Uppdaterad 23 april 2024
Skriv ut

Bidrag och stöd till föreningar

Behöver du och din förening ekonomiskt stöd för att bli – eller fortsätta vara – en del av det rika föreningslivet i Upplands-Bro? I så fall kan du söka något eller några av de bidrag som vi delar ut till föreningar som vill utveckla sin verksamhet. Här kan du läsa mer om de olika föreningsbidragen som finns att söka.

Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet

I Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun kan du läsa mer om de förutsättningar och regler som gäller för våra föreningsbidrag.

Bidrag för alla typer av föreningar som uppfyller de grundläggande förutsättningarna

De här kommunala bidragen kan du söka för att täcka en del av föreningens kostnader, till exempel delar av lokalhyra eller för att komma igång med föreningsverksamheten.

Funderar du på att starta en förening? Då kan du – senast tre månader efter föreningen bildats – söka startbidrag som ska ge din nya ideella förening möjlighet att dra igång sin verksamhet.

Att bifoga när en förening ansöker om startbidrag

 • Protokoll från konstituerande möte
 • Föreningens stadgar och verksamhetsplan
 • Intyg om medlemskap i riksorganisation
 • Föreningens organisationsnummer samt plusgiro- eller bankgironummer
 • Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar. Ladda gärna ner och fyll i vår mall
Gör en ansökan!

Du kan ansöka om startbidrag när som helst under året via vår e-tjänst. Kom ihåg att bifoga alla efterfrågade handlingar till din ansökan.

I vilka fall kan din förening söka lokalbidrag? Bidraget kan sökas av ideella föreningar i Upplands-Bro kommun som huvudsakligen har sin verksamhet i egna eller icke-kommunala lokaler. Eller som hyr lokal i en annan kommun för att passande lokal saknas i Upplands-Bro.

Vad kan bidraget användas till?

Lokal- och driftsbidraget kan till exempel täcka avgifter för el, uppvärmning, renhållning och lokalförsäkringar. För de föreningar som äger sin lokal eller anläggning kan bidrag sökas för löpande underhåll eller reparationer (som inte är standardhöjande).

Gör en ansökan!

Skicka in din ansökan om lokal- och driftsbidrag senast den 31 mars. Bidragsansökan baseras på föreningens lokalkostnader från föregående år.

Uppdragsbidraget kan antingen vara ett årligt bidrag eller ett engångsbidrag som ges till föreningar som utför ett specifikt uppdrag till nytta för kommunen.

Ansökan

Bidraget är inget generellt bidrag, vilka uppdrag som prioriteras avgörs utifrån angelägenhetsgrad och befintliga resurser. Ansökan kan göras löpande genom att du kontaktar kultur- och fritidskontoret. Nivån på bidraget får inte bli överstiga vad det hade kostat om kommunen själv hade utfört uppdraget. Avtalet kan tecknas för högst tre år.

Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?

Bidrag kan beviljas ideella föreningar hemmahörande i Upplands-Bro kommun, som utöver ordinarie medlemsverksamhet:

 • Har en tydlig verksamhet och/eller anläggning som till stor del riktar sig till allmänheten.
 • Åtar sig drift och skötsel av kommunala anläggningar eller lokaler enligt separat avtal.
 • Åtar sig specifikt uppdrag till nytta för kommunen, till exempel kan en förening få enklare förtäring i samband med att en sport- eller sommarlovsaktivitet anordnas. Eller om föreningsmedlemmar hjälper till med städning efter ett kommunalt evenemang.

Arbetar du inom en idrottsförening eller konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Vill du arrangera och locka besökare till ett idrotts- eller kulturevent? Då kan du söka ekonomiskt stöd för publika, tidsbegränsade arrangemang, till exempel firande av en högtid eller tradition, som genomförs i vår kommun. Syftet är att erbjuda kommuninvånarna ett brett utbud av aktiviteter under hela året.

Vilka kan söka om projektstöd för publika arrangemang?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, organisationer, stiftelser och bolag) som har sitt säte i Upplands-Bro kommun, men även av enskilda personer (eller grupp av enskilda) som är folkbokförda i kommunen.

Ansök om projektstöd

Du kan ansöka om projektstöd när som helst under året, dock senast 30 dagar innan evenemanget eller projektet ska äga rum. Kom ihåg att du i din ansökan alltid ska bifoga en projektplan och projektbudget.

OBS! För arrangemang i samband med valborg, nationaldag och midsommar måste din ansökan vara inne senast 60 dagar i förväg. För arrangemang i juli och augusti måste ansökan göras senast 15 maj.

