Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Tillstånds -och tillsynsguider

Som privatperson, företagare eller ansvarig i en förening eller organisation behöver du ibland tillstånd från kommunen. Här hittar du guider för hur du gör för att snabbast möjligt få tillståndet du behöver.

När du ska sälja och servera alkoholhaltiga drycker måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Här kan du läsa om reglerna som gäller för att du ska få ett sådant tillstånd.

När behövs serveringstillstånd?

Om du planerar att sälja och servera alkohol måste du först ansöka om ett serveringstillstånd. Det gäller både om du vill servera alkohol vid enstaka evenemang eller under en längre tidsperiod. Exempel på verksamheter där serveringstillstånd krävs är:

 • Restauranger
 • Kursgårdar
 • Servering i slutna sällskap
 • Servering vid evenemang

Önskar du servera alkohol på din uteservering ansöker du om tillstånd för uteservering samtidigt som du söker ditt serveringstillstånd. Villkoren är att:

 • Uteserveringen ska vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden.
 • Uteserveringen ska vara belägen i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna.
 • Ägaren av serveringstillståndet ska vara samma person som den som har polisens tillstånd att disponera uteplatsen.

Undantag

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat och:

 • gäller ett enstaka tillfälle för inbjudna personer
 • sker utan vinstintresse, utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler utan försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Om du bara vill sälja öl med max 3,5 volymprocent alkohol i en butik räcker det att anmäla försäljning av folköl.

Ansök om tillstånd för alkoholförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du ta reda på vilka krav som ställs på dig och din verksamhet enligt alkohollagen. Genom verksamt.se får du en lista på de tillstånd du kommer att behöva från kommunen och andra myndigheter.

2

Skicka in din ansökan

Genom vår e-tjänst hittar du ansöknings­blanketter för ansökan om olika serveringstillstånd. Ladda ner blanketterna du behöver och skicka in per post.

3

Handläggning pågår

När din ansökan är komplett får du ett mejl om att handläggningen påbörjas. I annat fall kontaktas du av vår handläggare. Med en komplett ansökan är handläggningstiden:

 • två månader vid nyetablering
 • två månader vid ägarskifte
 • en månad vid tillfälligt tillstånd till allmänheten
 • tio dagar vid tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Din ansökan bedöms utifrån om du uppfyller de kraven som ställs på dig och din verksamhet. Upplands-Bro kommun gör en omfattande utredning innan beslut fattas genom att bland annat skicka remissförfrågningar till Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att bekosta handläggningen av din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Om din ansökan medges ett serveringstillstånd ansvarar du för att serveringen går rätt till. Observera att du även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i verksamheten och att anmäla om ett ägarbyte sker.

Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Upplands-Bro kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna.

Här hittar du allt om hur du söker tillstånd för att använda en offentlig plats (markupplåtelse) eller ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

När behövs tillstånd?

För att använda en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande som allmänheten använder behöver du ett tillstånd från polisen – oavsett vem som äger marken. Vilket tillstånd som krävs beror på vad du planerar att göra och om det kommer att orsaka folksamlingar.

När du ansöker om tillstånd att använda kommunens mark, i vår e-tjänst, skickas automatiskt en ansökan även till polisen.

Tillstånd krävs för nyttjande av allmän plats, exempelvis vid:
 • Byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning)
 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och försäljning från foodtruck
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Störande buller (exempelvis pålning, nitning och stenkross)
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande
 • Insamling av pengar, försäljning
 • Uteservering
Tillstånd krävs för offentlig tillställning, som exempelvis:
 • Danstillställning
 • Motortävling
 • Tivoli
 • Valborgsmässofirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festival, stadsfest
 • Mässa
 • Marknad, loppmarknad eller bakluckeloppis
 • Tillstånd för allmän sammankomst
 • Demonstration, manifestation och opinionsbildande möte
 • Konsert/musikevenemang eller teater
 • Religiös sammankomst
Tillstånd krävs inte om följande villkor uppfylls

Om platsen bara används mindre än två timmar och för andra syften är de som listas här ovan behövs oftast inget tillstånd. Undantaget gäller förutsatt att din verksamhet inte påverkar andra och deras tillstånd att använda platsen. Om din verksamhet stör eller bullrar kan du behöva tillstånd.

