Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Solceller eller solfångare

Ska du sätta upp solceller eller solfångare? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Behövs bygglov?

Solcellspaneler eller solfångare som monteras på husfasader och tak kräver som regel bygglov.

Undantag från kravet om bygglov finns om:

 • solpanelerna följer byggnadens form.
 • solpanelerna är fristående på marken.
 • solpanelerna monteras på byggnader inom bebyggelse som inte anses särskilt värdefull.
 • montering av solpaneler är bygglovsbefriat enligt områdets detaljplan.
 • byggnaden ligger i ett område utanför detaljplanen.
 • byggnaden ligger utanför områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov för solpaneler krävs när:

 • de inte följer byggnadens form.
 • när byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.
 • när totalförsvaret, detaljplanen eller områdesbestämmelserna kräver så.

När krävs en anmälan för att installera solpaneler?

Om solpanelerna påverkar byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan. Kontakta kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Dessa handlingar krävs

 • en situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad eller byggnader som gäller.
 • en takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelernas placering.
 • en fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelernas placering.
 • en sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Skicka in din anmälan

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en solcellsanläggning som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behövs kontrollansvarig?

Nej, normalt sett behövs ingen kontrollansvarig i samband med uppsättning av solpaneler och solfångare. Handlar det däremot om större solscellsanläggningar på flerbostadshus, industribyggnader eller andra liknande större byggnader, bör du räkna med att det krävs en kontrollansvarig.

Är du nöjd med informationen på sidan?