Uppdaterad 12 september 2022
Skriv ut

Näringslivsundersökningar

Vill du veta hur nöjda företagare i Upplands-Bro är med kommunens service och vad de tycker om företagsklimatet i kommunen? Här kan du ta del av resultaten från olika näringslivsundersökningar och jämföra Upplands-Bro både regionalt och nationellt.

Löpande insikt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG), genomför årligen servicemätningen Löpande Insikt.

I undersökningen mäter man myndighetsområden så som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Upphandling bedöms i en separat enkät.

Alla som avslutat ett ärende hos kommunen under mätåret får besvara en enkät med frågor som rör upphandling, brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Nöjd Kund Index, NKI

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan ett femtiotal kommuner i åtta regioner vars syfte bland annat är att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Varje år genomför SBA en kundundersökning för att ta reda på företagens nöjdhet med den service de får av kommunen. Undersökning kallas Nöjd Kund Index, eller NKI.

I samarbete med SKR genomför SBA en årlig enkät där de mäter hur nöjda företagen är med kommunens service och tillsyn. Svaren i enkäten anges i skala 1–100, där 100 är högsta betyg.

Företagarna som under mätåret haft ett myndighetsärende får besvara en enkät där de bedömer eller betygsätter faktorer som tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

NKI-rankingen är företagarnas helhetsbedömning av ärendehanteringen och därmed kommunens myndighetsutövning. Sedan 2021 ingår även upphandling i undersökningen. Nöjd upphandlings-index, NUI, är ett separat formulär.

Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringsliv är en nationell intresseorganisation som samlar företagare, företag och branscher för att med gemensam kraft vara med och påverka beslutsfattare och samhällsutvecklingen.

Sedan 2001 genomförs en årlig enkätundersökning bland medlemmarna för att få insikter om det lokala företagsklimatet. I sammanställningen rankas landets 290 kommuner utifrån resultatet.

På Företagsklimats webbplats kan du se hela listan, och jämföra resultaten mellan olika kommuner.

Frågorna i undersökningen om det lokala företagsklimatet handlar om exempelvis dialog, trygghet, infrastruktur samt myndighetsutövning.

Det är i första hand företagen som är medlemmar i Svenskt Näringsliv som får besvara enkäten, men svarsgruppen utökas även med ett antal icke-medlemmar.

Utifrån enkätsvaren samt vissa statistiska faktorer från SCB och UC får alla 290 kommuner ett betyg på skalan 1–5, där 5 är högsta betyg.

Är du nöjd med informationen på sidan?