Så ansöker du om användande av offentlig plats

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

 • 5

  Efterarbete

1

Samla information

Ta reda på de krav som ställs på dig som arrangör. En bra början är att ögna igenom kommunens riktlinjer och taxa för upplåtelse av offentlig plats.

2

Skicka in din ansökan

Du ansöker om tillstånd på i vår e-tjänst. När du skickar in ansökan skickas automatiskt en ansökan om tillstånd även till polisen.

Tänk på det här när du ansöker

 • Du kommer få beskriva när och hur platsen ska användas.
 • De vill ha en platsbeskrivning med en skiss eller karta över platsen där evenemanget ska hållas.
 • Din ansökan handläggs inte förrän du har betalat ansökningsavgiften.

3

Handläggning pågår

Så snart polisen tagit emot din ansökan skickar de en betalningsavi. När din betalning har registrerats går polisen igenom din ansökan och skickar den vidare till oss i kommunen för synpunkter.

Ansök gärna minst två månader i förväg

Polisens handläggningstid är vanligtvis 1–6 veckor. I denna ingår kommunens tid för att lämna synpunkter med cirka 1–2 veckor. Beroende på säsong kan belastningen vara hög så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Din ansökan bedöms bland annat efter:

 • Kommer användningen orsaka störningar för andra?
 • Påverkar aktiviteten framkomligheten?
 • Inkräktar din ansökan på någon annans verksamhet?

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att polisen ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Om din ansökan medges ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått. Som tillståndshavare är du också ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man. Detta enligt vad som står kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.

5

Efterarbete

Efter din användning av offentlig plats ansvarar du för att återställa allt i det skick den var som innan du hyrde marken. Det kan därför vara bra att fotografera ytan före och efter användande. I vissa fall bokar kommunen en tid med dig för en för- och efterbesiktning.

Frågor om användning av offentliga platser

Hör av dig till kontaktcenter eller polisens tillståndsenhet om du har frågor om användning av offentliga platser.

Stora delar av Bro centrum består av tomtmark tillhörande Upplands-Brohus. Vid frågor om platsupplåtelse på tomtmark, kontakta Upplands-Brohus,

När du ska bygga nytt, bygga om, riva eller ändra användningen av din lokal behöver du söka bygglov från kommunen. Här guidar vi dig genom handläggningsprocessen som normalt tio veckor efter att en komplett ansökan kommit in.

När behövs bygglov?

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar, både för att renovera, bygga ut eller bygga nytt. Vissa åtgärder, som exempelvis att sätta upp skyltar och ljus, kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

När du ansöker

För ansökning om bygglov inom Upplands-Bro kommun, använd gärna guiden ”Bygglov steg för steg”. Med den blir det lättare att skicka in en komplett ansökan från första början, vilket gör att handläggningsprocessen blir kortast möjlig.

Så kallad folköl kallas öl vars alkoholhalt ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du ansöker om tillstånd för folkölsförsäljning.

När behövs en registrering?

För att få tillstånd att sälja folköl krävs att din affär också säljer livsmedel. Det vill säga allt från mejeriprodukter och charkvaror till bröd, frukt och grönsaker. Om du inte redan har registrerat en livsmedelsverksamhet måste du först göra det. Har du redan registrerat din verksamhet för att sälja livsmedel kan du göra en anmälan för registrering för folkölsförsäljning direkt.

Om registrering

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning, två veckor efter att anmälan har skickats in. Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter som restauranger, kaféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning. I Sverige omfattar kravet på registrering även dricksvattenanläggningar och tillverkning av snus. Efter att verksamheten har startat kan kommunen och andra myndigheter komma ut och kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen.

Så ansöker du om registrering av folkölsförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din anmälan är registrerad

1

Samla information

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för försäljningen.

