Uppdaterad 12 juni 2023
Skriv ut

Taxor och avgifter, äldre och omsorg

Här finns information om vad olika stödinsatser kostar. Kommunfullmäktige beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla för stöd och omsorg i Upplands-Bro kommun. Äldre- och omsorgsnämnden tar ut avgift för trygghetsinsatser, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplats, matdistribution samt vård- och omsorgsboende.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd sätter en gräns för vad kommunen får ta ut i avgift från dig. Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, trygghetsinsatser, matdistribution, dagverksamhet och korttidsplats är 2 359 kronor per månad.

Matkostnader ingår inte i högkostnadsskyddet, men i beräkningen av ditt minimibelopp tar vi hänsyn till matkostnader. Dessa matkostnader avser matlåda, korttidsplats, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och kommunens övriga öppna verksamheter.

Vad påverkar din avgift?

 • Hur mycket hjälp och stöd du får per månad.
 • Dina inkomster för innevarande år.
 • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
 • Prisbasbelopp som årligen bestäms av regeringen och Konsumentverkets beräkningar som innebär att kommunens avgifter och högkostnadsskydd räknas om.

Förbehållsbelopp

I förbehållsbeloppet ingår minimibelopp (normala levnadskostnader) och bostadskostnad.

Minimibelopp

Beloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader enligt det nationella prisbasbeloppet. Beloppet kan höjas om du har fördyrade levnadskostnader. Kommunen ska då i varje enskilt fall pröva om du har varaktigt återkommande kostnader som kan betraktas som fördyrade levnadskostnader. Det kan till exempel handla om fördyrad kost eller kostnader för god man/förvaltare.

Ansökan om högre förbehållsbelopp på grund av förhöjda levnadskostnader ska göras skriftligen till kommunen.

Minimibeloppets storlek år 2023

Familjesammansättning/belopp per månad

 • Ensamstående 6 470 kr
 • Sammanlevande makar och sammanboende, per person 5 278 kr
 • Tillägg för personer under 61 år med funktionsnedsättning:
  Ensamstående 647 kr
  Sammanlevande makar och sammanboende 527 kr
 • Tillägg för matdistribution för personer som bor i ordinärt boende 50 kr
 • Boende på vård- och omsorgsboende 4 076 kr

Hur beräknas din avgift?

Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att fatta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när minimibeloppet och bostadskostnaden dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bostadstillägg/bostadsbidrag,

För att ditt avgiftsutrymme ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst och bostad. Detta gör du enklast via kommunens e-tjänst, se länk nedan. Du kan även kontakta ansvarig avgiftshandläggare via kontaktcenter och be att få fylla i blankett ”Inkomstförfrågan”.

Om du inte lämnar in dina aktuella inkomstuppgifter debiteras du full avgift enligt kommunens taxa. När du lämnar in dina inkomstuppgifter görs en ny beräkning av avgiften.

Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste tolv månaderna samt inkomster av kapital den 31 december föregående år.

Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Nettoinkomsten för makar och registrerade partners räknas samman och delas i två lika delar. För sambor räknas inkomsterna var för sig men bostadskostnaden delas mellan dem.

Du kan också välja att inte lämna några uppgifter och då debiteras du högsta avgift.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Vad kostar dina insatser?

Hemtjänst

Hemtjänstinsatser beviljas för dig som bor i ordinärt boende. Hemtjänstinsatser ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften är högst 189 kronor/utförd timme. Beroende på ditt avgiftsutrymme och antal timmar kan priset/timme variera.

Alla avgifter tas ut i efterskott. På fakturan efter varje insats står det vilken period som avses till exempel 2301, vilket då betyder år 2023 och månad 01 (januari). Hemtjänst, timavgift avser tid för de insatser som hemtjänsten utfört hos dig den månaden.

På fakturan redovisas utförd tid, som hemtjänsten registrerat, i decimalform, vilket betyder att en och en halv timme redovisas med 1,5 st och inte med 90 minuter eller 1 timme och 30 minuter.

Omräkningen sker genom att det antal minuter som hemtjänsten varit hos kund delas med 60. Exempel, om hemtjänsten varit hos kund i en timme och 24 minuter ger det i minuter, 84 minuter. 84 delat med 60 är 1,4. Detta exempel redovisas på fakturan som 1,4 st.

