Uppdaterad 27 april 2023
Skriv ut

Verkaviken

Det finns ingen innehållsförteckning

Kommunen arbetar med att ta fram en ändring av gällande byggnadsplan för del av Björknäs från mars 1963. Ändringen gäller de planbestämmelser som styr hur stora byggnader som får uppföras i Verkaviken. Målet är att följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna till nutida behov. Förslaget har varit utställt för granskning 2. Planändringen har tidigare varit utställd för samråd och granskning 1.

Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med planändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för komplementbyggnader i hela planområdet.

Planändringen innebär en ökad byggrätt på totalt 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och totalt 30 kvadratmeter för komplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument, ”Planbestämmelser”. Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta och ersätter de tidigare planbestämmelser som fastställdes med en ändring av planen, 1984, för del av Björknäs.

Efter granskning 1 har bedömningen gjorts att planbestämmelsen källare får icke anordnads ska återinföras med hänsyn till risk och säkerhet. Detta innebär att en betydande ändring gjorts av planbestämmelserna jämfört med granskning 1. Därför sändes förslaget ut för en andra granskning i enlighet med Plan- och bygglagen, 2010:900, i lydelse efter den 1 januari 2015.

Karta över Björknäs och Verkaviken.

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Planförslaget var utsänt på granskning 2 mellan 20 juni - 22 juli 2022. De synpunkter som kom in under granskning 2 sammanställs nu i granskningsutlåtande 2.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan under rubriken Handlingar.

Är du nöjd med informationen på sidan?