Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Tryggt och säkert samhälle

Att skapa ett tryggt samhälle består av många olika delar. I Upplands-Bro satsar vi på socialt förebyggande arbete genom långsiktiga lösningar, som exempelvis utbildning, vårt trygghetscenter, uppsökande socialt arbete och föräldrastöd. Vi arbetar också med trygghet i nuet bland annat genom insatser i fysisk miljö, vuxennärvaro i utemiljön samt bevakning.

Kommunens mål är att alla i Upplands-Bro ska leva ett gott liv. En viktig grund för god livskvalitet är trygghet. Därför har kommunen de senaste åren gjort en stor satsning på social hållbarhet genom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Ett tätt samarbete sker inom kommunen, samt med externa aktörer för ökad trygghet i samhället.

Kamerabevakning

I Upplands-Bro finns ett flertal kameror uppsatta, bland annat vid skolor och fritidsgårdar. Kamerabevakning är en del i kommunens arbete för en trygg utemiljö.

Integritetsskyddsmyndigheten har information om vilka regler som gäller för kamerabevakning för privatpersoner, företag samt organisationer.

Polisen

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra brott. Områdespolisen har även i uppdrag att arbeta långsiktigt brottsförebyggande. Polisen har områdesverksamhet på plats i både Bro och Kungsängen.

Polisen finns på plats i sina områdeskontor i kommunen på tisdagar. Varannan vecka i Kungsängen och varannan i Bro.

Ett områdeskontor är en plats för möte, information och dialog. Här går det bra att lämna tips eller synpunkter till polisen, däremot går det inte att söka pass.

Områdeskontor Kungsägen

När?

Jämna veckor, tisdagar klockan 14-16

Var?

Områdeskontoret finns i kommunhuset, vid kontaktcenter som du hittar via huvudentrén.

Områdeskontor Bro

När?

Ojämna veckor, tisdagar klockan 14-16,

Var?

Trygghetscenter i Brohuset i Bro centrum

Räddningstjänsten Attunda

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.

Väktare

Väktare från Rapid bevakar kommunen i förebyggande syfte och är i tjänst alla dagar i veckan.

Trygghetscenter samlar alla våra trygghetssatsningar på en plats. Hit vänder du dig för att komma i kontakt med oss. Kontaktcenter har reception i anslutning till trygghetscenter och svarar på besökarnas frågor, hjälper till med kontakt med kommunen och myndigheter, bokningar och annan service.

Trygghetscenters arbete

Trygghetscenter arbetar för att olika funktioner och aktörer i kommunen ska arbeta mer effektivt tillsammans för en tryggare kommun. Målet är också att komma närmare och vara mer tillgängliga för kommuninvånarna.

Receptionen är bemannad via kommunens kontaktcenter.

Trygghetscenter

Brohuset, Bro Centrum 1, Bro Centrum, 197 31 Bro

Trygghets- och preventionsenheten

Trygghetscenter är en del av Trygghets- och preventionsenheten. Här finns samordning och strategiskt ansvar för arbete inom bland annat trygghet, brottsförebyggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) folkhälsa, barnrätt och våldsförebyggande frågor inklusive våldsbejakande extremism, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Fältgruppen

Fältassistenterna arbetar uppsökande och socialt förebyggande, med fokus på barn och unga. Här finns även projektledare som arbetar med GVI (Group Violence Intervention) och unga och samhällstillit.

Fältgruppen

072-178 84 07 Stängt
Brohuset, Bro centrum 1
197 31 Bro

Telefontider fältgruppen

Öppettider vecka 4
Dag Öppet Information
Måndag 23/1
08.00 - 16.00
Tisdag 24/1
08.00 - 16.00
Onsdag 25/1
08.00 - 22.00
Torsdag 26/1
08.00 - 16.00
Fredag 27/1
08.00 - 00.30
Lördag 28/1
16.30 - 00.30

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagera dig i ditt närområde – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

Grannsamverkan

Grannsamverkan är till för att öka trivseln i bostadsområdena och minska vardagsbrottsligheten. De som bor i ett område samarbetar, stödjer och hjälper varandra, håller koll på vad som händer och har tät kontakt med lokal polis.

Grannstödsförare

Grannstödsbilen åker varje dag i kommunen och bidrar till tryggheten. Förarna är frivilliga kommuninvånare och arbetar utan ersättning. Rekrytering sker av lokalpolis och kommun. Förarna utbildas bland annat i första hjälpen. I bilen finns också viktig utrustning som hjärtstartare. Upplands-Brohus deltar också i satsningen.

skicka din intresseanmälan till

Nattvandrare

Lokala föreningar genomför nattvandringar i kommunen fredag- och lördagskvällar och bidrar till social trygghet och medmänskligt stöd för barn och unga. I varje förening utbildas vandrarvärdar, en utbildning som sker i samarbete mellan kommun och polis.

