Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Här kan du läsa om de tillstånd som krävs för att få använda dem.

Ansök om tillstånd för växtskyddsmedel

Du måste ansöka om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel:

 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridning av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljö. Kontakta bygg- och miljönämnden om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

Vem får sprida växtskyddsmedel?

Godkända växtskyddsmedel delas in i behörighetsklasserna 1, 2 eller 3. Växtskyddsmedel i klass 1 och 2 med bokstavsbeteckning L får bara användas yrkesmässigt om spridaren har användningstillstånd och utbildning. Växtskyddsmedel i klass 3 kräver ingen yrkesutbildning.

Om biocidprodukter

För samtliga biocidprodukter gäller att spridning ska göras på ett sätt som inte skadar miljö och människors hälsa. Om du ska sprida en biocidprodukt på allmän plats måste du skriftligen underrätta Bygg- och miljönämnden samt föra dokumentation över spridningen. Dessutom ska allmänheten informeras med väl synliga anslag.

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen
 • beskrivning av försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljö

Om biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) behöver sedan den första juli 2016 inte ha ett godkännande för produkten från Kemikalieinspektionen. Däremot behöver den biologiska arten vara godkänd för att få användas som bekämpningsmedel.

Godkända bekämpningsmedel

För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. De ansvarar bland annat för registrering och klassificering av bekämpningsmedel och meddelar i samband med eventuellt godkännande de villkor som ska gälla för medlets användning. I deras register finns de bekämpningsmedel som är eller tidigare har varit godkända i Sverige.

Kontakta oss

Har du frågor? Då är du välkommen att ringa eller mejla bygg- och miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?