Uppdaterad 21 september 2023
Skriv ut

Utbildningar - för dig med uppdrag 2022-2026

På den här sidan hittar du utbildningar som ger dig koll på sådant som du behöver veta i ditt uppdrag som förtroendevald. Kurserna är även tillfällen för diskussioner som ger värdefulla insikter, både för dig som är ny i politiken och dig med lång erfarenhet!

Samtliga utbildningar kommer att hållas under 2023.

Text, Utbildningsprogram.

Anmäl dig till utbildningarna

Du anmäler dig till utbildningarna via vår e-tjänst.

Rollen som ordförande

Målgrupp: Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag.

När: 8 februari 2023, klockan 8.30-16:00

Var: Ekhammarscenen

Arrangör: Kommunutbildarna

Innehåll: Teori varvas med diskussioner om komplexa situationer och dilemman som en ordförande kan ställas inför.

 • Ordföranderollen: Uppgifter, ansvar, skyldigheter.
 • Jäv och otillbörlig påverkan. Ordförandes ansvar i dessa frågor.
 • Sammanträdesformalia och sammanträdesteknik. Vad som föregår ett sammanträde och hur ett sammanträde går till.
 • Protokollföring och samverkan med nämndsekreterare.
 • Lagar och bestämmelser som styr sammanträdets former.
 • Tjänstemannaberedning och politisk beredning.
 • Samspel och gränsdragning mellan politik och förvaltning.

Stärk fullmäktige

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

När: 22 februari 2023, klockan 9.00-15.30

Var: Stora scenen, kommunhuset, Kungsängen

Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR

Innehåll: För varje del av krusen går vi igenom teorin och diskuterar i grupper.

 • Uppdraget som förtroendevald
 • Kommuners och regioners uppdrag
 • Fullmäktiges uppdrag
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare

Rollen som förtroendevald i kommunstyrelse och nämnder

Målgrupp: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tid: 8:30-16:30

Datum och plats - OBS: du väljer ett av kurstillfällena nedan.

20 mars - distansutbildning via Teams

22 mars - Ekhammarscenen

29 mars - Stora scenen, Kulturhuset

Arrangör: Kommunutbildarna

Innehåll: Du får kunskap som ger goda förutsättningar för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

 • Uppdraget som förtroendevald i kommunstyrelse, nämnd och revision – uppgifter, ansvar och roller.
 • Presidiets roll.
 • Kommunallagens grunder.
 • Offentlighet och sekretess.
 • Jäv, mutor, korruption och otillbörlig påverkan.
 • Myndighetsutövning.
 • Tjänstemannaberedning respektive politisk beredning av ärenden.
 • Lagar och bestämmelser som styr sammanträdets former.
 • Sammanträdesformalia och sammanträdesteknik.
 • Nämndsekreterarens roll, sammanträdesprotokoll och justering.

Utbildning i medborgardialog

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

När: 26 april 2023 kl. 13.00-15.30

Var: Stora scenen, kulturhuset

Föreläsare: Nils Munthe, Demokratisektion, Sveriges Kommuner och Regioner

Vi avrundar utbildningen med fika.

Innehåll: Under denna utbildning går vi igenom grunderna i medborgardialog med utgångspunkt i SKR:s styrkarta. Centrala begrepp introduceras och vi går igenom de viktigaste förutsättningarna för medborgardialog och resonerar om strategiska vägval. Efter utbildningen har fullmäktiges ledamöter en bra grund för att kunna leda kommunens arbete med delaktighet och medborgardialog.

Utbildningen blandar föreläsning med reflektion i smågrupper och frågor. 

Vill du komma lite extra förberedd finns det mer att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR har på uppdrag av SKR:s kongress under tjugo år arbetat med att stödja kommuner och regioner i arbetet med att utveckla medborgardialog. Våra erfarenheter bygger också på internationell omvärldsbevakning och deltagande i olika nätverk.

Styrning av kommunala bolag

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. De kommunala bolagens ledamöter och ersättare.

När: 11 maj 2023 kl. 08:30-12:30

Var: distansutbildning via Teams

Arrangör: PwC

Innehåll: Utbildningen ska ge kunskap om...

 • Kommunala bolag som form.
 • Reglering av kommunala bolag - aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och kommunallagen.
 • Ägarstyrning och rollfördelning mellan Kommunfullmäktige, moderbolag och dotterbolag.
 • Ansvar som styrelseledamot i ett kommunalt bolag till skillnad från ansvar i en kommunal nämnd.
 • Olika sätt att lägga upp en styrelses arbete.

Workshop: Samtalstonen i politiken

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

När: 20 september 2023 kl. 9.00-12.30. Kaffe och macka från 8.30!

Var: Stora scenen, kommunhuset, Kungsängen

Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR

Innehåll: Syftet med kursen är att främja ett bra och kontruktivt politiskt samtalsklimat.

 • Rollen som förtroendevald.
 • Samtalstonen i politiken.
 • Samtalstonen med media.
 • Dialogen med medborgarna.

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden

Målgrupp: Förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder.

Tid och plats: Kallelse med tid och datum kommer skickas separat till kommunstyrelsen och varje nämnd enskilt via e-post.

Arrangör: Respektive kontor i samverkan med kommunledningskontoret.

Innehåll: Du får kunskap om...

 • Varje nämnds verksamhetsområde
 • Lagstiftning kopplad till nämndens verksamhetsområde inklusive myndighetsutövning.

Är du nöjd med informationen på sidan?