Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Mätning och utstakning

När du fått ditt bygglov får du ett startbesked med information om de mätningar och utstakningar som krävs innan du börjar bygga. Dessa beställer du av Mät-och GIS- enheten eller så kan byggherren för projektet anlita en annan kunnig inom området.

Sidinnehåll

Utstakning

Utstakning görs både inom och utom detaljplanelagt område. Det innebär att en sakkunnig markerar exakt var byggnaden ska vara placerad.

En utstakning är uppdelad i två delar. Först görs en grovutstakning inför markarbete, som till exempel schaktning och sprängning. För att kunna göra detta måste marken vara fri från byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för utstakningen. Byggnadens hörn markeras ut med käppar eller sprayfärg och höjdmarkeringar sätts ut.

När markarbetet är klart görs en så kallad finutstakning. Då spänns trådar som visar var husgrundens kanter ska ligga. Samtidigt kan också en så kallad byggfix sättas ut. Det vill säga en noggrant inmätt markering som används som referenshöjd under bygget.

Grov-och finutstakning görs vid två olika tillfällen. Har du bra koll på höjder och var byggnaden ska stå räcker det med en finutstakning.

Prislista finutstakning enligt 2022 års taxa


Finutstakning

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter

10 660 kronor

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter

6 093 kronor

Tillägg per punkt utöver de fyra första

758 kronor


Prislista grovutstakning enligt 2022 års taxa


Grovutstakning

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter

7 619 kronor

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter

4 567 kronor

Tillägg per punkt utöver de fyra första

758 kronor

Gränsutvisning

Enligt lag får en gränsmarkering varken förstöras eller flyttas, men gamla markeringar kan ändå ha försvunnit eller vara svåra att hitta. Behöver du hjälp att hitta din fastighetsgräns? Låt vår mätenhet hjälpa dig att leta upp och tillfälligt markera gränsen. Vill du återställa en försvunnen gräns måste du dock kontakta Lantmäteriet.

Prislista enligt 2022 års taxa

Gränsutvisning

Priser

Startavgift, inkl 1 timme mättid

3 789 kronor

Mättid på plats utöver första timmen, per timme

1 526 kronor

Priset inkluderar 25 % moms. Normalt brukar en gränsutvisning kunna göras inom en timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan det krävas mer tid.

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer sprayas på marken med väl synlig färg

Lägesinmätning

En lägeskontroll, en så kallad lägesinmätning, innebär att en sakkunnig kontrollerar att byggnaden har placerats på den plats bygglovet anger. Lägesinmätningen används också för att föra in byggnaden i allmänna kartor och för att kunna koppla en adress till byggnaden.

En lägesinmätning ska som regel göras både inom och utom detaljplanelagt område. Lägesinmätning görs normalt efter grundläggningen men före gjutningen av grundplattan då det är lättare att rätta till eventuella fel innan plattan lagts på plats. Utvalda mätpunkter meddelas av din bygglovshandläggare och står i startbeskedet.

Prislista


Avgift

Startavgift, inkl 8 st punkter

6 093 kronor

Tillägg per punkt utöver de åtta första

379 kronor

Priset är inkl. 25 % moms. För samtidig mätning av flera byggnader/tillbyggnader inom samma fastighet kan priset reduceras.

Är du nöjd med informationen på sidan?