Trygghetsvandringar

Kommunen ordnar regelbundet trygghetsvandringar där de som bor, vistas eller verkar i ett område kan peka ut otrygga platser. Utöver kommunen deltar polis, räddningstjänst, bostadsbolag, PRO, grannstödsförare samt föreningar och civilsamhälle.

Trygghetsvandringar 2022

15 september Brunna

13 oktober Kungsängen

Vill du gå med på trygghetsvandring? Skicka in din anmälan via mejl.

Trygghetsenkät

Under vecka 44­–45 kommer ett antal slumpmässigt utvalda personer som bor i Upplands-Bro kommun att få ett SMS med inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning i form av en enkät.

Varför ska jag svara på enkäten?

Syftet med enkäten är att vi ska få in synpunkter från dig som bor i vår kommun där vi kommer att använda svaren för att kunna prioritera var vi ska göra mer trygghetskapande insatser.

Hur går det till?

Enkäten skickas ut till ett antal slumpmässigt utvalda personer genom SMS i åldrarna 16–84 år som bor i Upplands-Bro kommun. Enkäten består av 24 frågor som tar omkring 5-10 minuter att svara på.

Undersökningen genomförs under perioden 31 oktober till 13 november 2022 och det går att svara på tio olika språk; svenska, finska, engelska, assyriska, arabiska, kurdiska, spanska, somaliska, persiska eller turkiska. Du kan bara svara på enkäten en gång. 

Det är frivilligt att svara på enkäten och du kan avbryta när du vill. Vi får in dina svar först när du har svarat på hela enkäten. Vi kommer att titta på svaren som en helhet, alltså på gruppnivå. Dina enskilda svar kommer inte att visas.

Är du en av de utvalda som har svarat på hela enkäten har du möjlighet att vinna en iPhone SE Gen. 3, 64GB (värde 6490 kronor).

Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?

Nej, en länk går till enkäten, en till en kommunwebbsida som beskriver undersökningen och en länk man kan klicka på där man avböjer deltagande. Om man klickar på avböj får man inga påminnelser.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – tillexempel med dator eller surfplatta?

Ja, du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara. Varför då?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16–84 år boende i Upplands-Bro kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Kan jag vara med i undersökningen även om jag inte fått ett SMS?

Nej, du kan inte vara med i undersökningen om du inte fått ett SMS. De personer som får en inbjudan att delta är alla slumpmässigt utvalda.

Undersökningens ändamål

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 2 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 2 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun.

Kommunens dataskyddsombud får du kontakt med genom mejl.

dataskyddsombud@upplands-bro.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor. Detta gör du genom mejl: imy@imy.se

Här hittar du viktig information som kan vara bra för dig att känna till både före och under en kris.

Ingen innehållsförteckning finns

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga för hur olika kriser ska hanteras – före, under och efter en kris.

Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) ger råd till dig som privatperson och ger tips på hur du kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö samt hur du bör agera när olyckan eller krisen är framme.

1177 informerar om hälsa och förebyggande vård samt om hur vården fungerar i Sverige. Här finns information, kunskap, råd och inspiration utifrån olika ämnen.

SMHI ger information om aktuellt väder, utfärdade vädervarningar, risk för vattenbrist, risker med eldning i samband med torrt väder.

Civilförsvarsförbundet informerar om hur du kan förbereda dig hemma samt hur de bidrar i samhällets krisberedskap.

Här har vi samlat information om sådant du behöver veta vid en eventuell kris. Hur du får information och vad som är kommuens respektive ditt eget ansvar.

Information vid en kris

När något inträffar försöker kommunen informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. I första hand via kommunens webbplats. Även våra sociala medier, till exempel Facebook används.

Vid allvarligare samhällsstörningar går information ut via radio genom P4 och TV.

113 13 är ett nationellt informationsnummer och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten kan också via tjänsten lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio genom P4 för information.

Att faran är över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas

Signalerna Viktigt meddelande och Faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

VMA i Upplands-Bro

I Upplands-Bro finns tio sirener för VMA-signaler. De sitter runt om i kommunen för att nå så många kommuninvånare som möjligt.

Så här blir du varnad

Länsstyrelsen ska se till att information når ut till alla som kan vara påverkade av en olycka. De berättar vad som hänt och hur du ska göra för att skydda din hälsa. Om en kärnteknisk olycka skulle inträffa blir du varnad genom varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA sänds framförallt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner i ett visst område.

Varning utomhus

I planeringszonen finns möjlighet att varna den som befinner sig utomhus. Signalen från utomhusvarningen "Hesa Fredrik" betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via Sveriges Radio P4 Stockholm.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testats utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00.

