Uppdaterad 04 november 2022
Skriv ut

Kartor, mätning och fastigheter

När du ska bygga om eller bygga nytt behövs aktuella kartor, adresser och mätningar. Här kan du läsa om de kartor och mättjänster som du kan beställa av oss. Exempelvis nybyggnadskartor, nya adresser och olika typer av mätningsarbete.

Här hittar du prisuppgifter och beställer de kartor som krävs när du ansöker om exempelvis bygg- eller marklov.

Primärkarta

Primärkartan kan användas för till exempel större exploateringsprojekt. Det kan också användas vid ansökan av bygglov utanför detaljplanelagt område. Vi har detaljerade primärkartor över tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro med omnejd. Saknas primärkarta över just ditt område kan vi erbjuda en enklare översiktskarta.

Du beställer primärkartan via vår e-tjänst.

En primärkarta är ett utdrag från kartdatabasen och innehåller gränser, fastighetsbeteckning, byggnader och övriga topografiska objekt, så som vägar, järnvägar, adresser samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla inaktuella uppgifter.

Uppdateringar av kartan varierar i olika områden. Utdraget levereras i formatet dwg.

Nybyggnadskarta

Du använder nybyggnadskartan som situationsplan när du ansöker om bygglov för en nybyggnad inom detaljplanelagt område. Exempelvis ett en- eller flerbostadshus, ett fritidshus eller en industrilokal inom detaljplanelagt område. Kartan kan också användas vid ansökningar utanför detaljplanelagt område när vatten och/eller avlopp ska anslutas.

Fullständig eller förenklad nybyggnadskarta?

Vid större byggnationer som exempelvis ett bostadshus, fritidshus eller en industrilokal krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta, men vid mindre tillbyggnad som exempelvis uthus och skyltar räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett kartutdrag räcka.

Fullständig nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Kartutdrag

Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Laserdata

Laserdata är höjddata från en laserskanning gjord från luften. Vår senaste laserdata är från 2019. Datan kan exempelvis användas för att skapa terrängmodeller eller för att skapa visualiseringar av byggnader.

Laserdata levereras som las eller xyz-fil.

Koordinatförteckningar

En koordinatförteckning är en lista med koordinater – en slags geografisk adress – för ett antal punkter, till exempel gränspunkter eller stompunkter.

En koordinatförteckning kan beställas av mätkonsulter som anlitas för större byggprojekt.

Priser och mer information

I kommunens kart- och mättaxa kan du hitta mer information om kartor. Du kan även hitta aktuell prislista för beställning av kartor.

När du fått ditt bygglov får du ett startbesked med information om de mätningar och utstakningar som krävs innan du börjar bygga. Dessa beställer du av Mät-och GIS- enheten eller så kan byggherren för projektet anlita en annan kunnig inom området.

Utstakning

Utstakning görs både inom och utom detaljplanelagt område. Det innebär att en sakkunnig markerar exakt var byggnaden ska vara placerad.

En utstakning är uppdelad i två delar. Först görs en grovutstakning inför markarbete, som till exempel schaktning och sprängning. För att kunna göra detta måste marken vara fri från byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för utstakningen. Byggnadens hörn markeras ut med käppar eller sprayfärg och höjdmarkeringar sätts ut.

När markarbetet är klart görs en så kallad finutstakning. Då spänns trådar som visar var husgrundens kanter ska ligga. Samtidigt kan också en så kallad byggfix sättas ut. Det vill säga en noggrant inmätt markering som används som referenshöjd under bygget.

Grov-och finutstakning görs vid två olika tillfällen. Har du bra koll på höjder och var byggnaden ska stå räcker det med en finutstakning.

Prislista finutstakning enligt 2022 års taxa


Finutstakning

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter

10 660 kronor

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter

6 093 kronor

Tillägg per punkt utöver de fyra första

758 kronor


Prislista grovutstakning enligt 2022 års taxa


Grovutstakning

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter

7 619 kronor

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter

4 567 kronor

Tillägg per punkt utöver de fyra första

758 kronor

Gränsutvisning

Enligt lag får en gränsmarkering varken förstöras eller flyttas, men gamla markeringar kan ändå ha försvunnit eller vara svåra att hitta. Behöver du hjälp att hitta din fastighetsgräns? Låt vår mätenhet hjälpa dig att leta upp och tillfälligt markera gränsen. Vill du återställa en försvunnen gräns måste du dock kontakta Lantmäteriet.

Prislista enligt 2022 års taxa

Gränsutvisning

Priser

Startavgift, inkl 1 timme mättid

3 789 kronor

Mättid på plats utöver första timmen, per timme

1 526 kronor

Priset inkluderar 25 % moms. Normalt brukar en gränsutvisning kunna göras inom en timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan det krävas mer tid.

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer sprayas på marken med väl synlig färg

Lägesinmätning

En lägeskontroll, en så kallad lägesinmätning, innebär att en sakkunnig kontrollerar att byggnaden har placerats på den plats bygglovet anger. Lägesinmätningen används också för att föra in byggnaden i allmänna kartor och för att kunna koppla en adress till byggnaden.

En lägesinmätning ska som regel göras både inom och utom detaljplanelagt område. Lägesinmätning görs normalt efter grundläggningen men före gjutningen av grundplattan då det är lättare att rätta till eventuella fel innan plattan lagts på plats. Utvalda mätpunkter meddelas av din bygglovshandläggare och står i startbeskedet.

Prislista


Avgift

Startavgift, inkl 8 st punkter

6 093 kronor

Tillägg per punkt utöver de åtta första

379 kronor

Priset är inkl. 25 % moms. För samtidig mätning av flera byggnader/tillbyggnader inom samma fastighet kan priset reduceras.