2

Skicka in din anmälan

För ansökan om registrering av livsmedelsverksamhet använder du vår e-tjänst. För ansökan om tillstånd att sälja folköl laddar du ner en blankett, fyller i och skickar in per post.

3

Handläggning pågår

Vår handläggare gör en bedömning om utbudet av livsmedel i din butik är tillräckligt stort för att du ska få tillstånd att sälja folköl. Handläggningstiden kan ta upp till 14 dagar.

4

Din anmälan är registrerad

Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Därefter ansvarar du för att försäljningen går rätt till och att det finns en plan för egenkontroll.

Observera att du kan förlora rätten till att sälja folköl om reglerna inte följs.

Program för egenkontroll

Alla som säljer folköl ska ta fram ett egenkontroll­program. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som finns för att säkra att försäljningen följer lagen. Folkölsansvariga bör utses vid varje ölförsäljnings­ställe och noteras i egenkontroll­programmet. Egenkontroll-programmet visas upp när kommunen gör tillsyn.

Tillsyn och tillsynsavgifter

Kommunen gör tillsyn av försäljningen och för den kommer du att få betala en tillsynsavgift.

Lagen om försäljning av folköl

Det är viktigt att känna till att säljaren ska känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvara för att reglerna efterföljs. Alkohollagen säger bland annat att "den som säljer folköl ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället". Bryter säljaren mot Alkohollagen kan hen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Folköl får inte säljas

 • om kunden inte har fyllt 18 år. I tveksamma fall, be om legitimation.
 • när kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
 • till den som kan antas lämna ölen vidare (langa) till minderårig.

För schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd och eventuellt en godkänd trafikanordningsplan. Här får du information om hur du gör din ansökan.

När behövs tillstånd?

Inget schaktarbete får påbörjas utan godkänt tillstånd. Sker ett sådant arbete i närheten av gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs dessutom en godkänd trafikanordningsplan. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

Om ansökan, handläggningstid och taxor

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar och är avgiftsbelagd enligt vad som står i ”Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner”.

Så ansöker du om tillstånd för gräv- och schaktarbeten

 • 1

  Logga in på ISY Case

 • 2

  Om handläggningsprocessen

 • 3

  Uppstart och avslut

1

Logga in på ISY Case

 • Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case. Har du inte ett konto måste du registrera ett nytt.
 • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den arbetsgivare som du ska utföra arbeten åt. Finns inte arbetsgivaren på listan, välj ”skapa ny” eller ”saknar grupp – kontakta mig”.
 • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen. Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Observera att innan du kan skapa ett ärende måste gruppen godkänt dig.
 • Hela processen från ansökan till slutbesiktning handläggs i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell i systemet. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt att du som utför gräv- och schaktarbeten ska undvika eventuella viten.

2

Om handläggningsprocessen

 • Processen startar med att du gör din ansökan i ISY Case. Om handläggaren begär komplettering i ärendet, markerar hen ”komplettera” i systemet. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”ansökan”.
 • Då handläggaren bedömer att din ansökan är komplett sätts ärendets status till ”beviljad”. Glöm inte att både schakttillstånd och TA-plan (trafikanordningsplan) skall ha status ”beviljad” innan arbetet får påbörjas.

2

Uppstart och avslut

 • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar du status i ärendet till ”pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras under hela processen men dessa måste godkännas av handläggare.
 • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för ”Schaktärenden” sättas till ”återställd” eller ”tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.

Du som har en verksamhet som yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg som kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta måste först göra en anmälan till kommunen för hygienisk behandling och sedan göra ett program för egenkontroll. Här kan du läsa hur du ska gå tillväga.

När behövs ett tillstånd?

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla det till kommunen innan du startar.

Det kan vara behandlingar som använder:

 • skalpeller
 • rakknivar, rakblad, rasp, credoblad och liknande verktyg
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • andra stickande eller skärande verktyg

Exempel på stickande/skärande verksamheter som omfattas av anmälningsplikten; barberare, manikyr, pedikyr, akupunktur, fotvård, piercing eller tatuering.

