Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Vägar och gator

Vi ansvarar för drift och underhåll på kommunala vägar, gator och gång- och cykelvägar. Här har vi samlat viktig information för dig som är cyklist och bilist. Du kan du exempelvis läsa om cykelparkeringar, snöröjning och hitta parkeringsplatser. Här kan du också göra en felanmälan om du upptäcker skada på en väg eller gata.

Vi håller Upplands-Bros gator och vägar rena. Året om. Vi plockar, sopar och rensar växter vid vägkanten så att du ska ha bra sikt när du kör bil och tömmer papperskorgar. På hösten sopar vi löv och om vintern plogar och sandar vi vägar, gång- och cykelbanor. Vi vill helt enkelt att du ska trivas där du bor. Här kan du läsa om vårt arbete och hur du själv kan bidra till att hålla Upplands-Bro rent och snyggt.

Renhållning

Det är vårt ansvar att hålla gator, gång- och cykelbanor och torg rena. I det ansvaret ingår bland annat lövsopning, skiktröjning, städning av allmänna platser och tömning av sopor.

Vi genomför vägrensslåtter – rensning av växtlighet nära vägar – två gånger per säsong och siktröjning – rensning av växtlighet för att du ska ha bra sikt i trafiken – en gång per säsong. Lövsopning av gator och vägar sker en gång per år eller vid behov.

Akuta brister som kan vara en trafiksäkerhetsrisk åtgärdas löpande under hela året.

Vi plockstädar allmänna platser två gånger i veckan, och då töms även papperskorgar. En del hårda ytor sopas rena med maskin.

Vinterunderhåll

Perioden 15 oktober till 30 april är kommunens entreprenörer beredda på snöröjning och halkbekämpning.

Under vintersäsongen är det viktigt att vi hjälps åt för att det ska vara enkelt att ta sig fram på våra vägar. Vi plogar och sandar dygnet runt när behovet uppstår. För att vi ska kunna göra det är det viktigt att det inte står parkerade bilar på vägarna och i vändplanerna.

Vi prioriterar i första hand:

 • Huvudgator (bussgator)
 • Busshållplatser och vid pendeltågsstationer
 • Infartsparkeringar i Kungsängen och Bro
 • Kungsängens centrum
 • Infarten till Bro centrum
 • Gång- och cykelvägar och trappor

I andra hand kommer övriga kommunägda gator, vägar och parkeringar.

I kommunkartan kan du se hur vi prioriterar snöröjningen.

Som fastighetsägare har du ett ansvar. Tänk på att:

 • Skotta din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö.
 • Efter kraftiga snöfall − flytta din bil som står på gatan så att vi kommer åt med våra snöröjningsfordon.
 • Snö från din egen uppfart får inte läggas ut på gatan eller trottoaren.
 • Ställ inte din soptunna i vägen för plogbilen.
 • Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter blir lätt ett hinder för våra snöröjare.
 • Ta hand om den plogvall som eventuellt plogats upp framför infarten.

Alla vägbommar på innergårdar samt gång- och cykelbanor är upplåsta mellan den 15 oktober och 30 april för att snöröjning, sandning och sandupptagning ska kunna utföras. När sandupptagningen är klar stänger vi alla bommar för sommarsäsongen.

När vintern är över tar vi bort sand på kommunens alla vägar, torg och parkeringsplatser. Det sker så fort som möjligt och ska vara färdigt senast den 20 april, om vädret tillåter.

Sandupptagning i centrum och på parkeringar kan ske tidigt på morgnarna, för att framkomlighet är bättre då. Vi ber om ursäkt för eventuellt buller som detta medför.

Det snöar, varför är snöröjningen inte igång?

Snöröjning på kommunens gator startar vid olika snödjup beroende på vilken prioritet gatan har. Det finns målsättningar om hur snabbt snöröjningen ska vara utförd på olika platser men dessa är bara riktlinjer och är såklart extremt väderberoende.

Varför tar inte kommunen bort snövallen utanför min fastighet?

Tyvärr har kommunen inte möjligt att ta bort snö­vallar för enskilda fastighets­ägare. Kommunens främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka.

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårds­firmor, mark­tjänst­företag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hem­tjänsten erbjuder snöskottning som till­äggs­tjänst som du som kund betalar själv.

Varför körs inte snön bort efter plogning?

Snöhögar kommer av eko­nomiska skäl inte att trans­porteras bort utom i
undan­tags­fall. Detta kan ske när det blir så mycket snö att väghållaren bedömer det som mycket svår­fram­komligt. Det kan alltså vara lite trängre gator på sina håll då vägförhållandet inte är detsamma som vid barmark.

