha ett informationsmöte med berörda fastighetsägare om fortsättningen.

November 2022

I kartbilden ovan finns nu 4 områden. Ett av dessa områden är klart för anslutning mot kommunalt vatten och avlopp, men för de övriga områdena pågår fortfarande utredning. Trafikverket och Lantmäteriet är involverade och deras utredning förväntas bli klar under 2023. Därefter påbörjas detaljprojektering och utförandet kan därför bli aktuellt under 2024.

Februari 2022

Området inringat med blå färg beräknas blir klart under april. Berörda fastighetsägare kommer informeras ytterligare med ett informationsbrev.

För utbyggnad av vatten- och avloppsledningar inom rött och svart område ansöker kommunen om ledningsrätter genom Lantmäteriet. Det kan ta allt från ett halvår till drygt ett år, men när det är klart så kontaktas fastighetsägarna via brev. I brevet får fastighetsägaren kommunens förslag om förbindelsepunktens placering och information om fastighetens VA-installation. Därefter dröjer det ungefär ett halvår till innan utbyggnadsarbetet kan påbörjas.

November 2021

I texten ovanför kartan har vi gjort lite ändringar.

Ändringar gällande det blåa området är att arbetet är påbörjat och beräknas vara klart i slutet av februari 2022.

I det svarta området beräknas man börja bygga ut VA-ledningar under 2022.

Tillägg i texten gällande det röda området, är det nu är bestämt att spillvattenförsörjningen kommer ske med LTA-system.

Juni 2021

Håbo-Tibble Kyrkbys anslutning mot kommunalt vatten och avlopp sker i 3 etapper.

Utförande-arbetet har försenats för det blå området på grund av att upphandlingen för utförande-entreprenaden är överklagad och nu väntar vi på svar från Förvaltningsrätten. Vår ambition är att påbörja utförandet efter sommaren 2021, men det är osäkert.

Kommunens utredning gällande eventuellt övertagande av VA-ledningsnät från Håbo-Tibble Kyrkby vatten GA har avslutats. Kommunen tar inte över ledningsnätet på grund av att det inte uppfyller kommunal standard och att ledningsnätet på flera platser anlagts på privat mark, som kan bli omöjligt för kommunen att råda över. Förprojektering påbörjas för det röda området under hösten 2021.

Förprojektering för det svarta området har avstannat på grund av förseningar i de övriga etapperna men återupptas under hösten 2021.

Februari 2021

Projektering för blå området är slutförd och upphandling pågår. Utförande är planerat att påbörjas april-maj och beräknas vara klart juni 2021. Information om när anslutning kan ske kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Juli 2020

Projektet är en del av ett större projekt som har blivit försenat enligt tidigare tidplan.

Projekteringen fortgår och efter sommaren ska entreprenad-upphandlingen påbörjas och målsättningen är att utförandet kan påbörjas redan under 2020 eller våren 2021.

Januari 2020

Håbo-Tibble Kyrkby är ett område som ska anslutas mot kommunalt VA-ledningsnät så fort som möjligt. Utredning och planering för kommande VA-utbyggnation har påbörjats och beräknas blir klar till sommaren 2020. Därefter kommer alla berörda fastighetsägare bli kallade till ett informationsmöte.

Är du nöjd med informationen på sidan?