Trygghetslarm och/eller trygghetssensor

Avgift för trygghetslarm och/eller trygghetssensor är 175 kronor i månaden för ensamstående och 131 kronor per person och månad för makar/sammanboende om båda har beviljade trygghetsinsatser. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Avgiften reduceras inte vid frånvaro. Borttappad larmklocka debiteras med 250 kronor. Övrig borttappad eller förstörd teknik ersätts med kommunens inköpspris.

Trygg förstärkt hemgång

Extra stöd första dagarna hemma efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats. Avgiften är högst 189 kronor/utförd timme. Beroende på ditt avgiftsutrymme och antal timmar kan priset/timme variera. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Dagverksamhet

Avgift för insatsen dagverksamhet är 63 kronor per närvarodag och ingår i högkostnadsskyddet. Kostavgiften är 56 kronor per dag och ingår inte i högkostnadsskyddet

Avlösning i hemmet

Insatsen avlösning i hemmet är avgiftsfri.

Matdistribution

Avgift för insatsen matdistribution är 10 kronor per levererad matlåda och ingår i högkostnadsskyddet. Kostnad för mat är 42 kronor per matlåda och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Matlåda som avbokas mindre än tre vardagar innan leverans debiteras. Om du hastigt åker till sjukhus eller liknande, debiteras beställda lådor under de tre första dagarna.

Korttidsplats

Avgift för korttidsplats är 63 kronor/dag eller 1 890 kronor/månad. Kostavgiften är 80 kronor per dag eller 2 400 per månad och ingår inte i högkostnadsskyddet.

När du bor i vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Kostnaden för vård- och omsorgsboende är uppdelad i tre delar:

 • Avgift för omsorg och service i vård- och omsorgsboende är 2 359 kronor per månad. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.
 • Kostavgift i vård- och omsorgsboende är 2 490 kronor per månad och ingår inte i högkostnadsskyddet, men i avgiftsutrymmet.
 • Hyra för lägenheten varierar beroende på vilket boende du bor på. Hyreskontrakt och hyresavi kommer från hyresvärden. I hyran ingår el, wifi och tv-basutbud.

Dubbla bostadskostnader

Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende kan avgiften för omsorg, service och mat i vissa fall reduceras upp till tre månader om dubbel bostadskostnad uppstår.

Frånvaro i vård- och omsorgsboende

Om du har frånvaro mer än 24 timmar minskas avgiften för omsorg, service samt kostavgift för de antal dagar du har varit borta. Planerad frånvaro måste meddelas minst två dagar i förväg.

Vid vistelse på sjukhus reduceras avgiften från första dagen. Hyran eller boendeavgiften reduceras inte.

Parboende

Parboende betalar en grundavgift som utgår från taxan för hemtjänstinsatser samt taxan för mat på vård- och omsorgsboende. Den som flyttar med till ett vård- och omsorgsboende omfattas inte avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen, därför gäller inte högkostnadsskyddet för den medboendes avgift.

 • Avgiften är 3 164 kr per månad.
 • Hyra för lägenheten varierar beroende på vilket boende du bor på. Hyreskontrakt och hyresavi kommer från hyresvärden.

Vem kan du kontakta i avgiftsfrågor?

Bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten. Mer information och anvisningar om bostadstillägg ges av Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Utförd tid på räkningen
Vid frågor om antalet utförda timmar eller utförda insatser på räkningen ska utföraren kontaktas.

Hur får du beslut om din avgift?

Beslut om din avgift skickas till dig via post. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det enligt den besvärshänvisning som följer med beslutet. Du kan kontakta ansvarig avgiftshandläggare via kontaktcenter 08-581 690 00.

När och hur betalar du din avgift?

 • Avgiften betalas en gång per månad i efterskott. Faktura från Upplands-Bro kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare. Du kan även betala via e-faktura eller autogiro.
 • Avgift under 30 kronor debiteras inte.

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras:

 • Om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp ändras.
 • Avgiften kan även ändras om de insatser som du blivit beviljad förändras.
 • I samband med årlig omräkning av avgifterna. Kommunen inhämtar uppgifter från dig en gång per år.

Huvudregeln är att avgiften ändras från den månad förhållandena har blivit kända.

Tänk på!

 • Om du inte lämnar in dina aktuella inkomstuppgifter debiteras full avgift enligt kommunens taxa. När du lämnar in dina inkomstuppgifter görs en ny beräkning av avgiften från den månad uppgifterna kommit in.
 • Glöm inte att du själv måste lämna in nya uppgifter till kommunens avgiftshandläggare om du får ändrade förhållanden som kan påverka din avgift.

Är du nöjd med informationen på sidan?