Uppdaterad 04 juli 2023
Skriv ut

Bostäder och förskola på Ringvägen

Nära Kungsängen centrum och Kungsängen station växer ett nytt område fram. Längs Ringvägen i centrala Kungsängens byggs just nu ca 450 bostäder, en förskola samt allmänna anläggningar såsom gator, torg och park. Här kan du läsa mer om Ringvägen

Illustration av området med utsikt mot tågstation och Mälaren

Borätts projekt Mälarfronten i Kungsängen. Illustration: AB Borätt

Om projektet

I området kommer AB Upplands-Brohus, Tornet, AB Borätt, HSB Bostad och Balder att bygga bostäder upplåtna med både hyres- och bostadsrätt. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB bygger en förskola i området.

Detaljkarta över Ringvägen med olika byggprojekt utmarkerade

Detaljkarta över Ringvägen. Klicka på bilden för se en förstorad bild av detaljkartan.

Pågående och planerade arbeten

Här kan du läsa mer om de pågående och planerade arbeten i området kring Ringvägen.

Under sommaren 2023 påbörjas arbetet med att bygga ut Gjutartorget i Kungsängen.

Torget byggs om till en ny och attraktiv samlingsplats. Kommunens entreprenör Järfälla Va- & Byggentreprenad AB, JVAB, anlägger ny markbeläggning av betongmarksten, planteringar av växter och träd, belysning, sittmöbler och parksoffor.

I arbetet ingår även VA-arbeten då ledningar ska grävas ner under torget. I planteringarna används skelettjord som kommer att fungera som dagvattenmagasin.

Arbetet kommer att ske i etapper för att minimera påverkan för de boende i området. Skyltar på plats kommer att guida boende i hur man ska gå under byggtiden.

Arbetet planeras pågå under cirka 6 månader.

Kartbild med gator och torg

Under våren 2021 påbörjas arbetet med att bygga om Ringvägen i Kungsängen. Det görs för att anpassa den gamla Ringvägen till de nybyggda fastigheterna.

Gatan byggs om till ett gångfartsområde. Kommunens entreprenör JVAB anlägger nya parkeringsplatser, som blir fler än idag, med planteringar i mitten av gatan. Asfalten mönstertrycks i syfte att sänka hastigheten samt öka känslan av att det är ett gångfartsområde.

Utanför entrén till förskolan Ringblomman anläggs angöringsplatser för varutransporter samt avlämning av barn vid förskolan.

Intill förskolan skapas en koppling mellan Ringvägen och Övre Korsängsvägen med trappor. Området där man tidigare schaktat för VA-arbeten kommer att återställas med lövskogsträd och ängsblommor.

I arbetet ingår även VA-arbeten då ledningar ska grävas ner under gatan. I planteringarna används skelettjord som kommer att fungera som dagvattenmagasin.

Arbetet kommer att ske i etapper för att minimera påverkan för de boende i området. Under arbetets gång kommer Ringvägen att vara öppen för trafik så att de boende ska kunna ta sig till sina bostäder, men stängd för genomfart. Skyltar på plats kommer att guida boende i hur man ska köra under byggtiden. Parkeringsmöjligheterna kommer att påverkas i just den etappen där arbetet utförs.

Arbetet planeras pågå under cirka ett år.

AB Upplands-Brohus planerar att bygga cirka 152 hyresrätter söder om Ringvägen.

Planerad byggstart under senvåren 2021. Första inflyttning beräknas att ske under mitten av 2024.

På fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:308 planeras byggnation av 87 bostäder upplåtna med hyresrätt. Bostäderna är fördelade på två hus med tretton respektive sex våningar.

Planerad byggstart under våren 2021.

Fastigheten ägdes tidigare av Bygg-Fast AB.

Under våren 2019 påbörjade Upplands-Bro Kommunfastigheter AB byggnationen av en ny kommunal förskola. Förskolan Ringblomman öppnade sin verksamhet i januari 2021.

På fastigheten närmast cirkulationsplatsen har AB Borätt byggt två flerbostadshus om sex respektive åtta våningar. Bostäderna är upplåtna med bostadsrätt.

Husen stod klara i slutet av 2019.

I början av 2019 påbörjade HSB Bostad byggnationen av fyra flerbostadshus på sin fastighet. Två av husen ligger längs Enköpingsvägen och de andra två på andra sidan av lokalgatan Kokillbacken. De 76 bostäderna är upplåtna med bostadsrätt. Första inflyttning skedde under hösten 2020.

Längre upp på Ringvägen har Tornet byggt 152 lägenheter uppdelat på sju hus. Samtliga bostäder är upplåtna med hyresrätt.

Detaljplan för Ringvägen

Detaljplan för Ringvägen del 1 vann laga kraft den 30 september 2015 och del 2 vann laga kraft den 27 maj 2017.

Är du nöjd med informationen på sidan?