Uppdaterad 03 september 2022
Skriv ut

Säbyholm

Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor.

Detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Herrgårdsbyggnad
Tre små bilder  över olika natur och vägar

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer sydväst om Bro och cirka 500 meter från Mälaren.

Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium, vars historia sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Delar av området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.

Målsättningen är att ta vara på och utveckla platsens kvaliteter. Genom en nyexploatering möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras.

Natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska intressen ska beaktas.

Som ett första steg i planarbetet har ett program tagits fram. Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige 2015.

Planprogrammets riktlinjer har utvecklats vad gäller hur tillkommande bebyggelse kan anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås en ny väganslutning till Rösaringsvägen för att klara den ökade trafiken.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2022, § 83 detaljplanen för Säbyholm, enligt plan- och bygglagen 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Ett meddelande om antagande har skickats ut till de som har rätt att överklaga och som har lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden och som inte blivit tillgodosedda.

Efter antagandet har en redaktionell ändring av den administrativa bestämmelsen a3 gjorts i plankartan.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?