Samma krav gäller dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser. Om du startar verksamheten utan att ha ett tillstånd kan du få betala böter i form av en miljösanktionsavgift.

Ändring av anmälningsplikten

Sedan den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas skriftliga rutiner för städning, hygien och kemikalieförvaring.

Detta ska en egenkontroll omfatta

Det ska finnas skriftliga rutiner för att din verksamhet hålls i gott skick. Du ska bland annat ha rutiner för:

 • Hygien och smittskydd i samband med behandlingar och skötsel av utrustning och instrument.
 • Personalens handhygien och arbetskläder.
 • Städning med städinstruktioner för lokalerna.
 • Tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kunder om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Hantering och uppföljning av klagomål.
 • Underhåll av lokal, inklusive kontroll av ventilation och vattentemperatur.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter, inklusive kosmetiska och hygieniska produkter med förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten.
 • kontroll och utbyte ut produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten.

Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Så gör du en anmälan

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Som verksamhetsägare ska du känna till vilka lagar och regler som gäller. En bra start är att först läsa informationen på Socialstyrelsens webbplats.

2

Skicka in din anmälan

Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten och var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Beskriv verksamheten eller förändringen tydligt.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson.
 • Betala anmälningsavgiften.

Bygg- och miljönämnden går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett startar handläggningen.

3

Handläggning pågår

Din lokal och dess verksamhet kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. Du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Observera: Om din anmälan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

4

När din anmälan är registrerad

När anmälan kommer in meddelar vi dig att vi mottagit den och en handläggare tilldelas. Vi kan komma ut på plats för en inspektion om vi tycker att det behövs och kan begära in lite olika underlag för bedömningen. Sist skriver vi ett beslut om att bevilja eller avslå anmälan.

 Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Om du köper, tar över eller hyr en lokal där du ska driva en butik eller restaurang, ett gatukök, café eller bageri, en cateringverksamhet eller liknande, måste du först registrera en anmälan till kommunen. Här får du information om vad som krävs och vad du ska göra.

Omklassning av livsmedelsverksamhet 2023

Under år 2023 behöver du som driver en livsmedelsverksamhet eller vattenverk lämna in uppgifter till oss. Vi behöver uppgifterna för att placera din verksamhet i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell som börjar gälla från och med 1 januari 2024. Riskklassen styr hur många kontroller av verksamheten som planeras in under en femårsperiod.

När du köper, tar över eller hyr en lokal för livsmedelsverksamhet

Det är mycket du som livsmedelsföretagare ska tänka på när du köper, tar över eller hyr en lokal som ska användas som livsmedelsverksamhet. Företaget ansvarar själv för att regler efterföljs, men kontakta gärna gärna kommunens livsmedelsinspektör om du har frågor om lokalens, tidigare besiktningar eller annat.

När köpet är klart eller du har skrivit på hyresavtalet ska du registrera verksamheten hos kommunen. Det ska göras 1-2 veckor innan ni tänkt starta. 

När behövs en registrering?

Om du är en del av livsmedelskedjan och är en kommersiell verksamhet så ska du registrera din verksamhet. Detta gäller även transporter av livsmedel, e-handelsförsäljning eller om du har verksamhet i hemmet. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet.

 • Bageri
 • Cateringverksamhet
 • Dagligvarubutik
 • Grossistverksamhet
 • Lager
 • Restaurang, kafé, servering, gatukök
 • Skolkök

Även tillfälliga livsmedelsverksamheter ska registreras, trots att de är enkla och pågår under en begränsad tidsperiod. Samma regler gäller för tillfälliga livsmedelsverksamheter som för permanenta men beroende på omfattning och livsmedelshanteringens risker varierar kraven på den enskilda verksamheten.

