Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Luften i Upplands-Bro

Under de senaste 20 åren har luften i Stockholmsregionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att fler bilar kör med dubbfria däck. Här kan du läsa mer om luftkvaliteten i Upplands-Bro kommun, våra mål och vad som påverkar kvaliteten.

Trafiken värsta luftföroreningen

I Upplands-Bro kommun är halterna av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och kväveoxider finns runt motorvägen E18 som går genom kommunen. De största bidraget till luftföroreningar hos oss är faktiskt trafiken även om uppvärmning och industrier bidrar till luftföroreningarna.

Vi mäter och övervakar

Upplands-Bro är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet hjälper oss att bevaka luftkvaliteten genom mätningar av luftkvalitet och meteorologi, inventering av utsläppskällor och modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar. I deras databas lagras uppgifter om luftföroreningar samt när och var utsläppen sker.

Målet är frisk luft

Det övergripande målet med att mäta luftföroreningar är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att veta var gränsen går har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden och normer för utomhusluft. Om det finns risk för att dessa värden överskrids finns åtgärdsprogram som minskar luftföroreningarna.

  • Rengöring av centrala gator för att minska partikelhalten.
  • Dammbindningsmedel som minskar partikelhalterna när de är som högst.
  • En förbättrad kollektivtrafik, och pendlarparkeringar i utkanten av staden.
  • Initiativ för fossilfria tjänstefordon.

Så håller du kollen på pollen

Pollen är träden och blommornas frömjöl som mellan vår och höst sprids genom luften. Tre av tio svenskar har någon form av pollenallergi. Vill du ha koll på pollen, testa pollenrapporten som ägs och förvaltas av Naturhistoriska riksmuseet.

Är du nöjd med informationen på sidan?