Uppdaterad 29 januari 2024
Skriv ut

Buller och höga ljudnivåer

Ljudet av lekande barn kan få den ene att le och den andre att svära. Allt låter – mer eller mindre. Därför finns riktvärden för hur mycket det får bullra i ett bostadsområde. Här kan du läsa om hur du anmäler buller, och vem du i första hand ska kontakta när du störs av olika slags störande ljud.

Om du störs av buller i din bostad

Om du störs av buller, börja med att ta reda på var det kommer ifrån. Beroende på orsaken till bullret, ta kontakt med den som orsakar det eller den som är ansvarig. Fortsätter problemet kan du vända dig till Miljöenheten. Vi gör en bedömning av om störningen kan klassas som olägenhet för människors hälsa, och driver i så fall ärendet.

Om du störs av en verksamhet 

Om du störs av exempelvis en restaurang eller butik i närheten av din bostad ska du kontakta den som driver verksamheten.

Om du störs av ett bygge

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som ansvarar för byggnationen.

Om du störs av trafikbuller

Vägbuller

Om trafiken stör dig ska du vända dig till den så kallade väghållaren, som ansvarar för vägens underhåll och skötsel. I tätorter är det kommunen, men för de större vägarna är det Trafikverket som har ansvaret.

Trafikverket nås på telefon 0771-921 921.

För de mindre vägarna i Upplands-Bro ansvarar kommunens Tekniska avdelning som du når via kommunens växel 08-581 690 00.

Flygbuller

Störs du av flygbuller ska du i första hand kontakta Luftfartsverket. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Arlanda. Luftfartsverket når du på telefon 011-19 20 00.

Tågbuller

Störs du av buller från järnvägen ska ska du i första hand kontakta Trafikverket som du når du på telefon 0771-921 921.

Buller från grannar

Vid klagomål på störande grannar är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, det vill säga att avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande. Störningar som uppkommer från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen.

Anmäl buller

När du störs av ett ljud ska du i första hand prata med den som orsakar störningen. Om bullrandet fortsätter kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadkontoret via kontaktcenter. Vi bedömer om situationen kräver en utredning och åtgärd.

Är du missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Är du nöjd med informationen på sidan?