Information vid krigsfara

Vid krig eller krigsfara kan regeringen besluta om höjd beredskap i delar av eller i hela Sverige.

Din krisberedskap

Vid långvarigt strömavbrott, störning eller kris i samhället måste du vara beredd att själv ordna vatten, mat och värme. Du behöver också kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Planera för att vara självförsörjande med mat och vatten i minst en vecka.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys, (ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Viktiga telefonnummer

112

Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177

Sjukvårdsrådgivning

114 14

Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Kristeam

I Upplands-Bro kommun finns verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade vid en större olycka eller annan typ av akut händelse. POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa och det sker genom att ge stöd till direkt eller indirekt drabbade vid en olycka.

POSOM består av en ledningsgrupp och stödpersoner.

Ledningsgruppen ingår som en del i kommunens krisorganisation. Ledningsgruppen kallar vid behov in stödpersonerna.

Stödpersonerna har sagt ja att ställa upp som medmänniska och hjälpande hand. De flesta är samtidigt tjänstemän i Upplands-Bro kommun, med det ansvar deras ordinarie befattning innebär. Ledningsgruppen arbetsleder stödpersonerna och samverkar med hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, trossamfund och frivillig organisationerna. Stödpersonernas åtagande innebär att vara beredd att delta i POSOM-arbetet vid så kallade skarpa lägen, om man har möjlighet, samt delta i de träffar och vidareutbildningar som anordnas.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen.

För att snabbt kunna hantera uppkomna krissituationer har Upplands-Bro kommun alltid funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) aktiverad. Det innebär att en av kommunens medarbetare har jour under kvällar, nätter och helger för att snabbt kunna agera och koordinera verksamhet om en incident inträffar.

Upplands-Bro kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Syftet är att säkerställa kommunens tillgänglighet, så att kommunen effektivt kan hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

TiB, har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för de verksamheter som berörs av händelsen så att tidiga snabba åtgärder kan sättas in. TiB kan även vara den som samlar och initierar kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelser till dess annan tar över krisledningen.

Allmänheten ska inte kontakta TiB, utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112.

Kärnenergiberedskap

Från den 1 juli 2022 ingår Upplands-Bro tillsammans med en rad andra kommuner i planeringszonen för Forsmark kärnkraftverk. Planeringszoner är områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en eventuell kärnteknisk olycka.

Planeringszonen runt Forsmark omfattar Norrtälje, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Österåkers kommuner.

I planeringszonen ska det finnas förberedelse så att Länsstyrelsen, med stöd av expertmyndigheter, vid behov kan fatta beslut om åtgärder för att skydda allmänheten vid en kärnteknisk olycka.

Om en olycka skulle inträffa är kommunen delaktig i arbetet med att utföra strålningsmätningar och planera för en inomhusvistelse. Kommunens roll är också att planera för evakuering och/eller mottagande av evakuerade från angränsande län samt att delta i saneringsarbete. Ansvar och planering samordnas med Länsstyrelsen.

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resursgrupp som är utbildad och övad för att hjälpa till på olika sätt när krisen är framme. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

FRG kan kallas in när något extraordinärt har hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, köra ut vattentankar till bostadsområden vid vattenavbrott, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Vill du vara med i FRG? Kontakta någon av kommunens FRG-ansvariga.

Lär dig mer om krisberedskap

I februari 2022 delades ett nummer av kommunens informationstidning med temat krisberedskaput till alla hushåll i Upplands-Bro. Tidningen är fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Bild på tidning

Civilt försvar

Civilt försvar innebär att skydda civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd beredskap (krigsfara) eller krig.

I Sveriges totalförsvar ingår är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. Upplands-Bro kommun är en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är inte en egen organisation utan den verksamhet som tillsammans bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret.

Målet för det civila försvaret är att :

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Skyddsrum

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att se till att antalet skyddsrum vårdas och bevaras.

Det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige och dessa finns utspridda i vanliga byggnader. I fredstid används dessa av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Fastighetsägaren har underhållsansvar för skyddsrummet.

Upplands-Bro kommun följer läget kring Rysslands invasion av Ukraina noga och har ansvar för att se till att de kommunala verksamheterna är väl förberedda vid en eventuell kris eller samhällsstörning.

Karta över Europa med Ukraina ifylld med deras flagga

Försvarsmaktens bedömning är att den väpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland sannolikt inte kommer att leda till krig i Sverige. Däremot kan Sverige och Upplands-Bro kommun komma att påverkas på andra sätt.

För att snabbt kunna agera om händelseutvecklingen i Ukraina förändras finns kommunens krisledningsgrupp beredd att aktiveras. En krisledningsgrupp används för att säkra kommunens egen förmåga att agera om det skulle behövas. Det kan även handla om att säkra försörjningen av material och resurser till kommunens verksamheter.

