Uppdaterad 07 mars 2024
Skriv ut

Så jobbar kommunen vid kris

Inom kommunens organisation finns lång erfarenhet av att möta och hantera de situationer som kan uppstå i samband med en kris. En av kommunens viktigaste
uppgifter är att bidra till att du som invånare känner dig säker i din vardag.

I Upplands-Bro kommun finns verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.

Kris - vad menar vi egentligen?

En kris är när något hotar grundläggande funktioner i samhället. Att strömmen går, vattnet stängs av, en storm som leder till avspärrade vägar och översvämningar eller till och med att människors hälsa och frihet står på spel – då uppstår en kris.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att snabbt kunna hantera uppkomna krissituationer har Upplands-Bro kommun alltid funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) aktiverad. Det innebär att en av kommunens medarbetare har jour under kvällar, nätter och helger för att snabbt kunna agera och koordinera verksamhet om en incident inträffar.

Upplands-Bro kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Syftet är att säkerställa kommunens tillgänglighet, så att kommunen effektivt kan hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

TiB, har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för de verksamheter som berörs av händelsen så att tidiga snabba åtgärder kan sättas in. TiB kan även vara den som samlar och initierar kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelser till dess annan tar över krisledningen.

Allmänheten ska inte kontakta TiB, utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112.

Krisledningsgrupp

Vid kris sammankallar kommundirektören krisledningsgruppen. Kommundirektören får information om krisen antingen via TiB eller från verksamehterna. Krisledningsgruppen kan i sin tur sammankalla en operativ grupp. Krisledningsgruppen består av den ordinarie ledningsgruppen.

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade vid en större olycka eller annan typ av akut händelse. POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa och det sker genom att ge stöd till direkt eller indirekt drabbade vid en olycka.

POSOM består av en ledningsgrupp och stödpersoner.

Ledningsgruppen ingår som en del i kommunens krisorganisation. Ledningsgruppen kallar vid behov in stödpersonerna.

Stödpersonerna har sagt ja att ställa upp som medmänniska och hjälpande hand. De flesta är samtidigt tjänstemän i Upplands-Bro kommun, med det ansvar deras ordinarie befattning innebär. Ledningsgruppen arbetsleder stödpersonerna och samverkar med hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, trossamfund och frivillig organisationerna. Stödpersonernas åtagande innebär att vara beredd att delta i POSOM-arbetet vid så kallade skarpa lägen, om man har möjlighet, samt delta i de träffar och vidareutbildningar som anordnas.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen.

Lär dig mer om POSOM

Lär dig mer om POSOM i kommunens podd "Bättre tillsammans Upplands-Bro".

Är du nöjd med informationen på sidan?