Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Bygga nytt, ändra eller riva

Går du i byggtankar? Oavsett om du vill bygga en friggebod, glasa in balkongen, riva ett uthus eller göra någonting annat hittar du information om vilka regler som gäller för just ditt projekt här. Du kan även ansöka om förhandsbesked och bygglov.

Att bygga miljösmart är inte bara bra för miljön, det är också bra för din ekonomi. Driftskostnaden för att värma upp ett hus är en av de största utgifterna för dig som villaägare. Lär om vad du kan göra redan innan huset byggs.

Ingen innehållsförteckning finns

Kontakta kommunens energirådgivare

Kontakta kommunens energirådgivare när du planerar att bygga ett hus. Energirådgivaren ger dig opartisk vägledning och tips på vad du ska tänka på i kontakten med byggföretaget. Är du som husköpare medveten om de olika alternativen som finns, är sannolikheten större att du får den bästa energilösningen för just ditt hem.

Kommunens energirådgivare

Altan, bastu, växthus eller vad? Önskar du bygga ut huset med max 15 kvm räcker det oftast med en anm älan. För större projekt krävs generellt ett bygglov men oavsett vad du har i tankarna: Här hittar du informationen som hjälper dig att snabbt komma vidare.

Ingen innehållsförteckning finns

Det kan vara svårt att veta vad som händer under de olika delarna av en bygglovsprocess. Här kan du som planerar att bygga nytt, bygga till, ändra eller riva i Upplands-Bro kommun läsa om processen steg för steg.

Ingen innehållsförteckning finns

Bygglov steg för steg

 • 1

  Förberedelser

 • 2

  Ansök om bygglov

 • 3

  Ärendeprocessen

 • 4

  Om beslutet

 • 5

  Byggstart

 • 6

  Slutbesked

1

Förberedelser

Ska du riva, bygga om, bygga till eller bygga nytt? Börja med att samla de handlingar som krävs för just din ansökan. Ansökningsprocessen för bygglov och rivningslov är densamma oavsett projekt, men vilka handlingar som behövs beror på vad du ska göra. För att allt ska löpa smidigt krävs en komplett ansökan. Första steget är att du läser på för vad som gäller för ditt projekt.

2

Ansök om bygglov

När du har ritningarna och dokumenten som krävs för ditt bygglov skickar du in din ansökan. Var noggrann och tänk: En komplett gör att ansökningsprocessen går lite snabbare.

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

3

Ärendeprocessen

När vi har registrerat din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Om någonting saknas i din ansökan meddelar vi dig inom tre veckor för en komplettering. När en ansökan är komplett är handläggningstiden normalt cirka tio veckor.

Pris för ärendeprocessen

Kostnaden beror på typ av byggprojekt, plats och storlek. Därtill kan avgifter för platsbesök tillkomma samtidigt som vi kan behöva ta in synpunkter från grannar och andra berörda parter. Den slutgiltiga kostnaden för bygglovet varierar beroende på hur omfattande ärendet blir.

4

Om beslutet

När vi har läst din ansökan, granskat ritningarna och fått överblick för det du vill göra meddelar vi dig om du får ett bygglov eller inte. Vi informerar även grannar och andra berörda som har lämnat synpunkter som står i motsats till vårt beslut.

Överklaga beslutet

Om ingen granne eller berörd part överklagar vårt beslut inom fyra veckor vinner det laga kraft. Det betyder att beslutet inte kan ändras. Om du har fått avslag på din bygglovsansökan kan du göra en överklagan inom tre veckor. I det meddelandet ska du:

 • skriva ärendets diarienummer
 • berätta varför du tycker vårt beslut är fel
 • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
 • bifoga handlingar som stödjer dina synpunkter
 • ange adress, e-post och telefonnummer
Skicka din överklagan till

Du är välkommen med din överklagan via post eller mejl till bygg- och miljönämnden.

E-post: kommun@upplands-bro.se

Postadress: Upplands-Bro kommun, bygg-och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

5

Byggstart

Har du fått ja till bygglov kommer också ett så kallat startbesked, vilket betyder att du får börja att bygga om fyra veckor. Detta för att ge tid till eventuella överklaganden från grannar och andra berörda parter.

Vid större ändringar

Vid större ändringar och nybyggnationer krävs ett tekniskt samråd. Det innebär att byggnadsnämnden kallar in berörda parter där vi tillsammans går igenom kontrollplanen och hjälper dig med planeringen av genomförandet. När detta är gjort får du ditt startbesked.

