Uppdaterad 22 januari 2024
Skriv ut

Engagera dig och påverka

I Upplands-Bro kan du göra din röst hörd, och påverka i lokala frågor, på flera sätt. Ditt engagemang är grunden till en välfungerande demokrati. Här kan du bland annat läsa om hur du röstar i valet, engagerar dig politiskt, lämnar ett medborgarförslag och överklagar ett beslut. Tycker du att vi kan göra någonting bättre? Skicka in ditt förslag till oss redan idag.

Upplands-Brodialogen

Ställ frågor, diskutera och tyck till! Upplands-Brodialogen är en serie möten för alla invånare i Upplands-Bro. Här träffar du kommunstyrelsens ordförande och medarbetare från kommunen.

Rösta i kommunvalet 

Var fjärde år är det kommunval i Sverige. Då väljs de företrädare som representerar allmänheten i Kommunfullmäktige – kommunens motsvarighet till riksdagen. Du kan påverka utvecklingen i Upplands-Bro genom att rösta i kommunvalet.

Du har rösträtt i kommunvalet om du:

 • Senast på valdagen fyller 18 år
 • Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
 • Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Engagera dig politiskt 

Ett sätt att engagera dig i vad som beslutas i Upplands-Bro kommun är att gå med i en lokal partiförening.

De flesta politiker i Upplands-Bro kommun är fritidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden. För mer information om hur du blir medlem i ett parti som sitter i kommunfullmäktige, kontakta respektive parti.

Tänk på att det även kan finnas fler partier, men som inte är invalda i kommunfullmäktige den här mandatperioden.

Skicka in synpunkter och förslag 

Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om våra verksamheter och vår service. Din återkoppling hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre. Du kan också lämna förslag på sådant som vi inte gör idag, men borde göra.

Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur Upplands-Bro kan utvecklas? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag ger dig som är folkbokförd i Upplands-Bro möjlighet att påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Ett medborgarförslag ska handla om kommunens verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara handla om ett ämne.

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kan skicka in medborgarförslag till kommunen. Barn och ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt. Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Ett medborgarförslag behandlas inte om:

 • det är en synpunkt, felanmälan eller en fråga till kommunen, till exempel om sanering av klotter, tömning av papperskorgar, uppsättning av nya skyltar eller liknande.
 • det är frågor som rör enskilda individer eller ärenden, som till exempel bygglov eller bistånd.
 • det är frågor gällande ansökningar om bidrag i olika former.
 • det är frågor som inte ligger inom kommunens ansvarsområde, exempelvis kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
 • det är frågor som bryter mot svensk lag, är diskriminerande, stötande eller på andra sätt olämpligt.

När du skrivet ditt medborgarförslag, tänk på att:

 • Förslaget ska vara skriftligt och innehålla ett konkret förslag.
 • Förslaget kan vara skrivet och undertecknat av en eller flera kommuninvånare.
 • Förslaget ska innehålla kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer.
 • Förslaget får bara ta upp ett ämne åt gången.
 • Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras.
 • Ditt medborgarförslag diarieförs och blir en allmän handling. Det innebär att ditt förslag kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen.
 • Du får en skriftlig bekräftelse antingen via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot.
 • Kommunen gör alltid en bedömning om förslaget uppfyller kriterierna för medborgarförslag. Du kan därför få svar att ditt förslag till exempel behandlas som en synpunkt i stället. Kommunen kan även ha beslutat i ett liknande medborgarförslag under de senaste tolv månaderna, då skickas protokollsutdrag från kommunfullmäktige där frågan senast behandlades, och du kan se kommunens ställningstagande och avgöra om du fortfarande önskar skicka in ditt medborgarförslag för beslut.
 • Medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige som sedan skickar ärendet vidare för beredning till den nämnd som berörs av förslaget. Du kan komma att bli kontaktad av handläggare om det behövs mer information i ärendet.
 • Du som har lyft frågan har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet. Din talartid är högst två minuter. Du kan givetvis också prata med den tjänsteperson på kontoret som ansvarar för frågan.
 • Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd yttrar sig över ditt medborgarförslag och kommunfullmäktige fattar sedan sitt beslut. I vissa fall fattar kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd själva beslut om ditt medborgarförslag.
Hur lång tid tar det innan jag får svar? 

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget. Beroende på vad förslaget handlar om kan utredningen ta flera månader. Enligt kommunallagen ska beslut tas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Om du har ett förslag som rör kommunens verksamhet, ett klagomål eller andra synpunkter på kan du istället få snabbare återkoppling genom att använda dig av e-tjänsten "Skicka in dina synpunkter och förslag".

Lämna ett medborgarförslag

Du lämnar ditt medborgarförslag via vår e-tjänst. Tänk på att ditt förslag ska innehålla förslag, motivering och namn. Kom ihåg att underteckna ditt medborgarförslag.

Du kan också lämna in ditt medborgarförslag till kontaktcenter via e-post, personligen eller genom att skicka ett brev.

Det går också bra att framföra medborgarförslag direkt till fullmäktiges vid deras sammanträde.

Kontaktcenter

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Visselblåsarfunktion – om du misstänker missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är till för dig som är anställd eller förtroendevald i kommunen men även för dig som är privatperson. Här kan du anonymt höra av dig om du misstänker missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om du tror att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag.

Visselblåsarfunktionen ska användas om du misstänker brott. Det kan till exempel vara mutor, ekonomisk brottslighet, att någon anställd har en olämplig bisyssla.

