Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Olovligt byggande

När något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller -anmälan görs utan att kommunen har beviljat lov, bryter det mot lagen. Det är också olagligt att börja bygga något utan startbesked, liksom att flytta in i eller använda det som är byggt utan att ha fått ett slutbesked om att bygget är godkänt.

För skyltar som avhåller allmänheten från att beträda områden som har betydelse för friluftslivet, krävs ett särskilt tillstånd.

Följder av olovligt byggande

Kommunens uppgift är att se till att reglerna följs och att felen rättas till. Den som bryter mot plan- och bygglagen riskerar att behöva riva det som byggts, återställa marken till ursprungligt skick och betala byggsanktionsavgift. Det spelar ingen roll om felen begåtts av misstag eller okunnighet. I de fall där någon ”byggt svart” eller på annat sätt inte följt gällande lagar, exempelvis lagen om strandskydd, kan det få stora ekonomiska konsekvenser för alla inblandade.

Det kan samtidigt krävas rivningslov för att ta bort ett olovligt uppfört byggnadsverk. Den som river utan att ha fått rivningslov och startbesked riskerar att få betala en byggsanktionsavgift i efterhand. Kommunen utövar givetvis även tillsyn över skyltning.

Det är också brottsligt att bygga på någon annans mark och kan straffas med böter eller fängelse.

Kontakta byggnadskontoret

Kräver din åtgärd anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov måste du få ett startbesked av bygg- och miljönämnden innan du börjar med ditt projekt. Om du tror att någon har påbörjat en olovlig aktivitet kan du göra en tillsynsanmälan.

Du kan göra en tillsynsanmälan genom att ringa, posta eller mejla Bygglovsenheten på kommunen. Du kan även under tiden receptionen på kommunhuset är bemannad lämna in en skriftlig anmälan till vårt kontaktcenter.

Gör en anmälan

Du kan göra en tillsynsanmälan genom att ringa, posta eller mejla bygglovsenheten på kommunen. Du kan även under tiden receptionen på kommunhuset är bemannad lämna in en skriftlig anmälan till vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1, Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?