Redovisning av projektet

Senast tre månader efter att arrangemanget/projektet avslutats ska du skicka in en redovisning till Kultur- och fritidskontoret. De utbetalda pengar som inte använts i projektet ska återbetalas.

Ideella föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen, kan till exempel söka bidrag för läger, lokalutrustning till exempel för att öka lokalens tillgänglighet (ramper eller liknande).

Vilka som får bidraget avgörs av Kultur- och fritidskontoret utifrån projektets angelägenhet och ekonomiska resurser.

Ansök om projektbidrag

Fyll i din ansökan i vår e-tjänst senast den 1 november.

Föreningar för barn, ungdomar och funktionsvarierade

Det mest omfattande föreningsstödet är det så kallade LOK-stödet, som alla föreningar med regelbundna aktiviteter för unga och personer med funktionshinder kan söka. För dig som är ung och själv vill ordna en aktivitet för andra ungdomar finns bidraget Snabb slant.

Är du mellan 13–25 år, bosatt i Upplands-Bro kommun och intresserad av att anordna en publik aktivitet för unga? Då kan du ansöka om bidraget Snabb slant, ett bidrag på upp till 6 000 kronor för att genomföra ett ungdomsarrangemang inom kommunen.

Ansök om Snabb slant-bidrag

Du kan söka bidraget när som helst under året. Du behöver bifoga en projektplan och en ekonomisk plan för din aktivitet. Är du under 18 år måste dina vårdnadshavare signera ansökan. Om du beviljas bidraget och är under 18 så betalas pengarna in på din målsmans konto. Bidraget kan även utbetalas genom att kommunen betalar projektets fakturor.

Redovisning av projektet

Senast tre månader efter att arrangemanget/projektet avslutats ska du skicka in en redovisning till Kultur- och fritidskontoret. De utbetalda pengar som inte använts i projektet ska återbetalas.

Alla föreningar med återkommande aktiviteter för sina medlemmar i åldern 3–25 år (eller äldre om det gäller aktiviteter för personer med funktionsvariation) kan ansöka om Lokalt aktivitetsstöd. Det här är ett stöd som söks halvårsvis och baseras på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit de senaste sex månaderna.

Vad räknas om stödberättigad gruppaktivitet?
 • En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3–25 år. Även ledare/tränare i åldern 13–25 får bidrag.
 • Gruppaktiviteten ska vara för medlemmar i föreningen, pågå i minst 60 minuter och innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • Ledaren/tränaren ska vara på plats under hela den planerade gruppaktiviteten.
 • Närvaro ska registreras vid varje sammankomst.
Ansökan

LOK-ansökan ska lämnas in senast den 25 februari och 25 augusti för respektive period.

Redovisningen görs i en separat e-tjänst, APN – Aktivitetskort på nätet.

Läs mer i Riksidrottsförbundets regler vad som gäller vid för sent inkomna LOK-ansökningar.

Utbetalning och kontroll av bidrag

Utbetalning görs till föreningens plus- eller bankgirokonto när ansökan kontrollerats. Kontroll och uppföljning av det redovisade aktivitetsstödet sker varje år för ett antal utvalda föreningar som valts ut slumpvis.

Bidrag för kulturföreningar

Är du aktiv inom en förening som arbetar med aktiviteter av allmänintresse inom kultur- och kulturarvsområdet? Då finns det verksamhetsbidrag att söka.

För att möjliggöra kvalitativ verksamhet och publika arrangemang kan ideella kulturföreningar söka om ett årligt bidrag. Bidraget ska gå till etablerad och kontinuerlig verksamhet som bidrar till ett brett kulturutbud för kommuninvånarna. För föreningar som kommunen tecknar avtal med kan ett bidrag beviljas för en period på upp till tre år.

Bidraget ska användas till själva verksamheten, inte till t ex lokalinvesteringar. Föreningar med religiös eller politisk inriktning kan inte söka kulturföreningsbidrag.

Vilka kriterier bedöms?

Kvalitet: kvaliteten på föreningens verksamhet och de upplevelser som arrangemang förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser som finns hos den sökande bedöms.

Publik- och medlemsarbete: arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publikgenomslaget bedöms.

Brett utbud: utifrån alla de ansökningar som kommer in görs en samlad bedömning av vilka verksamheter och arrangemang som kan bidra till ett brett kulturutbud för kommunens invånare.

Säkerhet, tillstånd och försäkringar: här bedöms bland annat arrangemangets säkerhetsarrangemang och om relevanta tillstånd och försäkringar finns.

