Uppdaterad 06 november 2023
Skriv ut

Gång- och cykelvägar

I våra tätorter hittar du ett omfattande gång- och cykelvägnät. Avstånden är relativt korta och många resor kan du göra delvis till fots eller på cykel om färdsätten knyts samman med kollektivtrafiken.

Våra gång- och cykelvägar

Vi vill uppmuntra fler att välja cykeln

I Upplands-Bro satsar vi på cyklister. Vi arbetar för att utveckla vårt gång- och cykelnätverk, samt öka tillgängligheten och trafiksäkerheten. Läs mer om det arbetet i vår gång- och cykelplan.

I Upplands-Bro kommun finns ett politiskt beslutat mål om att öka cyklandet med två procent fram till 2025 (från 2020).

Kommunen arbetar för att att förbättra förutsättningarna för cyklister, så att fler väljer cykeln som transportmedel.

Kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi som förutom att öka cyklandet även handlar om att utveckla planering, byggande och drift av cykelvägnätet.

Vi förbättrar säkerheten och tillgängligheten i trafiken

För att förbättra säkerhets och tillgänglighet i trafiken i Upplands-Bro kommun jobbar kommunen med att:

  • bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan och
    cykelstrategi som utgångspunkt
  • utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter
  • öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt
    tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen.

Läs mer om arbetet i trafik och tillgänglighetsprogrammet och i projektistan som visar vilka projekt vi arbetar med just nu.

Är du nöjd med informationen på sidan?