Uppdaterad 14 mars 2024
Skriv ut

Ansök om att etablera nya laddplatser för elfordon

I takt med att det blir fler laddbara fordon i Upplands-Bro kommun, ökar efterfrågan på laddplatser i vår kommun. Upplands-Bro kommun ger nu intresserade företag möjlighet att sätta upp fler laddare på kommunens allmänna parkeringar.

Det finns ingen innehållsförteckning

Ansvar

Du som ansöker om att få sätta upp laddplatser på kommunens allmänna parkeringar står för installation, drift och underhåll av laddarna. Upplands-Bro kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. För att få sätta upp laddare på kommunens allmänna parkeringar måste laddaren vara öppen för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Lämpliga platser för nya laddare

I kartan ser du alla Upplands-Bro kommuns allmänna parkeringar med uppgifter om antal platser och befintliga parkeringsregler. Där kan du se om en parkering har elanslutning, redan omfattas av ett nyttjandeavtal eller bedömts som olämplig. En lämplighetsbedömning av placeringen utifrån framkomlighet, gatuskötsel och framtida planer kommer ske vid varje ansökan.

Kriterier för bedömning av ansökan

Vid bedömning av ansökan beaktas följande:

 • Att tjänsten/laddaren uppfyller ”Anvisningar för utformning av laddstationer och elskåp”
 • Att platsen är en offentlig plats, där Upplands-Bro kommun reglerar parkeringen
 • Att användningen av platsen inte krockar med andra behov, som cykelbanor, övergångsställen och lastplatser. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt, som exempelvis samhälls- och detaljplaneprojekt eller andra infrastrukturprojekt.
 • Att laddstolpar placeras så de inte stör gång- eller cykeltrafiken
 • Att laddstolpar placeras på ett sätt som säkerställer framkomlighet för driftfordon
 • Att laddstolpen betrjänar två fordon och placeras mellan två parkeringsplatser för att minimera antalet laddstolpar.

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

 • 1

  Läs igenom anvisningar

 • 2

  Välj en plats

 • 3

  Skicka ansökan

 • 4

  Kommunen bedömer ansökan

 • 5

  E.ON kopplas in vid godkänd ansökan

 • 6

  Nyttjanderättsavtal skrivs med kommunen

 • 7

  Etablering av den nya laddaren påbörjas

1

Läs igenom anvisningar

Läs igenom anvisningarna för utformning av laddstationer och elskåp.

2

Välj en plats

I vår karta kan du se flera tänkbara platser för laddare i Upplands-Bro.

3

Skicka in intresseanmälan

Fyll i ansökan i vår e-tjänst. I ansökan ska det bland annat framgå på vilken parkering du önskar sätta upp en laddare, hur laddaren ska placeras och vilken typ av laddare som avses.

Till intresseanmälan ska översiktsskiss för varje parkerings-ID bifogas.

Bakgrundskartan ska vara kommunens egen eller likvärdig. Kartunderlag finns att köpa och beställa på Upplands-Bro kommuns hemsida: Beställ kartor - Upplands-Bro Länk till annan webbplats.

Följande ska redovisas skalenligt i kartunderlaget:

 • Parkeringens ID
 • Skalstock (1:200 alternativt 1:400)
 • Laddarnas placering
 • Avstånd mellan laddarna
 • Hur laddstolparna är tänkta att placeras i förhållande till parkerat fordon
 • Bredd på körbanan (om applicerbart)
 • Bredd på trottoar (om applicerbart)
 • Avstånd mellan laddare och körbana (om applicerbart)
 • Avstånd från laddare till närmsta fasta hinder (exempelvis fasad, uteservering, gatuträd, cykelparkering, parkeringsautomat)

Exempel på översiktsskiss

Bild på en karta

4

Kommunen bedömer ansökan

Efter publicering av ett objekt i kartan samlar vi in ansökningar under en inlednande ansökningsperiod 8 veckor. För att säkerställa likabehndling lottar vi prövningsordningen. Ansökningar inkomna efter den inledande ansökningsperioden på 8 veckor prövas i den ordning de kommer in.

Ansökningsperiod 1 avslutas 26 maj 2024.

5

Elanslutning via E.ON

Efter godkänd ansökan tar du kontakt med elnätsleverantören E.ON och går igenom de önskade platserna ur ett elanslutningsperspektiv.

6

Nyttjanderättsavtal skrivs med kommunen

Meddela oss att du önskar ett nyttjanderättsavtal genom att mejla: kommun@upplands-bro.se. Vi skickar efter det alla avtal som krävs för underskrift till dig. Avtalen skickas undertecknat tillbaka till oss i två exemplar och ärendet tas upp på följande samhällsbyggnadsutskott. Vi meddelar beslutet till dig och skickar tillbaka undertecknat avtal under förutsättning att utskottet valt att ingå avtal.

7

Etablering av den nya laddaren påbörjas

För etablering följ dessa steg:

 • Ansök om schakttillstånd.
 • Meddela kommunen att laddplatserna är färdigställda senast tre veckor i förväg.
 • Kommunen skyltar vid platsen och ansvarar för gatuunderhåll och parkeringsövervakning.
 • Rapportera data över hur laddplatserna används kvartalsvis till tekniska nämnden.

Kontakt och frågor

Är du nöjd med informationen på sidan?