6

Slutbesked

Som ett sista steg måste du kontakta oss om ett slutbesked. Slutbeskedet ska säkerställa att kraven i bygglovsbeslutet, startbeskedet och kontrollplanen är uppfyllda. Observera att du inte får använda nybygget förrän det har blivit besiktigat.

Har du frågor längsmed vägen, tveka inte att kontakta bygglovsenheten via kontaktcenter.

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du ansöker med rätt handlingar. Vilken typ av ritning du ska bifoga beror på vad du tänker ändra, bygga eller riva. På den här sidan får du en kort genomgång av vad som skiljer de olika ritningarna från varandra.

Planritning

Planritningen visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat. Skalan ska vara 1:100.

Situationsplan

Situationsplanen visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens karta. Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Skalan ska vara 1:400.

Det finns fyra typer av nybyggnadskartor som används som underlag till situationsplanen. Nybyggnadskartor beställs från Mät- och GIS-enheten och det är olika kartor/kostnader beroende på typ av projekt.

 1. Kontakta bygglovshandläggare på telefontid eller maila för besked om vilken karta som behövs för just ditt projekt.
 2. Beställ karta från Mät- och GIS-enheten via vår e-tjänst.

Du kan också beställa karta via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Sektionsritning

Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan. Detta för att visa golv, bjälklag, tak, skorsten, rumshöjd med mera. Skalan ska vara 1:100.

Fasadritningar

Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader och skalan ska vara 1:100. Om marknivån ändras ska fasadritningar innehålla befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa.

Om fackmannamässiga ritningar 

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra dem själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör. Det är viktigt att ritningarna är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått är korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Lämnar du utskrivna ritningar ska de vara nedvikta till A4. Alla dina ritningar bör ha ett ritningshuvud längst ner till höger.

Syftet med ett ritningshuvud är att enkelt kunna identifiera de olika handlingar som hör till ärendet. Ritningshuvudet görs lämpligen i nedre högra hörnet på ritningarna. Ett ritningshuvud ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning
 • vad som ska byggas (åtgärd)
 • vad för slags ritning det är (situationsplan, planritning, fasadritning …)
 • skala (gärna med skallinjal)
 • datum för upprättande och eventuell revidering av ritning
 • eventuellt diarienummer (tillkommer vid komplettering)
 • namn på den som har upprättat ritningen

Alla ritningar ska:

 • vara ritade med rena tunna svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat eller linjerat papper.
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler.
 • vara skalenliga vilket betyder att de är ritade i skala och lämnas in utskrivna eller kopierade i samma skala.
 • ha inritad måttstock och tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.
 • tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt.

Vill du bygga i ett område utan detaljplan ska du först ansöka om ett förhandsbesked. Syftet med din ansökan är att ta reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. I samband med din ansökan kommer även grannar och andra som berörs av dina byggplaner få möjlighet att yttra sig. Ett positivt förhandsbesked innebär att kommunen beviljar möjligheten att bygga på platsen. Med denna bekräftelse, som gäller i två år, kan du gå vidare med din bygglovsansökan. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och ett startbesked.

Vad vi undersöker vid ett förhandsbesked

r du ansöker om förhandsbesked undersöker vi bland annat:

 • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
 • att det finns lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

Vilka handlingar krävs?

För att ansöka om ett förhandsbesked krävs dessa handlingar:

 • en skalenlig karta (primärkarta, nybyggnadskarta eller situationsplan) med föreslagen placering av byggnader, infarter, avlopp och brunnar.
 • en skriftlig beskrivning av det tänkta bygget.
 • en redovisning för lösning av vattenförsörjning och avlopp.
 • en redovisning med hänsyn till eventuella skyddsbestämmelser såsom kulturmiljö, strandskydd, fornlämningar och annat.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Ansök om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked via vår e-tjänst.

Ett bygglov eller en anmälan av ett bygge kostar och priset varierar beroende på storlek på projekt, plats och vad du ska bygga. Förutom avgift för bygglovet eller anmälan kan det tillkomma andra avgifter, exempelvis för platsbesök och utstakning. Observera att avgifterna är desamma oavsett om bygglovet beviljas eller inte.

Taxa

Här kan du hitta den aktuella bygglovstaxan.

Här kan du hitta den aktuella kart- och mättaxan som gäller om du behöver beställa kartor eller utstakning.

Om du har frågor angående taxan, ta gärna kontakt med kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Kostnad vid avvikelse från detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25 procent dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att ange ett fast belopp för olika bygglovsärenden.