Snöborttagning prioriteras vid ytor som har en hög närvaro, centrumytor och centrumparkeringar är exempel på sådana ytor.

När sandas och saltas kommunens vägar? ( när halkbekämpas kommunens vägar)

När sandning och saltning sker bedöms av väghållare och kommunens entreprenör. Entreprenören har en jourledare som besiktar av kommunens vägnät löpande för att kontrollera halka.

Varför sandas det inte?

Om det är tö på dagarna och kallt på natten gör det att den sand som läggs ut ena dagen fryser in i isen eller under isen till nästa dag vilket ger ett intryck av att sandning inte skett, men vid dessa väderförhållanden så sker halkbekämpning mer frekvent och vi är snart på väg ut igen.

Varför är det snö kvar på gatan efter att plogning har skett?

Det kan bero på att det står bilar ute på gatan eller något annat hinder så som för låga buskar, släpkärror mm. Då kan vi inte komma fram med plogbilen ordentligt. När det är snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade ute på gatorna.

Varför har ni plogat vägen men inte gång- och cykelvägen?

Det är olika maskiner som plogar vägar och gång- och cykelvägar. De arbetar samtidigt men dock inte på samma plats vilket leder till att en väg plogas innan eller efter den intilliggande gång- och cykelvägen.

Kontakta oss

Har du frågor om renhållning och snöröjning, kontakta kontaktcenter gata och park.

Kontaktcenter

En välplanerad och tillgänglig utemiljö är viktig för trafiksäkerheten. Därför satsar vi på upplysta trafikskyltar och ser till att häckar och växter inte skymmer sikten när du kör bil. Här kan du läsa om hur skyltarna fungerar, och ansöker om tillstånd för att ställa ut egna blomlådor. Är du fastighetsägare har du ett ansvar för häckar och växter på din fastighet – mer om det hittar du här. .

Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor är ett enkelt sätt att sänka bilisternas hastighet. På de flesta bostadsgator kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan den 1 maj och 15 oktober.

Tänk på att inte parkera din bil vid blomlådorna, det begränsar framkomligheten.

Blomlådor kan sänka hastigheten på bostadsgator. Vill du ställa ut egna blomlådor på gatan där du bor, krävs ett tillstånd från väghållaren – den som är ansvarig för gatan.

Ditt ansvar

Du som ansöker om tillstånd är ansvarig för blomlådorna och skötseln.

Ansökan och riktlinjer

Om du placerar blomlådorna direkt utanför någon annans fastighet måste ägaren ge sitt medgivande i ansökan.

Meddela grannarna

Kom ihåg att du måste meddela alla boende på gatan om att du ska placera ut blomlådor när du har fått tillstånd.

Upplysta skyltar vid övergångsställen

Det finns lampor på skyltarna vid en del övergångsställen. Det är för att bilister lättare ska se fotgängare som är på väg att korsa vägen.

Det är du som fotgängare som tänder skylten, knappen sitter på stolpen vid övergångsstället. Tryck på knappen innan du korsar bilvägen.

De upplysta skyltarna finns vid övergångsställen där belysningen är dålig, eller där många människor passerar.

Häckar och växter

Skötsel av häckar och växter är viktigt för trygghet, tillgänglighet och säkerheten i kommunen. Växterna sköts av respektive fastighetsägare.

För att gatorna i våra bostadsområden ska vara trafiksäkra och lättframkomliga krävs att sikten är bra i korsningar och vid utfarter. Körbanor, gång- och cykelvägar ska vara fria från hinder.

Din skyldighet som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i plan- och bygglagen. Om du inte följer reglerna kan du bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

Hörntomt eller tomt vid gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning får växtligheten inte bli högre än 0,8 meter över körbanan eller 0,7 meter över gångbanan i en sikttriangel som sträcker sig tio meter åt vardera hållet.

Illustrerad bild på hur man klipper sin häck

Utfart mot gata

Om du har en utfart mot gatan får växtligheten inte bli högre än 0,8 meter över körbanan eller 0,7 meter över gångbanan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Illustrerad bild på hur häcken ska vara klippt vid utfart från tomt.

Tomt intill gata

Om du har träd som sträcker sig ut över en gång-, cykel- eller körbana ska du se till att det f inns tillräcklig höjd för trafikanterna. Följande minimimått ska följas:- över gångbana minst 2,5 meter - över cykelbana minst 3,2 meter - över körbana minst 4,6 meter Träd får inte växa så att de skymmer gatubelysningen.