Exempelvis:

 • Hemtjänst som lagar mat i de hjälpbehövandes hem
 • Sälja smörgåsar under idrottsevenemang
 • Korvförsäljning från korvvagn
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på marknader
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet för torghandel
Rörliga livsmedelsverksamheter

Rörliga livsmedelsanläggningar, till exempel foodtrucks, ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter behöver inte anmälas till Upplands-Bro kommun men de ska vara godkända av Livsmedelsverket.

Undantag

När du ska driva tillfällig verksamhet vid ett enstaka evenemang eller marknad, till exempel bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft eller läsk behöver du inte anmäla din livsmedelsverksamhet.

Ska du tillverka eller förpacka animaliska produkter ska du inte anmäla verksamheten till Upplands-Bro kommun utan den godkännas av Livsmedelsverket.

Om registrering

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning, två veckor efter att anmälan har skickats in. Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter som restauranger, kaféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning.I Sverige omfattar kravet på registrering även dricksvattenanläggningar och tillverkning av snus.

När du har registrerat din verksamhet kommer miljöenheten att skicka ett beslut om registrering som ett bevis på att ärendet är klart.

Efter att verksamheten har startat kan kommunen och andra myndigheter komma ut och kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen.

Så registrerar du din livsmedelsverksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Du behöver många gånger flera tillstånd när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Innan du anmäler din verksamhet behöver du först ta reda på om du behöver fler tillstånd:

Några exempel:

 • Bygglov – om du ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt i din verksamhet.
 • Serveringstillstånd alkohol – om du ska du servera alkohol.
 • Serveringstillstånd folköl – om du ska du servera folköl.
 • Uteservering – om du ha en uteservering behöver du söka tillstånd från polisen och i vissa fall bygglov.

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. Med checklistan på verksamt.se kan du få fram vilka tillstånd du kan behöva från både kommunen och andra myndigheter.

2

Skicka in din anmälan

Skicka in din anmälan senast två veckor innan du startar din verksamhet. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning debiteras enligt gällande taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Du får en bekräftelse inom två veckor efter att din anmälan kommit in. Om du inte har fått en bekräftelse på registrering inom två veckor, kontakta då Upplands-Bro kommun.

4

När din anmälan är registrerad

När du får bekräftelsen om att vi har registrerat din ansökan betyder det att du får starta din verksamhet. Från och med nu ansvarar du för att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.

Vad händer om du inte registrerat din verksamhet?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering eller utan att ha fått ett godkännande från livsmedelsverket bryter du mot lagen. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift (böter).

Kommunens livsmedelskontroll

I Upplands-Bro kommun är det Bygg- och miljönämnden som ytterst är ansvarig för livsmedelskontroller. Kommunens livsmedelsinspektörer utför kontroller av samtliga registrerade verksamheter i Upplands-Bro. Olika verksamheter besöks olika mycket beroende på vad de producerar och produktionsstorlek.

När du registrerar en ny verksamhet blir du kontaktad av kommunens livsmedelsinspektörer för en första kontroll. De kommer då bland annat kontrollera att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav.

Om livsmedelskontroller och avgifter

Alla med en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroller. Det året din verksamhet startar betalar du en timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalar du en årlig avgift vars belopp avgörs beroende på typ av verksamhet.

Om extra livsmedelskontroller behöver utföras på grund av allvarliga brister faktureras en extra avgift för de kontroller som utförs. I avgiften ingår inte bara själva kontrollen på plats utan även för förberedelser, kontrollrapporter och efterarbete såsom att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Egenkontroll

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till riskerna kring livsmedelshantering. Det är ditt ansvar att genom egenkontroll förebygga så att till exempel inte matförgiftningar inträffar. Olika typer av verksamheter kräver olika rutiner, men det finns grundförutsättningar som gäller för alla. Här är några exempel på områden som kan vara grunden för din verksamhet:

 • Livsmedelsinformation: tydlighet, spårbarhet
 • Personalens utbildning
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Varumottagning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Personlig hygien

Om verksamheten ändras eller upphör

Du behöver meddela Upplands-Bro kommun om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedelsverksamhet. Annars blir du fakturerad av Upplands-Bro kommun för kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten.

