Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Trädgårdsstaden i Bro etapp 2

Detaljplanens syfte är att mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro möjliggöra för byggandet, i etapp 2 av 3, av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar även förskolor och lokaler.

Detaljplanens etapp 1 och 2 var utsänt för samråd 2015. Planen delades efter samrådet i två delar. Etapp 1 vann laga kraft 2017.

Planområde etapp 2 markerat med rosa på flygfoto

Planområde etapp 2 markerat på flygfoto

Det här händer nu

Synpunkterna som kom in under samrådet har sammanställts och kommenterats i samband med etapp 1, se samrådsredogörelsen nedan.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför en kommande utställning av etapp 2. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre nedan.

Är du nöjd med informationen på sidan?