Uppdaterad 15 november 2023
Skriv ut

Arvode och ersättning

Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i kommunal politik. Därför har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när de fullgör sina uppdrag.

Majoriteten av de förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker. De får arvode för sammanträden, justering av protokoll, möten, besök eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Vid den första timmen utgår dubbel ersättning, vilket kallas för grundarvode, därefter får den förtroendevalda arvode per påbörjad halvtimme.

Ett exempel: För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20.

Arvoden 2023

Grundarvode (mötets första timme) 400 kronor
Timarvode (mötets övriga tid) 200kronor

Förtroendevalda som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Ersättning med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger sammanträdesarvode. Om det av din lönespecifikation inte framgår att du fått ett löneavdrag, kan du inte få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Du ansöker om ersättning för förlorad arbetsinkomst via e-tjänsten.

Kom ihåg att bifoga exempelvis lönespecifikation där det framgår att löneavdrag har gjorts och för hur många timmar.

Vid varje sammanträde har sekreteraren en arvodeslista som ledamöter och ersättare fyller i. Det är viktigt att den förtroendevalde meddelar sekreteraren om den lämnar mötet i förtid.

Om du deltar vid en aktivitet som är arvodesberättigad, annat än sammanträden, ska du be en sekreterare att ta fram en arvodeslista. Då får du ersättning för den tid som du rapporterar enligt fastställda regler.

När du är ny ledamot eller vid byte av bankkonto ska du registrera ditt kontonummer för att ditt arvode ska kunna betalas ut. Registrering görs hos Swedbank.

Löneenheten har inga bankkontonummer i sina system och därför ska du inte lämna in ditt kontonummer till kommunen. Utbetalningarna sköts via Swedbanks kontoregister. Vid frågor rörande kopplingen mellan bankerna kan du kontakta din bank eller Swedbank.

Lönespecifikation och utbetalning

För att kunna kontrollera din lönespecifikation behöver du en giltig e-legitimation.

Utbetalning

Normalt utbetalas arvoden den 27e varje månad. Infaller datumet på en lördag, söndag eller helgdag utbetalas lönen föregående vardag.

Är du nöjd med informationen på sidan?