Vill du stycka av mark för att bygga en bostad eller för att dela upp ägandet av marken? Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur det går till. Du hittar också information om fastighetsregistret.

Stycka av mark för bostadsbygge

För att få stycka av mark för uppförande av nytt bostadshus inom detaljplanerat område ska du ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet för Stockholms län. Vill du stycka av mark för bostad utanför detaljplanerat område ska du först ansöka om ett förhandsbesked från kommunen. Om våra bygglovshandläggare bedömer att platsen är lämplig att bygga på gör du en ansökan hos Lantmäteriet.

Stycka av mark för att dela upp ägandet

Önskar du stycka av en bit av din fastighet ska du göra din anmälan till Lantmäteriet för Stockholms län.

Om strandskydd

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet upp till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vill du bygga inom strandskyddsområde måste du ansöka om en strandskyddsdispens.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt lagen om kulturminnen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. För att vara säker på var det finns fornlämningar och hur de påverkar din avstyckningsprocess bör du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län i ett tidigt skede.

Från start till klart

Tänk på att markavstyckning är en process som kan kräva sin tid. Innan godkännande ska ansökan, förutom Lantmäteriet och kommunen, ofta också passera instanser som berörda grannar, Trafikverket och Försvaret.

Det kan ta lång tid innan ett beslut tagits. Hur lång tid beror på projektets storlek. Resultatet, som innefattar beslut, protokoll och tomtkarta, blir ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.

Som regel lämnar Lantmäteriet inte något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Det slutgiltiga priset bestäms av tidsåtgången, men enligt Lantmäteriet brukar det kosta någonstans mellan 50 000 och 100 000 kr.

Varje hus ska ha en adress som oftast består av gatunamn och nummer. Adresser hjälper inte bara brevbärare, släkt och vänner att hitta rätt utan är också viktiga för att ambulans, polis och räddningstjänst ska kunna utföra sina jobb.

Så går adress- och namnsättningen till

I Upplands-Bro är det kommunens namnberedningsgrupp som föreslår namn på vägar och platser så snart nya namn behövs, exempelvis då ett nytt område byggs. Efter godkännande av kommunens tekniska nämnd meddelas fastighetsägarna och/eller vägansvariga som sätter upp namnskyltar. Adresser beslutas av Mät-och GIS - enheten i samråd med fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att sätta upp nummerskyltar.

Finns det behov av nya adresser? Kontakta Mät- och GIS-enheten via kontaktcenter.

Mät- och GIS-enheten

Nya namn 2022

Fastställande av namn i Bro trädgårdsstad

Nya vägnamn

Sigrids väg, Unnas väg, Röds väg, Orms väg, Kroks väg samt Knaks väg

Namn på parker, torg, dagvattendammar och en rondell

Älvkvarnsparken, Runstensparken, Forntorget, Ristartorget, Boplatsdammen, Rundammen, Stendammen, Tröskardammen, Assursrondellen.

Byte av namn på Brogårdsvägen till Brogård, Bro

Nytt namn: Bro Hof Slottsallé

Namnsättning av lekpark med gym i Brunna, Kungsängen

Nytt namn: Nyckelbergsparken

Nya namn 2021

Namnsättning av ny rondell i Tegelhagen, Bro

Nytt namn: Torparerondellen

Namnsättning av gårdsadress i Nyborg, Håtuna

Nytt namn: Nyborg, Verkstaden

Namnsättning av väg i Säbyholm, Bro

Nytt namn: Hebbovägen

Namnsättning av handelsområde i Norrboda, Kungsängen

Nytt namn: Kungsängens handelsplats

Namnsättning av gång- och cykelväg i Kungsängen

Nytt namn: Granhammarstigen

Namnsättning av park i gamla Bro

Nytt namn: Prästängen

Namnsättning av ny sporthall i Kungsängen

Nytt namn: Kungshallen

För att ta del av nya namn från tidigare år, kontakta Mät- och GIS enheten.

Mät- och GIS-enheten

Lägenhetsregistret

I lägenhetsregistret, som är nationellt, läggs information om kommunernas bostadslägenheter. Uppgifter om vem eller vilka som bor i lägenheterna registreras inte. Registret används bland annat som underlag för bostadsbyggande och utvärdering av social välfärdspolitik.

Ett lägenhetsnummer hjälper räddningstjänsten att hitta rätt. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, räknat från vänster till höger från entré eller trappuppgång/hiss: 01, 02, 03, och så vidare.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att lämna uppgifter till lägenhetsregistret senast en månad efter att en fastighet är klar för inflyttning. Observera att alla, även ägare av småhus, som hyr ut lägenheter ska lämna uppgifter till registret.

Kontakta Mät- och GIS

Kontakta Mät- och GIS via kontaktcenter om du har frågor kring adresser, namnsättning och lägenhetsregister.

Geodata är, enkelt förklarat, digital information som beskriver ett geografiskt läge. På kommunen använder vi geodata när vi exempelvis fattar beslut om bygglov, detaljplaner eller planerar skötsel av kommunala vägar.

Skicka geodata till oss

Vill du skicka geodata till oss är det viktigt att du använder samma referenssystem som vi gör. I kommunen använder vi de nationella referenssystemen SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i plan, SWEREF 99 18 00, 2010. Alla kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i SWEREF 99 18 00.

Gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i höjd den 4 februari 2013. All höjdinformation i kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i RH2000.

Gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

Var uppmärksam på höjdsystemet

Det är viktigt att ta reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. Därför bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses på alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter. Annars kan missförstånd lätt uppstå, vilket till exempel kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Är du nöjd med informationen på sidan?