Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Köldmedier

Verksamheter som hanterar köldmedier för att transportera kyla i anläggningar som exempelvis värmepumpar, luftkonditionering, kylskåp och frysar är ansvariga för att rådande bestämmelser följs.

Anmälningsplikt

Planerar du att installera en köldmedieanläggning med minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) måste du anmäla det till bygg- och miljönämnden. Anmälningsplikten gäller även vid skrotning av en köldmedieanläggning. Installation, service, läckagekontroll och skrotning ska genomföras av ett ackrediterat företag med certifierad personal.

 

Bygg- och miljönämnden

08-581 690 00 Stängt

Läckagekontroll

Läckagekontroller ska genomföras baserat på mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan läckagekontrollerna till det dubbla.

Läckagekontroll ska göras med denna frekvens

Mängd koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Årsrapport

Enligt den svenska förordningen om flourerande växtgaser (2016:1128) ska verksamhetsutövare skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten om minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) har funnits i anläggningen någon gång under föregående år.

Årsrapporten ska vara inkommen till bygg- och miljönämnden senast 31 mars. I rapporten ska enbart aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll räknas in.

En årsrapport ska innehålla:

 • resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret
 • information om utrustning som skrotats under kalenderåret
 • de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser
 • operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 • adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär
 • en förteckning över utrustningen, och i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

Bygg- och miljönämnden

08-581 690 00 Stängt

Miljösanktionsavgift

Den som inte uppfyller lagstiftade krav gällande köldmedier kan åläggas att betala miljösanktionsavgift. Bygg- och miljönämnden har skyldighet att utfärda bland annat följande miljösanktionsavgifter:

 • Om årsrapporten kommer in till tillsynsmyndigheten efter 31 mars utdöms en miljösanktionsavgift på 1000 kr.
 • Om läckagekontroller inte har utförts enligt föreskrivna krav utdöms en miljösanktionsavgift på 5000 kr.
 • Om anmälan inte har gjorts före en nyinstallation eller konvertering av aggregat på 10 kg eller mer utdöms en miljösanktionsavgift på 5000 kr.
 • Om kravet på att upprätta och föra register inte har uppfyllts utdöms en miljösanktionsavgift på 2000 kr.
 • Om certifieringskraven inte uppfylls utdöms en miljösanktionsavgift på 3000 kr till en fysisk person eller en ideell förening och 10000 kr till en juridisk person som inte är en ideell förening.

Förordningar och vägledning

Är du nöjd med informationen på sidan?