Miljöfarlig verksamhet innefattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för miljön och för människors hälsa. Här kan du läsa om hur du anmäler eller söker tillstånd för sådan verksamhet.

När behövs en anmälan eller ett tillstånd?

Du som planerar att starta en miljöfarlig verksamhet behöver göra en anmälan till Upplands-Bro kommuns miljöenhet. Det gäller även dig som ska genomföra ändringar av befintlig verksamhet.

 • asfaltverk
 • bensinstation
 • biltvätt
 • fordonslackering
 • betongfabrik
 • kemtvätt
 • laboratorium
 • mekanisk verkstad
 • offsettryckeri
 • tak- och fasadtvätt
 • tandläkarmottagning
 • uppställning av kross- eller sorteringsverk

I färgerna som används vid fordonslackering finns det lösningsmedel som inte ska komma ut i luften. Om du lackerar delar av eller en hel bil ska du göra det i en lackeringsbox. Du ska också ha en ventilationsanläggning.

Om du använder mer än 500 kg organiskt lösningsmedel per år är verksamheten anmälningspliktig. Då ska du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur du gör rent sprutor, vilka kemikalier som används och hur du kommer att ta hand om avfallet.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljöenheten kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din verkstad gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

Den verksamhet som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift. Om befogade klagomål inkommer tar miljöenheten ut en timavgift för handläggning av ärendet.

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett storlek på tvätten. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver en verksamhet är ansvarig för att din verksamhet följer reglerna.

När är min verksamhet anmälningspliktig?

Om du tvättar fler än 5 000 personbilar eller 1 000 lastbilar per år är din verksamhet anmälningspliktig. Innan du startar ska du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur vattnet renas, vilka kemikalier som används och hur du kommer göra med avfallet.

Krav på din verksamhet

Oljeavskiljare behövs för att rena vattnet från fordonstvätten. Ofta behövs fler reningssteg för att vattnet ska bli tillräckligt rent. Det kan till exempel vara sandavskiljare eller reningsverk. Riktvärden för fordonstvätt se Käppalas riktlinjer för fordonstvätt.

Välja rätt kemikalie

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Bra kemikalier för fordonstvätt finns på Kemikaliesvepet. Svanenmärkta produkter är också bra val.

Att driva en fordonstvätt

Det är viktigt att du som har en fordonstvätt har rutiner för att hålla koll på följande:

 • Förvaring av farligt avfall

  Farligt avfall ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. För flytande farligt avfall är det extra viktigt att det förvaras så att det inte kan nå avlopp. Det kan exempelvis ställas på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet. Avfallet kan därför behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om det farliga avfallet förvaras i en invallning utomhus krävs det att man har ett tak, för att förhindra att invallningen blir full av regnvatten. Det är nödvändigt för att förhindra kemikalieläckage.
 • Transport av farligt avfall

  Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

  Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan eller ansökan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas.

  Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister som Naturvårdsverket kommer tillhandahålla.
 • Cistern

  Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.
 • Kemikalier

  Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Ställ kemikalierna på uppsamlingstråg eller liknande.
 • Tillsyn

  Bygg- och miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att miljöenheten kontrollerar att verksamheten följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din fordonstvätt gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

  Den verksamhet som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift. Om befogade klagomål inkommer tar miljöenheten ut en timavgift för handläggning av ärendet.Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet bland annat med tanke på risken för utsläpp av kvicksilver. Kvicksilver är en av de farligaste tungmetallerna och ett hot både mot miljön och mot hälsan. Kvicksilver bryts inte ned utan lagras i mark, vatten och organismer. Hantering av amalgamrester är viktig för att inte sprida kvicksilver till miljön.

Att driva en tandvårdsverksamhet

Du som driver en tandvårdsverksamhet ansvarar för att din verksamhet följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår tandvård. Du behöver inte anmäla att du ska starta tandvårdsverksamhet.

