Uppdaterad 18 januari 2023
Skriv ut

Rankhus etapp 1

Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen, omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper.
Etapp 1 utgör cirka 60 hektar. Planen förslår cirka 2900 bostäder, 8 förskolor, 4 skolor samt ca 3600 kvadratmeter tillkommande ytor för handel.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta med etapp 1 blåmarkerad. Övriga planområdet ligger inom streckad blå linje.

Etapp 1 blåmarkerad. Övriga planområdet ligger inom streckad blå linje.

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 2018. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?