Faktura och betalning

Efter att vi fattat beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar skickar vi en pappersfaktura. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

När något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller -anmälan görs utan att kommunen har beviljat lov, bryter det mot lagen. Det är också olagligt att börja bygga något utan startbesked, liksom att flytta in i eller använda det som är byggt utan att ha fått ett slutbesked om att bygget är godkänt. För skyltar som avhåller allmänheten från att beträda områden som har betydelse för friluftslivet, krävs ett särskilt tillstånd.

Följder av olovligt byggande

Kommunens uppgift är att se till att reglerna följs och att felen rättas till. Den som bryter mot plan- och bygglagen riskerar att behöva riva det som byggts, återställa marken till ursprungligt skick och betala byggsanktionsavgift. Det spelar ingen roll om felen begåtts av misstag eller okunnighet. I de fall där någon ”byggt svart” eller på annat sätt inte följt gällande lagar, exempelvis lagen om strandskydd, kan det få stora ekonomiska konsekvenser för alla inblandade.

Det kan samtidigt krävas rivningslov för att ta bort ett olovligt uppfört byggnadsverk. Den som river utan att ha fått rivningslov och startbesked riskerar att få betala en byggsanktionsavgift i efterhand. Kommunen utövar givetvis även tillsyn över skyltning.

Det är också brottsligt att bygga på någon annans mark och kan straffas med böter eller fängelse.

Kontakta byggnadskontoret

Kräver din åtgärd anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov måste du få ett startbesked av bygg- och miljönämnden innan du börjar med ditt projekt. Om du tror att någon har påbörjat en olovlig aktivitet kan du göra en tillsynsanmälan.

Du kan göra en tillsynsanmälan genom att ringa, posta eller mejla Bygglovsenheten på kommunen. Du kan även under tiden receptionen på kommunhuset är bemannad lämna in en skriftlig anmälan till vårt kontaktcenter.

Gör en anmälan

Du kan göra en tillsynsanmälan genom att ringa, posta eller mejla bygglovsenheten på kommunen. Du kan även under tiden receptionen på kommunhuset är bemannad lämna in en skriftlig anmälan till vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1, Kungsängen

Strandskyddet begränsar bebyggelse nära vatten och gör det möjligt för fler att få tillgång till strä nder na. Strandskyddet skyddar också djuren och de växter som lever där. Önskar du göra någon markförändring nära vatten måste därför du ansöka om undantag från strandskydd samt bygglov.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet gäller 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen och inkluderar även undervattensmiljön.

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad som får göras. Inom detta område får du inte bygga nya byggnader eller göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Utökat strandskydd

Strandskyddet kan även vara utökat med upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. I Upplands-Bro gäller utökat strandskydd för en stor del av Mälarstranden samt de tre största sjöarna, Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön.

Undantag från strandskyddet

För att få bygga i något av våra strandskyddade områden krävs oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Strandskyddet är dock upphävt vid samtliga vattendrag och mindre sjöar i kommunen, förutom Lillsjön – inom försvarets område – och Rydjan. Strandskyddet kan också vara helt upphävt, till exempel i detaljplanelagda områden.

Ansök om bygglov och undantag från strandskydd

Du ansöker om undantag från strandskydd samtidigt som du gör din bygglovsansökan. Ansökan gör du via vår e-tjänst.

Har du några frågor eller funderingar kring strandskydd eller och din ansökan om bygglov, kontakta oss via kontaktcenter.

För dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt erbjuder vi bygglovsrådgivning. Boka möte med en av våra bygglovshandläggare redan innan du lämnar in din bygglovsansökan. Under mötet diskuterar vi dina byggplaner och hjälper dig med frågor kring din ansökan.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi på bygglovsrådgivningen kan hjälpa dig med:

 • Vägledning inför bygglovsansökan
 • Tolkning av gällande regler
 • Svar på frågor kring ditt projekt

Vi guidar och förbereder dig inför processen att söka bygglov. Mötet är kostnadsfritt för privatpersoner.

Boka tid med bygglovsrådgivningen

Kontakta kontaktcenter för att komma i kontakt med bygglovsrådgivningen.

Bygglovsrådgivningen

Bygglovsrådgivning

Öppettider vecka 24
Dag Öppet Information
Tisdag 11/6
08.30 - 11.00

Om du anser att beslutet om ditt bygglov är felaktigt finns möjlighet att överklaga beslutet. Det ska då ske inom tre veckor efter det att du har fått ditt beslut.

Kommunen fattar beslut

Inom kommunen är det bygg- och miljönämnden som bedömer vad som är skäligt att förändra med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, och i vilken grad bygget kan störa grannarna. Kom ihåg att det handlar om eventuella störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och liknande) och inte om byggnadens utformning eller vad grannen tidigare gjort.

Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det.