 • Egenkontroll

  För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön ska din verksamhet ha en egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska ha rutiner för att regelbundet kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön och hur ni kan minska påverkan på miljön.
 • Amalgamavskiljare

  Amalgamavskiljare ska finnas installerad vid alla behandlingsstolar och på den vask eller diskho som används för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Avskiljaren ska tömmas/bytas regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.
 • Kemikaliehantering

  Farliga kemiska produkter som kan bytas ut mot mindre farliga produkter ska ersättas med dessa enligt produktvalsprincipen i 2 kap 4 § miljöbalken.

  Kemiska produkter ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

  Förorenad utrustning som till exempel instrument, sugsil och slangar ska rengöras vid vask som är ansluten till amalgamavskiljare. Utrustningen måste vara helt ren från amalgam innan de diskas i maskin.

 • Avfallshantering

  Farligt avfall är avfall som har egenskaper som är farliga för hälsan och/eller miljön. Tänk på att farligt avfall:

  - inte får blandas med varandra eller med annat avfall.
  - ska förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet.
  - ska hämtas av transportör med tillstånd från länsstyrelsen.
  - ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

  Exempel på farligt avfall som kan uppkomma vid en tandvårdsmottagning:

  - Utdragna tänder med amalgamfyllningar.
  - Fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem.
  - Slam, spolvatten, kasserade sugslangar och ledningar som innehåller amalgamrester.
 • Kvicksilver i avloppsrör

  Kvicksilver kan lagras i avloppsrören. Ytterst få tandvårdskliniker har nollutsläpp av kvicksilver. Även kliniker som har haft amalgamavskiljare från start kan ha betydande mängder i stammarna. Avskiljarna fungerar inte alltid optimalt, installationen kan vara bristfällig eller så har man brustit i skötsel och desinfektion. Det innebär att man får utgå från att det finns kvicksilver i alla avloppsrör som varit anslutna till en tandläkarstol eller en diskbänk.

  Enligt miljöbalken har både den som driver en tandvårdsmottagning idag och tidigare verksamhetsutövare ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för de kvicksilverförorenade avloppsledningarna i huset.

Planerar du att starta en verkstad är det bra att känna till att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.

Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som ska driva en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet.

Du behöver inte anmäla att du ska starta bilverkstad. Även om bilverkstäder inte behöver anmälas vill miljöenheten gärna ha en verksamhetens kontaktuppgifter.

Några saker att tänka på inför starten

Det bästa är om verkstaden inte har något avlopp. Ett alternativ för att bli av med vatten från regn och snö är att ha golvrännor som inte är kopplade till avlopp. Då kan vattnet avdunsta och slam och grus kan tas omhand separat. Om det finns avlopp i verkstaden ska vattnet ledas till en oljeavskiljare.

Att driva en bilverkstad

Du som driver en bilverkstad ansvarar för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår bilverkstäder.

Det är viktigt att du som har en bilverkstad har rutiner för att hålla koll på följande:

 • Transport av farligt avfall

  Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan eller en ansökan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan kan göras elektroniskt på länsstyrelsens webbplats.

  Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

  Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister som Naturvårdsverket kommer tillhandahålla.

 • Förvaring av farligt avfall

  Flytande farligt avfall ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Det är extra viktigt att flytande farligt avfall förvaras så att det inte kan nå avlopp, vilket man kan förhindra genom att ställa det på uppsamlingstråg eller liknande. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet, som därför kan behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om avfallet förvaras i en invallning utomhus behövs tak över invallningen. Annars kan invallningen bli full av regnvatten. Då räcker inte invallningen till för att ta hand om kemikalieläckage.
 • Cistern

  Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.

 • Kemikalier

  Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för människors hälsa och miljön. Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Bilar som riskerar att läcka bör i första hand stå inomhus. Om bilen ska stå ute måste uppsamlingstråg läggas under bilen.
 • Städning

  Verkstadsgolv bör torrstädas genom sopning eller dammsugning. Om verkstadens golv behöver våtskuras bör skurvattnet samlas upp och renas (till exempel sedimenteras) innan det leds till avloppet. Ett alternativ är att vattnet lämnas som farligt avfall.