Illustrerad bild på hur hög växtligheten behöver vara över gata.

Tips vid plantering av häck

I en friväxande låg häck kan följande växter passa:

 • Liten svart aronia
 • Björkspirea
 • Hybridspirea
 • Mahonia
 • Ölandstok

I en klippt häck passar följande växter:

 • Avenbok
 • Bok
 • Hagtorn
 • Idegran
 • Liguster
 • Måbär
 • Oxbär
 • Spirea
 • Syrén

Vid olycksfall eller brand är det viktigt att växter inte sticker ut utanför tomtgränsen eller ut över gång-, cykel- och körbanor. Det kan försämra framkomligheten för räddningstjänsten.

Tänk på det när du planerar och anlägger din trädgård. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter in från din tomtgräns, mindre häckar bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Bra sikt är viktig både för att upptäcka vilt och korsande trafik. Därför röjer kommunens entreprenör slyväxtlighet löpande och klipper diken två gånger per säsong för att öka trafiksäkerheten.

Slyröjning genomförs också i grönområden och kring gång- och cykelvägar för att öka säkerhet och trygghet för allmänheten.

Vi förbättrar säkerheten och tillgängligheten i trafiken

För att förbättra säkerhets och tillgänglighet i trafiken i Upplands-Bro kommun jobbar kommunen med att:

 • bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan och
  cykelstrategi som utgångspunkt
 • utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter
 • öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt
  tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen.

Läs mer om arbetet i trafik och tillgänglighetsprogrammet och i projektistan som visar vilka projekt vi arbetar med just nu.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet uppdateras varje år med det som kan förbättras, utifrån inventeringar av kommunens trafikmiljöer, olycksstatistik, trafikmätning och enkätundersökningar.

Vi ser över belysningen på alla våra gator, gång- och cykelvägar två gånger per år. I samband med det tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel. Vår entreprenör Stadsbelysning ansvarar för att åtgärda fel i gatubelysningen.

Ingen innehållsförteckning finns

Har du upptäckt ett fel? Skicka in din felanmälan till oss via vår e-tjänst.

Varje dag behöver arbeten utföras runtom i kommunen och det kan påverka trafiken. Det kan handla om nya hus som byggs, asfaltering av vägar eller elledningar som läggs.

Ingen innehållsförteckning finns

Det är bra att du håller koll på pågående störningar så att du kan planera din resa. Vi försöker alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och cyklister, men ibland kan det påverka dig som kör bil.

Ska du ut och resa? Eller tar du bilen till jobbet? Läs om våra pågående störningar så att du hinner fram i tid.

Vi lagar skador på vägar och parkeringsplatser, som utgör en säkerhetsrisk, löpande under hela året. Detsamma gäller för mindre skador och sprickor. Större reparationer utförs av vår entreprenör Skanska.

Ingen innehållsförteckning finns

Har du upptäckt något som behöver åtgärdas. Gör en felanmälan via vår e-tjänst.

Har du råkat ut för en skada på en kommunal väg eller tomt? Då kan du ha rätt till ersättning. För att du ska få ersättning från kommunen måste du bevisa att vi orsakat skadan genom vårdslöshet.

Skada på fordon

Vi ansvarar för att hålla kommunala vägar i ett gott skick, men är inte ansvariga för allting som sker på vägarna.

När vi får reda på brister som är trafikfarliga är vi skyldiga att varna dig som trafikant och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Trots att alla vägar inspekteras regelbundet händer det ibland att fordon eller personer skadas på grund av vägens skick eller pågående arbeten.

Du kan endast få ersättning för skada på ditt fordon om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Du kan inte få skadestånd för skador som uppstått för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat saker på vägarna.

Gör en skadeanmälan

Råkar du ut för en skada ska du alltid i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag. Hem-, olycksfalls- och fordonsförsäkringen är exempel på försäkringar som kan täcka skadan.

Du kan rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den delen av kostnaderna som försäkringen inte täcker.

Kom ihåg att ta bilder på skadan och spara alla kvitton och annan eventuell dokumentation.

Väghållaren ansvarar för vägens skötsel. I kommunkartan kan du se om ansvaret för en väg är kommunal, statlig eller enskild. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna exempelvis E18, Rösaringvägen. Upplands-Bro kommun ansvarar för kommunala vägar. Enskilda markägare eller lokal samfällighetsförening/vägförening ansvarar för enskilda vägar.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du nöjd med informationen på sidan?