Ansökan

Gör ansökan senast den 31 juli. Senast 31 oktober får du besked om bidraget beviljats.

Redovisning och uppföljning

Redovisning av verksamheten/arrangemanget görs för ettåriga bidrag i samband med nästkommande års ansöka. För fleråriga bidrag görs en årlig uppföljning av stödets nivå. Ersättningen kan omprövas, till exempel utifrån hur verksamheten bedrivs eller kultur- och fritidsnämndens budget.

I vilka fall kan din kulturförening söka lokalbidrag? Bidraget kan sökas av ideella föreningar i Upplands-Bro kommun som huvudsakligen har sin verksamhet i egna eller icke-kommunala lokaler. Eller som hyr lokal i en annan kommun för att passande lokal saknas i Upplands-Bro.

Vad kan bidraget användas till?

Lokal- och driftsbidraget kan till exempel täcka avgifter för el, uppvärmning, renhållning och lokalförsäkringar. För de föreningar som äger sin lokal eller anläggning kan bidrag sökas för löpande underhåll eller reparationer (som inte är standardhöjande).

Gör en ansökan!

Skicka in din ansökan om lokal- och driftsbidrag senast den 31 mars. Bidragsansökan baseras på föreningens lokalkostnader från föregående år.

Bidrag för frivilligt socialt arbete

Du som driver en ideell förening som jobbar med frivilliga sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg eller som stöd till personer med funktionsnedsättning kan söka föreningsbidrag från socialnämnden eller äldre- och omsorgsnämnden.

Syftet med bidragen är att uppmuntra de frivilliginsatser som många av kommunens föreningar utför och som kompletterar socialtjänstens och äldreomsorgens arbete. Bidraget är ett ekonomiskt stöd som kan användas till föreningens löpande verksamhet.

Det är socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden som beslutar om villkoren för att få bidrag. Nämndernas ekonomiska förutsättningar avgör om bidrag beviljas samt hur mycket respektive föreningen får i bidrag för 2024.

Ansökningsperioden för 2024 är nu öppen. Sista dag för att skicka in ansökan är den 5 april 2024.

Ansökan och återrapportering

Till ansökan ska du bifoga föreningens verksamhetsplan/budget, verksamhetsberättelse och bokslut samt en revisionsberättelse. De föreningar som beviljades föreningsbidrag under föregående år ska bifoga en återrapportering som visar hur bidraget har använts och vilka aktiviteter som genomförts.

Vid frågor om din ansökan, kontakta kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Ansök om föreningsbidrag från socialnämnden

Ansökningsperioden för 2024 är nu öppen. Sista dag för att skicka in ansökan är den 5 april 2024.

Beslut om vilka föreningar som beviljas bidraget för 2024 tas på nämndens sammanträde i maj.

Skicka din ansökan till:

Ansök om föreningsbidrag från äldre- och omsorgsnämnden

Ansökningsperioden för 2024 är nu öppen. Sista dag för att skicka in ansökan är den 5 april 2024.

Beslut om vilka föreningar som beviljas bidraget för 2024 tas på nämndens sammanträde i maj.

Skicka din ansökan till:

Energi- och klimatrådgivning till föreningar

Upplands-Bro kommun ingår i ett regionalt samarbete där du kan få kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag.

Gå med i vårt BRF-nätverk

I vårt BRF-nätverk samlar vi bostadsrättsföreningar som vill öka kunskapen om sina fastigheter och inspirera varandra till lönsamma investeringar för att sänka sin energianvändning. Med nätverket vill vi möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan er bostadsrättsföreningar. Kanske finns någon förening som redan har gjort den åtgärd ni funderar på, eller någon som planerar precis samma sak?

Avsikten med nätverket är att ni ska lära av varandra och ha möjlighet att ställa frågor till oss, kommunens energi- och klimatrådgivare. Inom nätverket anordnas regelbundna träffar med olika teman kopplat till energi och energieffektivisering där vi ibland bjuder in andra experter också.

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen
Vi erbjuder bostadsrättsföreningar kostnadsfria energirådgivningsbesök. Vid besöket träffar ni en energirådgivare för en timmes kostnadsfri och opartisk rådgivning kring hur ni kan minska fastighetens energianvändning och kostnader. Om ni redan jobbar aktivt med energieffektivisering och har frågor om hur ni ska gå vidare kan vi istället hjälpa till med annat, exempelvis offertgranskningar eller möjligtvis goda exempel.

Kontakta oss

Om du har frågor som rör föreningsbidrag, kontakta i första hand kultur- och fritidskontorets avdelning idrott & förening.

Är du nöjd med informationen på sidan?