Mindre miljöfarliga verksamheter

En verksamhet med mindre miljöpåverkan kräver vanligtvis inte tillstånd eller anmälan men miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och verksamheterna omfattas av tillsyn. Kontakta miljöenheten för att förvissa dig om att din verksamhet inte behöver tillstånd.

 • byggföretag
 • små verkstäder
 • bilverkstad

Kontakta miljöenheten genom Kontaktcenter

Så anmäler du din verksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Beslut

1

Samla information

Du är skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Vänd dig till Länsstyrelsen eller bygg- och miljönämnden via vårt kontaktcenter om du vill diskutera om din verksamhet behöver ett tillstånd eller om det räcker med en anmälan.

För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig, oavsett om den är ny eller om det gäller förändring av befintlig verksamhet, önskar bygg- och miljönämnden få information innan verksamheten startar.

2

Skicka in din anmälan

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

 • Tänk på att en komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var därför noga med följande:
 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan.

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas varje anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet.

Handläggningstid

Gör din anmälan senast sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten.

4

Beslut

Beslutet meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

Ditt ansvar efter beslut

När beslutet har registrerats har du ansvaret för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Du har också ansvaret för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Egenkontroll

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Bygg- och miljönämnden besöker miljöfarliga verksamheter i Upplands-Bro kommun. Tillsynen innebär att bygg- och miljönämnden regelbundet inspekterar företag inom kommunen, för att kontrollera att miljöbalken och alla gällande föreskrifter följs. Det innebär att bygg- och miljönämnden kan komma att ställa krav på dig som verksamhetsutövare att vida åtgärder om beslutade villkor för verksamheten inte anses vara aktuella och tillräckliga.

Om du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på byggnaden för din verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Här får du information om hur du går till väga.

När behövs bygglov?

Lovplikten gäller för permanenta skyltar av olika slag. Exempelvis flagg-, fasad- och neonskyltar. Även markiser med reklamtryck kräver bygglov liksom tillfälliga skyltar såsom vepor och banderoller.

Så ansöker du om bygglov för skyltar och ljusanordningar

 • 1

  Samla information

 • 2

  Ta fram underlag

 • 3

  Skicka in din ansökan

 • 4

  Handläggning pågår

 • 5

  Beslut

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du känna till vilka regler som gäller och vad som är möjligt att göra på platsen. Upplands-Bro kommun har tagit fram ett skyltprogram som ger information över vad som gäller i kommunen.

2

Ta fram underlag

Förbered de olika handlingar du ska skicka in och ta fram underlag. Det är viktigt att dina handlingar är fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa. Följande måste redovisas:

 • I vilket sammanhang skylten/skyltarna ska verka.
 • Placering och montering.
 • Uppgifter som tydligt visar budskap, storlek, material, färgsättning och eventuell belysning.
 • För lysande eller belysta skyltar ska det även framgå hur de ser ut på natten.

3

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan och bifoga de ritningar och handlingar som vi behöver. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden och att ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda. Din ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • En situationsplan på primärkarta
 • Fasad- och skyltritningar
 • Förslag till kontrollplan

4

Handläggning pågår

När vi har fått in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende. Det tar ungefär tio dagar. Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall kontaktar vi dig.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut om bygglov inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså totalt tjugo veckor.

Om din skylt eller ljusanordning är an sådan storlek att den endast kräver en anmälan får du beslutet inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om så är fallet står det i ditt beslut.

5

Beslut

När ditt bygglov är beviljat får du ett beslut från kommunen. Läs noga igenom vad som gäller för ditt lov. Innan du beställer och sätter upp din skylt eller ljusanordning behöver du ha fått ett startbesked från Upplands-Bro kommun.

Så bedömer kommunen din ansökan

Vi granskar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Förslaget prövas om det är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt till natur- och kulturvärden på platsen. Intresset av en god helhetsverkan ska tillgodoses gällande skyltarnas storlek, utformning och placering.

Avgifter

Avgiften för bygglov tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked.