Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Ådö- detta är på gång

Det är flera stora projekt på gång på Ådöhalvön. På den här sidan samlar kommunen sammanfattad information. Du hittar även länkar vidare till varje projekt.

Här hittar du information om följande

Den kommande VA-utbyggnaden som ska ge Ådöborna kommunalt vatten och avlopp.

Pågående arbete med att ta fram nya detaljplaner för flera områden på Ådöhalvön.

Kommunen tar över Ådövägen från Trafikverket.

Kommunalt vatten och avlopp till Ådöborna

En utbyggnad av VA-nätet har efterfrågats länge av boende på Ådö. Kommunen har nu ett avtal med en entreprenör som ska genomföra arbetet.

Arbetet kommer att sätta igång under 2021, troligtvis med start under våren.

Så genomförs arbetet

Utbyggnaden kommer att ske i etapper. På kartan ovan syns de olika områdena.

Etapp 1, väster om Ådövägen

Arbetet med etapp 1 beräknas starta och bli klart under 2021.

Etapp 2, Ådövägen

Även den andra etappen kommer att påbörjas 2021, parallellt med etapp 1. För etapp två pågår geologisk undersökning för att ta fram underlag inför utförandet.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten på vägen en del. För att trafiken ändå ska kunna flöda kommer åtgärder att vidtas, det kan till exempel bli trafiksignaler på vissa platser.

Karta med röd markering runt Ådöområdet

Se sammanfattning från öppet möte den 6 maj

Torsdag 6 maj klockan 18-20 höll projektledaren för VA-utbyggnaden ett digitalt öppet möte då Ådöborna kunde ställa frågor om projektet. Nedan ser du en sammanfattad genomgång av de frågor som ställdes, samt svaren.

Filmen är inte textad. Behöver du en transkribering av innehållet i text - kontakta kommunen på kommun@upplands-bro.se.

Nya detaljplaner

2012 godkände kommunfullmäktige ett detaljplaneprogram för Ådöhalvön. Programmet visar den inriktning som kommande detaljplaner på Ådö ska följa. I korthet går den ut på att möjliggöra för större byggrätter inom området, som idag till stor del består av små fritidshus.

I norra delen, runt Tammsvik, finns en önskan om att möjliggöra för viss ny bostadsbebyggelse.

Sedan programmet antogs har flera detaljplaneprocesser inletts. Du kan läsa mer om dem genom att klicka på länkarna nedan.

Ådövägen

Kommunen tar över södra delen av väg 903, Ådövägen, från Trafikverket till årsskiftet 2021-2022. Fram till dess sköter Trafikverket vägen, inklusive underhåll. Det finns incitamentsavtal fär kommunalt övertagande även för norra delen av Ådövägen.

Kontakta oss

Har du ytterligare frågor om VA-utbyggnaden? Kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?