Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Betyg och omdömen

Under de år som ditt barn går i skolan följs barnets kunskapsutveckling kontinuerligt av skolans lärare. I årskurs 1–5 får alla elever skriftliga omdömen och från höstterminen i årskurs 6 ges betyg. Med slutbetyget från årskurs 9 kan ditt barn söka vidare till gymnasiet.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn träffa barnets huvudlärare för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om hur långt ditt barn nått i förhållande till betygskriterier och till kriterier för bedömning av kunskaper. Det ska även handla om ditt barns övriga utveckling och trivsel i skolan. Tid för utvecklingssamtal bokas i Vklass.

Individuell utvecklingsplan och betyg

I de årskurser där betyg inte sätts gör lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kriterier för bedömning av kunskaper och att utvecklas mot läroplanens mål.

Från höstterminen i årskurs 6 till våren i årskurs 9 får ditt barn betyg i de ämnen som studerats under terminen. Undantaget är språkval. Betyg för andraspråk ges först från och med höstterminen i årskurs 7.
Även i grundsärskolan kan ditt barn få betyg i årskurs 6–9 om du som vårdnadshavare så önskar. Betyg i grundsärskolan sätts utifrån grundsärskolans läroplan.

Slutbetyg i original

När ditt barn går i årskurs 6 till 9 får hen sitt betyg i samband med terminens slut. Slutbetyget från nian finns endast i ett original som skickas till hemadressen när skolan är slut för terminen. Om betyget försvinner kan du beställa en kopia via skolan. Kontaktuppgifter finns under respektive skola.

Betyg från A–F

Betygen som ditt barn får i grundskolan har sex steg. A–E är godkända betyg, till skillnad från F som står för ett inte godkänt resultat. Om en elev har varit mycket frånvarande kan det vara svårt för läraren att göra en bedömning av en elevens kunskaper för att underlag saknas. I dessa fall sätts inget betyg och det blir istället ett streck (-) i betyget.

Betygsbedömningen grundar sig på hur väl målen uppfylls i varje ämne. Hur väl ditt barn uppnår målen på de nationella proven är en del av det som påverkar betygen.

Nationella prov i grundskolan

Om ditt barn går i årskurs 3, 6 eller 9 ska hen skriva nationella prov som är obligatoriska och ser likadana ut för alla skolelever i Sveriges grundskolor. Proven genomförs ett bestämt datum eller under en bestämd provperiod och ska underlätta för lärarna att göra en likvärdig bedömning på sina elever. De nationella proven är bara en del av lärarens samlade information om ditt barns kunskaper och utveckling.

Är du nöjd med informationen på sidan?