Det kan även vara att ett beslut har lett till privat vinning för en anställd eller hens närstående. Här kan du också höra av dig om du misstänker andra missförhållanden, även om det inte är ett brott.

Visselblåsarfunktionen är INTE till för allmänna synpunkter om kommunens verksamheter, ledarskap eller arbetsmiljö. Den är inte heller till för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enskilda individer. I sådana fall ska du i stället kontakta personens chef eller vända dig till kommunens personalavdelning. Du kan också kontakta någon facklig företrädare.

Du kan hitta mer information om visselblåsartjänsten samt göra din anmälan i vår e-tjänst.

Kontakta en politiker

Om du vill påverka någonting som rör kommunen, eller få oss att börja arbeta med en speciell fråga, kan du kontakta en förtroendevald politiker och se om det finns intresse för att driva just din fråga.

Fullmäktigeledamöter har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga eller ett ärende i sin nämnd.

För att undersöka någonting kan en ledamot i kommunfullmäktige ställa frågor.

Frågan ställs till en nämndordförande eller annan ledamot i fullmäktige.

Frågan får bara handla om ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för och den ska kunna besvaras kortfattat.

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta. Meningen är inte att skapa debatt.

En fråga leder aldrig fram till något beslut.

En interpellation är en fråga som en ledamot i kommunfullmäktige vill debattera kring.

Interpellationen görs skriftligen till ordföranden i kommunstyrelsen eller en nämnd.

Interpellationen bör handla om ärenden som är av större intresse för kommunen. Interpellationen får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person.

Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation, till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga.

En interpellation leder aldrig fram till något beslut.

En motion är ett skriftligt förslag som kan lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Olika ämnen får aldrig tas upp i en och samma motion.

Motioner måste alltid beredas, vilket betyder att förslaget analyseras, utreds och prövas av den nämnd och förvaltning som ansvarar för frågan som förslaget handlar om. Om utredningsarbetet är omfattande kan beredningen ibland ta tid, men den bör vara klar senast ett år efter att motionen lämnats in.

När beredningen är klar lämnas den till kommunstyrelsen som föreslår hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionen och efter det fattar kommunfullmäktige beslut.

En nämndledamot har rätt att väcka ett ärende i sin nämnd. Detta kallas initiativärende eller nämndinitiativ.

Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag i Upplands-Bro kommun.

Överklaga ett beslut

Du som bor i Upplands-Bro kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det gör du antingen via laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Påverkar beslutet alla kommunens invånare överklagar du via laglighetsprövning. Rör beslutet bara dig överklagar du i stället via förvaltningsbesvär.

Plan- och byggärenden överklagas i regel genom förvaltningsbesvär. Detta trots att vissa beslut, till exempel detaljplaner påverkar alla som bor i kommunen och beslut om planerna fattas av kommunfullmäktige.

Om du anser att ett beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet gäller kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet. Vissa beslut tillkännages dock istället på kommunens officiella anslagstavla.

Du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet att överklaga det.

Du skickar in ditt överklagande till kommunen.

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Laglighetsprövning skickar du direkt till förvaltningsrätten och alltså inte till kommunen.

 • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer.
 • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift.

Om du vill överklaga ett beslut som kommunen fattat och som påverkar alla kommunens invånare kan du lämna in en laglighetsprövning.

Du gör ditt överklagande skriftligen direkt till förvaltningsrätten i Stockholm senast tre veckor från den dag som beslutet meddelats på kommunens anslagstavla.

Vid laglighetsprövning prövar domstolen om kommunen överskridit sin befogenhet när den fattade beslutet, t ex om det har begåtts något formellt fel eller om beslutet strider mot lag eller annan författning.

För att kunna överklaga genom laglighetsprövning måste du antingen vara folkbokförd, äga en fast egendom eller betala kommunalskatt i Upplands-Bro kommun.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna begära laglighetsprövning

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Kommunen måste då fatta ett nytt beslut i frågan.

Engagera dig för våra ungdomar

Vill du göra något för eller med andra unga på fritiden? Kanske arrangera en basketturnering, skapa ett filmprojekt eller baka inför halloween på höstlovet?

Ungdomsproducenten finns som stöd och hjälp för dig att göra din idé till verklighet. Målet är att ge dig som är ung i Upplands-Bro möjlighet att påverka för att skapa en rolig och meningsfull fritid.

På vårt Instagramkonto kan du se vilken sorts aktiviteter vi anordnar i Upplands-Bro.

Vill du veta mer om Ungdomsproducenterna, kontakta Andrés Sierra Martinez.

Andrés Sierra Martinez

Delta i en dialog

Genom medborgardialog kan kommunen ta till vara dina kunskaper, erfarenheter och idéer i lokala frågor innan ett beslut fattas. Därför genomför vi regelbundet dialoger i olika frågor och inom olika områden.

Vad är en medborgardialog?

 • En medborgardialog är, enkelt uttryckt, ett strukturerat samtal om samhällsfrågor där medborgare och kommunens representanter deltar.
 • Det är en dialog, inte en förhandling, där beslutsfattarna ska få ett bättre underlag för beslut i särskilda ärenden.
 • Medborgardialogen ska helst ske i ett så tidigt skede att det fortfarande går att påverka i en fråga.

Har du idéer om hur Upplands-Bro kan utvecklas?

Är du nöjd med informationen på sidan?