Samverkan

Upplands-Bro kommun är också i tät dialog med samverkansregion Stockholm (SSR). Där ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter så som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Solidaritet

Den ukrainska vimpeln är hissad på torget i Kungsängen och i Brohuset i Bro för att visa solidaritet med ukrainska kommuner och dess befolkning.


Upplands-Bro kommun anordnade även en manifestation på torget I Kungsängen under våren som var välbesökt. Samtliga politiker i kommunfullmäktige stod gemensamt bakom manifestationen.

Lär dig mer om krisberedskap

Den 25-27 februari delades ett nytt nummer av kommunens informationstidning ut till alla hushåll i Upplands-Bro. Denna gång är temat krisberedskap – en tidning fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Bild över bilaga

Flyktingar från Ukraina i Upplands-Bro

Hjärta i Ukrainas färger

Har du kontakt med flyktingar från Ukraina, boende i Upplands-Bro kommun?

Telenor erbjuder kontantkort med en månads fria telefonsamtal/sms/mms inom Sverige. Kortet är även laddat med 150 kronor extra, för samtal till nära och kära i Ukraina (5 kronor per minut/sms, ingen startavgift).

Informationsblad, på svenska och ukrainska, om vad som gäller för kontantkorten bifogas.

Kontantkorten förmedlas av Upplands-Bro volontärer.

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Ekonomiskt stöd till dig som öppnar ditt hem för ukrainska flyktingar

Har du öppnat ditt hem för personer som omfattas av EU:s massflyktingdirektiv, som för tillfället gäller personer som flyr kriget i Ukraina, kan du får ekonomiskt stöd från kommunen.

Ersättningen är på 1000 kronor per person och månad med ett maxtak på 4000 kronor i månaden under förutsättning att villkoren uppfylls.

Villkor för ersättning

 • Du som sökanden ska ha upplåtit utrymme för boende till en eller flera personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, som aktiverades den 3 mars 2022 med anledning av kriget i Ukraina.
 • Du som sökanden får inte samtidigt ta emot någon annan form av ersättning för mottagandet av de personer som ansökan gäller.
 • Det utrymme eller de utrymmen du har upplåtit ska vara anpassade och lämpliga för boende. Om utrymmet finns i din egen bostad ska det vara ett avgränsat utrymme, så att de inneboende personerna har möjlighet att stänga om sig för att få avskildhet.
 • Du som sökanden ska ge tillträde till det upplåtna utrymmet om kommunen väljer att göra ett kontrollbesök.
 • Du som sökanden ska vid ansökningstillfället intyga på heder och samvete att samtliga villkor är uppfyllda.
 • Vid förändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning ska du omedelbart informera kommunen.

Ansökan

Stöd kan max sökas för tre månader i taget och ska innehålla vilken period du söker för, därefter görs en ny ansökan. Ersättningen beviljas och betalas ut tidigast månaden efter ansökan kommer in. Ansökan om ersättning kan inte göras retroaktivt.

 

Råd och tips

Behöver du råd och tips kring situationen i Ukraina kan du läs mer om det här.

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt. Där finns också bra råd för hur du kan prata om det som händer i vår omvärld med barn och andra.

Att mötas av rubriker och bilder om att det nu är krig i Ukraina sätter igång tankar och känslor hos de flesta av oss, men barn och unga är särskilt utsatta.I sociala medier har det till exempel spridits rykten om att även Sverige snart kommer att vara i krig.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida vidare rykten och desinformation. Det finns stöd och råd att få kring hur du pratar med ett barn om det som händer.

Vi kan alla bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Vaccinera dig

Tänk på! Du måste boka tid för att vaccinera dig. Du bokar tid via appen Alltid öppet eller per telefon.

Från och med onsdagen den 9 februari 2022 tas restriktionerna bort.

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.


Du måste boka tid för att vaccinera dig.

När människor och familjer tvingas isolera sig för att undvika smittspridning kan det leda till stress, konflikter i hemmet och mindre stöd från vänner och släkt. Därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och vågar se och fråga hur dina bekanta, vänner och grannar mår. Tänk särskilt på att se och fråga barn och ungdomar, för social isolering leder till större risk att de far illa.

Om du känner oro för ett barn eller en vuxen kan du alltid kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Om du är osäker på om du vill göra en orosanmälan kan du ringa oss och rådgöra.

Du når barn- och ungdomsenheten samt vuxenenhetens mottagning genom att ringa eller mejla till kontaktcenter.

Origo

Är du mellan 13-26 år ? Kommer du i kläm mellan två kulturer? Behöver du någon vuxen att prata med? Vill du få hjälp med att komma i kontakt med andra vuxna som är kunniga och kan erbjuda stöd?

Origo resurscentrum