Uppdaterad 30 januari 2023
Skriv ut

Avfall - för företagare

Här hittar du information om hur ditt företag hanterar olika typer av avfall – allt från spill i produktionen till tömning av kontorets papperskorgar. Du kan också beställa företagskort till kretsloppscentralen.

Avfall för företag

Vi delar in företagsavfall i två typer – hushållsavfall och verksamhetsavfall – då de har olika hantering och regelsystem.

För hanteringen av hushållsavfallet måste ditt företaget ha ett kommunalt avfallsabonnemang. För verksamhetsfallet måste ditt företag följa gällande lagstiftning, vilket framför allt ställer krav på återvinning.

Hushållsavfall kallar vi det avfall som uppkommer genom att personal vistas i en lokal eller anläggning. Till hushållsavfall räknas matrester och allt som slängs i papperskorgar.

Verksamhetsavfall kallar vi det avfall som uppkommer i samband med produktion, kasserad utrustning och dylikt.

Hantering av hushållsavfall

För verksamheter vars kärnverksamhet inte ligger inom livsmedelshantering ingår insamling av matavfall i abonnemanget. Restauranger, kaféer, storkök och livsmedelsbutiker och kaféer måste betala för hämtning av matavfall separat.

Viktigt om matavfall
 • I kärl för matavfall måste det finnas en insatssäck som inte ingår i abonnemanget.
 • Kärlet får inte bli för tungt för manuell hantering
 • Inget förpackat matavfall får slängas i kärlet
 • Ofärgade pappersservetter får slängas i matavfallet

I Upplands Bro har varje avfallskärl ett chip. Genom dessa chip kan vi bland annat se tidpunkter för utförda tömningar och på så sätt se till att alla kärl töms.

Med vår Avfallsapp kan du enkelt hålla koll på företagets avfallshämtning. Klockan 19, kvällen före tömning skickar appen en notis till mobilen som påminner dig om att ställa ut sopkärlen senast kl. 06 morgonen efter. Du låter kärlen stå framme tills de är tömda.

Hantering av verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet ska i möjligaste mån sorteras innan de lämnas till återvinning. Här kan du läsa om hur du hanterar olika typer av verksamhetsavfall.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, kemikalier, lysrör med mera. Särskilda regler gäller för transport, förvaring och dokumentation. Företagare får INTE lämna farligt avfall på kommunens kretsloppscentraler. De måste lösa detta själva och ansvarar för att dokumentera hur de hanterar avfallet.

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet. I dagsläget finns ett flertal internetbaserade marknadsplatser för återbruk av maskiner, verktyg, fordon och kontorsinredning.

Med producentansvar menas att producenten som har ansvar att ta hand om produkten när den kasseras. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut det avfall som inkluderar ett producentansvar. I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande:

 • Pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar
 • Vissa träförpackningar med så kallad pallretur
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Däck
 • Bilar

Materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara matrester som rötas och rötresten återförs till åkermark som näring eller metallavfall som smälts ner för att användas i nya metallprodukter. I många fall är återvinning en lönsam affär.

Denna typ av avfall brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startats. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning. Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin kan det bli värme, el och ånga.

Icke brännbart avfall kan i vissa fall placeras i deponi, på en soptipp. Innan dess måste avfallet genomgå en grundläggande karaktärisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung och sammansättning. Företaget som lämnar av avfallet ansvarar för att dokumentationen är korrekt innan den överlämnas till företaget som ansvarar för deponin.

Tillstånd och anmälan

En verksamhetsutövare som vill kompostera eller på annat sätt ta hand om sitt avfall, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Om avfallet ska deponeras, mellanlagras, behandlas eller hanteras på en anläggning ska detta antingen anmälas till bygg- och miljönämnden eller tillståndsprövas av miljöprövningsdelegation eller miljödomstol. Ta kontakt med en miljöinspektör miljöenheten via kontaktcenter så berättar de mer.

Kontaktcenter VA & avfall

08-581 690 00 Stängt

Returpapper

Returpapper, det vill säga avfall i form av tidningar, direktreklam, kataloger och liknande, ingår sedan 1 januari 2022 i det kommunala avfallet. Här kan du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig läsa hur ni återvinner ert returpapper i Upplands-Bro.

För fastighetsägare och verksamheter som har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta, förutsatt att entreprenören är auktoriserad genom avtal med Upplands-Bro kommun. Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Uppland-Bro kommun enligt listan nedan.

Listan kommer att uppdateras löpande i takt med att entreprenörer blir godkända.
Listan uppdaterades senast 2022-01-11.

För en kostnadseffektiv helhetslösning inom avfall och återvinning samarbetar Upplands-Bro kommun med Håbo, Knivsta och Sigtuna. Om ditt företag önskar få tillstånd att hämta returpapper inom dessa kommuner krävs en godkänd ansökan. Ladda hem information och ansökningsblankett via nedanstående länkar.

 

Kretsloppscentralerna - för företag

För att använda kommunens kretsloppscentral måste du som företagare och föreningar beställa ett företagskort. Vid enstaka besök kan företag betala med betalkort eller manuell faktura.

Kontakta personalen när du kommer till kretsloppscentralen. Avfall får lämnas först efter det att avfallet kategoriserats och fakturaunderlaget är registrerat.

Du kan högst lämna två kubikmeter avfall per gång.

Vid enstaka lämningar kan du betala med betalkort eller manuell faktura till en kostnad på 280 kr, exkl. moms.

Om du lämnar ofta kan du beställa ett företagskort för att slippa dra ett betalkort varje gång.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralerna utan ska anlita entreprenör för detta.

Gamla däck ska i första hand lämnas på en gummiverkstad.

Förpackningar lämnas till Förpackningsinsamlingens (FTI) insamlingsställen som finns på i både Brunna och Skällsta.

Elavfall med producentansvar, ljuskällor och batterier får lämnas i mindre mängd. För större mängder, kontakta Elkretsen.

Du räknas som företagare när du slänger avfall i din yrkesroll, även om du slänger avfallet på uppdrag av en privatperson. Du kan bedömas vara företagare när:

 • du kör bil med företagsbeteckning eller som har släpkärra med företagsbeteckning.
 • du kommer i en bil som är utlandsregistrerad.
 • du kör en lätt lastbil.
 • du har sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.
 • du kör bilar/småbussar/pickups som uppenbarligen används i tjänst.

Tilläggstjänster

För företag och verksamheter med mycket avfall finns flera tilläggstjänster som du kan läsa om i Avfallstaxa i Upplands Bro kommun. Exempelvis beställning av container för grovavfall.

Är du nöjd med informationen på sidan?